Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE

CÔNG TÁC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH


1. Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 (23-05-2024)
2. Quyết định công khai điều chỉnh dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2024 (23-05-2024)
3. Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước quý I năm 2024 (25-04-2024)
4. Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý I năm 2024 (22-04-2024)
5. Báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2024 (22-04-2024)
6. Quyết định công bố công khai giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 (11-01-2024)
7. Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (11-01-2024)
8. Quyết định phê duyệt tổng giá dự toán mua sắm tài sản theo đề án năm 2023 (05-07-2023)
9. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (26-04-2023)
10. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 (03-03-2023)
11. Quyết định về việc công khai dự toán quỹ tiền lương biên chế năm 2023 (11-01-2023)
12. Công văn báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của VKSND tỉnh Sóc Trăng (21-10-2022)
13. Quyết toán thu - chi nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 (21-10-2022)
14. Quyết địnhvề việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của VKSND tỉnh Sóc Trăng (21-10-2022)
15. Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm tài sản thay thế và mua sắm tài sản theo Đề án" năm 2022 (29-06-2022)
16. Công khai dự toán NSNN năm 2022 (21-02-2022)
17. Dự toán thu chi NSNN được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2022 (27-01-2022)
18. Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 (27-01-2022)
19. Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 (29-03-2019)
20. Dự toán thu - chi ngân sách được giao và phân bố cho các đơn vị trực thuộc năm 2019 (29-03-2019)
21. Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (29-03-2019)
22. Quyết định ban hành Quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân (15-08-2018)
23. Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (31-05-2018)
24. Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 2) (11-05-2018)
25. Quyết định về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (11-05-2018)
26. Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (11-05-2018)