Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
 Tin Pháp Luật - Xã Hội
(16-03) Rửa tay đúng cách phòng chống dịch covid -19
Rửa tay đúng cách phòng chống dịch covid -19
(15-03) Một số điểm mới của Luật thanh niên năm 2020
Ngày 16/06/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 (sau đây gọi là Luật năm 2020). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Thanh niên số 53/2005/QH11.
(15-03) Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường
Ngày 12/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 343/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
(11-03) Dự kiến cơ cấu đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XV
Dự kiến cơ cấu đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XV
(10-03) Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và những nội dung đánglưu ý
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và những nội dung đánglưu ý
(05-03) Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030
Trên cơ sở kế thừa Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030, ngày 03/3/2021, Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 (kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-CP).
(22-12) Quy định mới về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, trong đó quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ.
(04-11) 6 nhóm đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 20/12/2020) về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
(30-09) Nghị định 117/2020: Ép người khác uống rượu, bia bị phạt tới 03 triệu
trich nguon thuvienphapluat.vn  
(30-09) Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, tinh thần, danh dự, nhân phẩm trong quá trình xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
trích nguồn kiemsat.vn