Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
Giới thiệu
Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân
Các Viện kiểm sát nhân dân ở nước ta tạo thành một hệ thống thống nhất bao gồm: VKSND tối cao; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; VKSND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các VKS quân sự
Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân
Kiểm sát viên là người được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật để làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp
Vị trí, vai trò, chức năng, tổ chức hoạt động của Ngành Kiểm sát nhân dân
Viện kiểm sát nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 26 tháng 7 năm 1960 bằng một đạo luật là Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1960. Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân là một hệ thống cơ quan nhà nước độc lập trong cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan Nhà nước.