Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Nâng cao kỹ năng phân loại, xử lý đơn trong ngành Kiểm sát

          Quy định của pháp luật về công tác phân loại xử lý đơn

          Quy chế Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, gọi tắt là Quy chế 51 (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-VKSTC-V12 ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao), quy định về công tác phân loại, xử lý đơn như sau:

          Xử lý đơn là những việc làm cụ thể của đơn vị Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc Viện kiểm sát các cấp đối với những đơn đã được tiếp nhận, bao gồm những việc sau: phân loại đơn; chuyển đơn đến các đơn vị cùng cấp có trách nhiệm trong trường hợp đơn thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát cấp mình; chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền (đồng thời báo tin cho người gửi đơn) hoặc hướng dẫn người gửi đơn trong trường hợp đơn không thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát cấp mình; hướng dẫn hoặc thông báo cho người gửi đơn trong trường hợp đơn chưa đủ hoặc không đủ điều kiện thụ lý.[1]

          Sau khi tiếp nhận đơn, từ tất cả các nguồn (kể cả đơn gửi đến lãnh đạo Viện) đều phải được tiếp nhận thống nhất qua một đầu mối là đơn vị Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để xử lý và quản lý; không tiếp nhận đơn ngoài nơi quy định.

          Tiến hành phân loại đơn như sau:

          - Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết.

          - Đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết.

          - Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết.

          - Đơn chưa đủ hoặc không đủ điều kiện thụ lý.

          Tiến hành xử lý đơn

          * Xử lý đối với đơn khiếu nại

          - Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc kiểm sát việc giải quyết của Viện kiểm sát cấp mình: thì thụ lý để giải quyết hoặc thực hiện thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

          - Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc kiểm sát việc giải quyết của Viện kiểm sát cấp mình: thì trả lại đơn và tài liệu kèm theo (nếu có) cho người gửi đơn hoặc cá nhân, cơ quan đã chuyển đến, đồng thời hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; trường hợp đơn thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc kiểm sát việc giải quyết của Viện kiểm sát khác, thì chuyển đơn cùng tài liệu gửi kèm (nếu có) cho Viện kiểm sát có thẩm quyền, đồng thời báo tin cho người gửi đơn biết.

          * Xử lý đối với đơn tố cáo

           Đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát cấp mình, thì thực hiện theo điểm a khoản 1 Điều 26 Luật tố cáo; đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết của Viện kiểm sát cấp mình, thì thụ lý và thực hiện thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết theo quy định của pháp luật và Quy chế 51.

          Đối với đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc kiểm sát việc giải quyết của Viện kiểm sát cấp mình, thì phải chuyển ngay đơn và các tài liệu gửi kèm theo (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời báo tin cho người gửi đơn biết, nếu có yêu cầu; trường hợp đơn đã chuyển là tố cáo trong hoạt động tư pháp, thì ngoài việc chuyển đơn cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết, phải thông báo cho Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết biết.

          * Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo có nhiều nội dung hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan

          -Đối với đơn có nhiều nội dung, trong đó có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát cấp mình, có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác, thì thụ lý nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát cấp mình, đồng thời có văn bản hướng dẫn người gửi đơn viết lại đơn khác theo nội dung còn lại gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

          - Trường hợp đơn có nhiều nội dung nhưng đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát cấp mình, mà từng nội dung này lại do các đơn vị khác nhau xem xét, thì đơn vị Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đề xuất bằng văn bản với Viện trưởng để phân công đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc giải quyết đơn, trả lời người gửi đơn.

          * Xử lý đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh, yêu cầu

          -Đối với đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật, thì xử lý theo quy định tại các Chương về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm của Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

          - Đối với đơn đề nghị kiểm tra lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, thì xử lý theo quy định tại Điều 14 Quy chế 51.

          -  Đối với đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh, yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát cấp mình, thì đơn vị Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chuyển đến các đơn vị có trách nhiệm hoặc người có thẩm quyền để xem xét; trường hợp đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác, thì chuyển đơn cho cơ quan có thẩm quyền, đồng thời báo tin cho người gửi đơn biết.

          -  Đối với đơn liên quan đến việc yêu cầu bồi thường oan, sai theo Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát cấp mình, thì đơn vị Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chuyển đến đơn vị Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự để xem xét.

          * Xử lý đơn chưa đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện thụ lý

          - Đối với đơn chưa đủ điều kiện để thụ lý, thì phải có văn bản hướng dẫn người gửi đơn bổ sung các nội dung, tài liệu cần thiết theo quy định.

          -  Đối với đơn không đủ điều kiện thụ lý, thì trả lại đơn và có văn bản thông báo rõ lý do cho người gửi đơn; việc thông báo này chỉ thực hiện một lần cho một việc.

          -  Không xem xét đối với đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp hoặc những đơn tố cáo đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận mà tố cáo tiếp nhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới.[2]

          Thực tiễn thực hiện phân loại xử lý đơn tại hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng

          -Trong 06 tháng đầu năm 2019, hai cấp kiểm sát Sóc Trăng đã tiếp nhận 267 đơn /267 việc các loại [3]. Trong đó Viện kiểm sát cấp tỉnh tiếp nhận 174 đơn/174 việc. [4]Viện kiểm sát cấp huyện tiếp nhận 93 đơn/93 việc[5].Trong đó tiếp nhận 238 đơn qua đường bưu điện; Tiếp nhận qua tiếp công dân: 29 đơn

- Qua phân loại có 131 đơn khiếu nại; 19 đơn tố cáo; và 117 đơn có nội dung khác.

- Đã xử lý 267 đơn/267 việc nêu trên như sau: Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát: 09 đơn. Đã thụ lý giải quyết đúng trình tự theo quy định của pháp luật; Đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát việc giải quyết : Tổng số 96 đơn/96 việc đã chuyển đến Cơ quan tư pháp để giải quyết. Đồng thời Viện kiểm sát thực hiện kiểm sát chặt chẽ đối với các đơn đã chuyển; Đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết :111 đơn/ 111 việc (Trong đó lưu đơn trùng nội dung đã giải quyết, đơn không ghi rõ địa chỉ, không ký tên trực tiếp : 32 đơn/32 việc ; hướng dẫn, bổ sung đơn : 65 đơn/ 65 việc ; trả lại đơn, chỉ dẫn : 14 đơn/ 14 việc).

          Nhìn chung công tác phân loại, xử lý đơn của hai cấp Kiểm sát Sóc Trăng trong thời gian qua đã tuân thủ đúng quy định tại Điều 9, Điều 10 Quy chế 51. Tuy nhiên qua theo dõi công tác phân loại xử lý đơn trong thời gian qua, nhận thấy vẫn còn một số đơn vị chưa phân biệt chính xác giữa đơn khiếu nại và đơn kiến nghị phản ánh; giữa đơn tố cáo và đơn kiến nghị phản ánh hoặc giữa đơn khiếu nại, tố cáo và đơn tố giác về tư pháp; xác định  không đúng thẩm quyền giải quyết nên dẫn đến tình trạng công dân gửi đơn đến nhiều cơ quan, gửi nhiều đơn trong cùng một thời gian.

          Công tác phân loại xử lý đơn thoạt nhìn tưởng là một công việc đơn giản với những thao tác đơn giản tiếp nhận và phân loại xử lý nhưng thật ra đây là một công đoạn quan trọng đòi hỏi độ chính xác cao. Bởi vì nếu không phân loại chính xác nội dung đơn sẽ dẫn đến việc thụ lý giải quyết không đúng thẩm quyền hoặc sẽ dẫn đến tình trạng chuyển đơn đến cơ quan không có thẩm quyền giải quyết. Khi đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ phối hợp giữa viện kiểm sát với các cơ quan đã chuyển đơn. Mà quan trọng trên hết là sẽ gây phiền hà, mất thời gian cho người đã gửi đơn.

          Để thực hiện tốt công tác phân loại, xử lý đơn trong thời gian tới, đơn vị đề ra, Kiến nghị giải pháp như sau:

          - Viện kiểm sát cấp trên cần thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên đối với công tác phân loại xử lý đơn. Định kỳ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm thường gặp phải để rút kinh nghiệm chung về công tác phân loại xử lý đơn.

          - Lãnh đạo các đơn vị cần tăng cường công tác Lãnh chỉ đạo của lãnh đạo các đơn vị đối với công tác giải quyết khiếu nại về tố cáo nói chung và trong công tác phân loại, xử lý đơn nói riêng. Tập trung đơn về một đầu mối, đảm bảo 100% đơn của công dân gửi đến phải được xem xét xử lý đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, duy trì phối hợp tốt với các Cơ quan tư pháp cùng cấp cũng như các các Cơ quan Ban, Ngành tại địa phương để làm tốt công tác xử lý đơn.

          - Kiểm sát viên, cán bộ được phân công phải ra sức nghiên cứu nắm vững các quy định pháp luật liên quan ở nhiều lĩnh vực. Nghiên cứu kỹ nội dung đơn để có căn cứ phân loại, xử lý đơn chính xác. Đồng thời gắn công tác phân loại, xử lý đơn với công tác giải quyết đơn thuộc thẩm quyền và công tác kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại,tố cáo về tư pháp.

                                          Tè Thị Cẩm Nhi


[1] Khoản 6 Điều 2 Quy chế 51

[2] Điều 9 và Điều 10 Quy chế 51

[3] tăng 34 đơn so với 06 tháng đầu năm 2018

[4] tăng 24 đơn so với 06 tháng đầu năm 2018

[5] tăng 10 đơn so với 06 tháng đầu năm 2018.


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19