Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Nâng cao công tác trực tiếp kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là một trong những nhiệm vụ quan trọng Viện kiểm sát. Vì vậy, trong thời gian qua hai cấp kiểm sát Sóc Trăng luôn quan tâm và chú trọng thực hiện tốt công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo về tư pháp, đặc biệt là công tác trực tiếp kiểm sát. Do đó, công tác trực tiếp kiểm sát trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các cuộc trực tiếp kiểm sát đều có sự phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ với phòng 12 ở Viện kiểm sát tỉnh; sự phối hợp giữa các bộ phận nghiệp vụ ở Viện kiểm sát huyện hoặc sự phối hợp giữa Phòng 12 với Viện kiểm sát cấp huyện trong thực hiện kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp; công tác trực tiếp kiểm sát được tiến hành đúng trình tự, thủ tục; nâng cao cả về số lượng và chất lượng.

Từ đầu năm 2018 đến nay, hai cấp kiểm sát Sóc Trăng đã tiến hành trực tiếp kiểm sát đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp 13 cuộc tại Cơ quan điều tra hai cấp.

Trực tiếp kiểm sát

Qua công tác kiểm sát trực tiếp nhận thấy những ưu điểm như sau: Sau tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an đã phân công Điều tra viên để giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc phân công được thể hiện bằng quyết định và bằng văn bản theo đúng mẫu của Bộ Công an ban hành. Khi giải quyết khiếu nại Cơ quan Cảnh sát  điều tra Công an đã thực hiện tốt trong tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, các đơn khiếu nại sau khi tiếp nhận đều có báo cáo đề xuất thụ lý, trong quá trình giải quyết có tiến hành đối thoại với người gửi đơn, sau đó ban hành quyết định, các hồ sơ khiếu nại được lập riêng. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo xét về mặt nội dung cơ bản hầu như các đơn thư khiếu nại, tố cáo đều được tiếp nhận, phân loại, giải quyết kịp thời, đúng thời gian luật định. Khi giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thì Điều tra viên giải quyết đảm bảo đúng theo quy định tại Điều 475, 481,482 Bộ luật tố tụng hình sự và đúng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005 (nay là Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BNN & PTNT ngày 05/9/2018). Sau khi tiếp nhận đơn đã cơ bản phân loại và thụ lý giải quyết đúng thẩm quyền theo Hướng dẫn của Liên ngành Trung ương. Trong số các đơn tiếp nhận đều là khiếu nại quyết định không khởi tố do đồng chí Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra ký ban hành đều thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an giải quyết. Sau khi nhận đơn đã thông báo cho bên khiếu nại biết việc thụ lý đơn, tổ chức thẩm tra, xác minh, làm việc với bên khiếu nại và ra quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho bên khiếu nại. Các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho bên khiếu nại. Các quyết định giải quyết khiếu nại bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Việc mở sổ sách theo dõi và lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ cơ bản đầy đủ.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm vẫn còn một số tồn tại như: Chưa bố trí cán bộ chuyên trách giải quyết khiếu nại, tố cáo, chủ yếu là cán bộ làm công tác kiêm nhiệm, một số đơn vị chưa mở các loại sổ sách theo dõi đầy đủ, nhiều khi còn lúng túng trong khâu phân loại đơn và hướng giải quyết.

Những vi phạm về tiệc tiếp nhận, phân loại xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; về thẩm quyền thụ lý giải quyết; về trình tự, thủ tục giải quyết; hoặc một số vi phạm khác như: Chưa phân biệt đơn khiếu nại trong hoạt động tư pháp với tố giác, tin báo về tội phạm, thực hiện chưa đúng theo quy định tại Tiểu mục 2.1, Tiểu mục 2.3, Tiểu mục 2.4 Mục 2  Phần I, Thông tư 02 và khoản 4 Điều 5 Chương II Thông tư số 68/2013/TT-BCA, ngày 26/12/2013 của Bộ Công an “Hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại, và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân”. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an không vào sổ thụ lý, không báo cáo việc đã tham mưu Thủ trưởng Cơ quan  Cảnh sát điều tra Công an giải quyết đơn, là thực hiện chưa đúng theo quy định tại Tiểu mục 2.1 Mục 2 Phần II, Thông tư 02 và Điều 17 Thông tư số 68/2013/TT-BCA, ngày 26/12/2013 của Bộ Công an; Về lập hồ sơ thụ lý giải quyết đơn chưa thực hiện đúng quy định tại mục 1.4 phần II của Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005 của liên ngành tư pháp Trung ương (nay Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BNN & PTNT ngày 05/9/2018); Đối với việc mở sổ theo dõi sổ sách còn tẩy xóa nhiều, các cột mục trong sổ chưa được ghi chép đầy đủ; Một số đơn khiếu nại chưa được Cơ quan điều tra thụ lý vào sổ theo quy định; hồ sơ chưa được đánh số trang theo thứ tự tài liệu là chưa đảm bảo đúng quy định; các Quyết định giải quyết khiếu nại viện dẫn căn cứ pháp luật chưa chính xác; Chưa vào sổ đầy đủ đơn đã thụ lý.

Ngoài ra còn một số vi phạm như: Sau khi tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đơn thuộc thẩm quyền Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an không thực hiện thông báo việc tiếp nhận và gửi văn bản giải quyết cho Viện kiểm sát cùng cấp theo quy định tại khoản 3 Điều 482 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Có một số hồ sơ giải quyết khiếu nại của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát  điều tra Công an giải quyết còn chậm, không đúng thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 1 Điều 475 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Để nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo về tư pháp, thông qua kết các kết luận VKS đã kiến nghị

- Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an đặc biệt quan tâm, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Điều tra viên được phân công nhiệm vụ có năng lực, có sự đầu tư, nghiên cứu các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự nên không mắc phải những tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng hình sự.

- Thực hiện đúng quy định tại  Điều 472, 475 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005 của liên ngành tư pháp Trung ương (nay Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BNN & PTNT ngày 05/9/2018

- Về trách nhiệm trong ngành Kiểm sát viên được phân công làm công tác giải quyết và kiểm sát về khiếu nại tố cáo cần thường xuyên theo dõi, kiểm sát chặt chẽ tình hình giải quyết đơn khiếu nại tại các Cơ quan tư pháp cùng cấp nhằm kịp thời phát hiện chính xác các vi phạm tạo cơ sở để đi vào trực tiếp kiểm sát. Đồng thời chủ động và thường xuyên phối hợp Viện kiểm sát cấp trên trong việc thực hiện trực tiếp kiểm sát khiếu nại, tố cáo về tư pháp.

 

Tè Thị Cẩm Nhi


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19