Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Những cố gắng và trưởng thành qua 26 năm xây dựng và phát triển

Với chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong kỳ họp lần thứ 10 (khóa VIII) Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định tách tỉnh Hậu Giang thành 02 tỉnh Sóc Trăng và Cần Thơ vào ngày 26 tháng 12 năm 1991.

Tỉnh Sóc Trăng chính thức đi vào hoạt động vào đầu tháng 4/1992, gồm 07 huyện: Mỹ Tú, Kế Sách, Thạnh Trị, Mỹ Xuyên, Long Phú, Vĩnh Châu và Thị xã Sóc Trăng.

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng được thành lập theo Quyết định số 13/QĐ-V9 ngày 15/01/1992 của Viện trưởng Viện Viểm sát nhân dân tối cao và chính thức đi vào hoạt động vào giữa tháng 4/1992, có 07 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trực thuộc, gồm có: Mỹ Tú, Kế Sách, Thạnh Trị, Mỹ Xuyên, Long Phú, Vĩnh Châu và thị xã Sóc Trăng. Đồng thời, theo Quyết định 05B/QĐ/TC-CB ngày 14/3/1992 của Viện trưởng Viện Viểm sát nhân dân tối cao V/v thành lập Bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, gồm có 6 đơn vị cấp phòng, gồm: (1) Phòng kiểm sát chung (sau đổi thành phòng kiểm sát việc tuân theo pháp luật); (2) Phòng kiểm sát điều tra, xét xử sơ thẩm án kinh tế; (3) Phòng kiểm sát điều tra, xét xử sơ thẩm án trị an - an ninh; (4) Phòng kiểm sát xét xử phúc thẩm, thi hành án hình sự và kiểm sát giam giữ cải tạo; (5) Phòng kiểm sát xét xử và thi hành án dân sự; (6) Văn phòng tổng hợp và 2 bộ phận khiếu tố và tổ chức cán bộ. Quyết định số 03B/QĐ-V9 ngày 14/3/1992 của Viện trưởng Viện Viểm sát nhân dân tối cao V/v điều động cán bộ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, gồm: 32 đồng chí.

Cán bộ, Kiểm sát viên tham gia diễu hành

Trước yêu cầu cải cách tư pháp và hoàn thiện pháp luật, chức năng thi hành án dân sự của Tòa án cũng được tách ra thành lập cơ quan thi hành án dân sự trực thuộc Sở Tư pháp. Theo đó, năm 1993 cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng phành lập Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (được hình thành từ một phần chức năng hoạt động của phòng kiểm sát xét xử và thi hành án dân sự và Phòng kiểm sát xét xử phúc thẩm, thi hành án hình sự và kiểm sát giam giữ cải tạo). Đồng thời, theo yêu cầu pháp triển của pháp luật theo hướng chuyên sâu, hệ thống Tòa án cũng thành lập nhiều Tòa án chuyên trách trong các lĩnh vực: dân sự, hôn nhân và gia đình hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp,…  Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng thành lập thêm các phòng kiểm sát xét xử tương ứng như: Phòng kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Đến năm 2002, sau khi sửa đổi Hiến pháp, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân cũng thay đổi và chức năng của Viện kiểm sát nhân dân cũng thay đổi theo, từ đó trong hệ thống Viện kiểm sát nhân dân không còn chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế - xã hội (tức là không còn Phòng kiểm sát chung hay phòng kiểm sát việc tuân theo pháp luật nữa).

Trong những năm tiếp theo, trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Sóc Trăng được chia tách và thành lập thêm 04 huyện mới (Cù Lao Dung, Ngã Năm, Châu Thành và Trần Đề). Theo đó, cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng thành lập thêm 04 đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện tương ứng và thàm lập thêm một số phòng mới như: Phòng tổ chức cán bộ, Phòng kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Thanh Tra. Như vậy, hệ thống cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng gồm có 12 phòng và 11 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trực thuộc.

Theo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 đã quy định: Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Kế thừa và phát huy những thành quả và kinh nghiệm hoạt động của Viện kiểm sát trong cải cách tư pháp, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của các cấp ủy Đảng, sự giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, 26 năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm các quyền dân chủ của nhân dân. Bằng những kết quả trên các lĩnh vực công tác kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới đất nước của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta tại địa phương

Viện KSND tỉnh Sóc Trăng nhận cờ thi đua của Chính phủ

Trong những năm đầu mới thành lập, quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có sự đổi mới về nhận thức, về tổ chức, cán bộ và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ kiểm sát. Nhờ thực hiện chủ trương và biện pháp đổi mới đó, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần vào việc đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong điều kiện kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính, kinh tế, xã hội luôn bám sát các nghị quyết của Đảng, những chủ trương lớn của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật theo một kế hoạch thống nhất của Ngành, tập trung kiểm sát những ngành kinh tế trọng điểm có nhiều vi phạm pháp luật, từ đó có những kiến nghị khắc phục vi phạm pháp luật để góp phần vào việc tăng cường quản lý kinh tế theo pháp luật. Ngành Kiểm sát đã có những chủ trương kịp thời phục vụ 3 chương trình kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đấu tranh ngăn chặn những hành vi lợi dụng năng động, tự chủ để vi phạm đường lối chính sách của Đảng, vi phạm pháp luật, đồng thời góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế quản lý để phát huy tính năng động của cơ sở. Đã tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật ở các ngành và lĩnh vực kinh tế quan trọng như nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, năng lượng, dữ trữ quốc gia. Từ năm 1992 đến nay, bám sát các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã lựa chọn kịp thời và đúng đắn những lĩnh vực mà ngành cần tập trung kiểm sát: năm 1992 kiểm sát hoạt động kinh doanh ngành thuốc lá, rượu bia và giao thông, bưu điện; năm 1993 kiểm sát lĩnh vực xây dựng cơ bản; năm 1994 và 1995 kiểm sát hoạt động quản lý, sử dụng đất đai; năm 1996 và 1997 kiểm sát việc chấp hành Luật thuế, Luật ngân sách, quản lý thu và chi ngân sách phục vụ chương trình giáo dục, đào tạo và xóa đói, giảm nghèo; các năm 1998 và 1999 kiểm sát việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện Luật công ty và năm 2000 kiểm sát việc quản lý nhà nước về kinh doanh xuất nhập khẩu. Qua công tác kiểm sát đã báo báo, kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý trong lĩnh vực kinh tế; kháng nghị các sở, ngành và đơn vị được kiểm sát yêu cầu có biện pháp khắc phục vi phạm; tổ chức nhiều hội nghị pháp chế ở địa phương với các đơn vị được kiểm sát nhằm phòng ngừa vi phạm, phục vụ cho việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Hàng năm, hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng đã kháng nghị, kiến nghị yêu cầu thu hồi cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng, yêu cầu xử lý nghiêm những người vi phạm pháp luật nhằm khôi phục trật tự pháp luật trên lĩnh vực được kiểm sát.

Công tác kiểm sát văn bản quy phạm pháp luật là một công tác quan trọng do Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện. Sau khi có Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 1992, hoạt động kiểm sát văn bản đã có những chuyển biến tích cực. Nhờ kết hợp chặt chẽ với hoạt động kiểm sát những lĩnh vực và ngành kinh tế trọng điểm, mỗi năm ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện và kháng nghị, kiến nghị khắc phục nhiều văn bản có vi phạm pháp luật.

Trong những năm đổi mới, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có những biện pháp nhằm thực hiện tốt hơn chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố nhà nước. Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Sóc Trăng đã quán triệt các quan điểm của Đảng và Nhà nước về chính sách hình sự, tăng cường phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện và xử lý nghiêm minh các loại tội phạm. Đã tập trung lực lượng điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng, có tác dụng giáo dục, phòng ngừa tốt, được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm các quyền dân chủ của công dân, phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới đất nước. Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều biện pháp đổi mới công tác quản lý, xử lý thông tin tội phạm nên số vụ án do Viện kiểm sát yêu cầu khởi tố ngày càng tăng, hạn chế được tình trạng bỏ lọt tội phạm. Đã tăng cường hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực tư pháp, nhờ đó đã kịp thời khắc phục vi phạm của các cơ quan và người tiến hành tố tụng. Công tác kiểm sát điều tra được tiến hành ngay từ khi khởi tố vụ án và trong suốt quá trình điều tra nên số vụ do Viện kiểm sát xử lý và truy tố tăng lên, số vụ đình chỉ điều tra không đúng đã giảm dần. Phần lớn các vụ án được giải quyết trong thời hạn luật định.

Những hoạt động tích cực trên đã tạo điều kiện thúc đẩy số vụ án kết thúc điều tra hàng năm tăng, hạn chế việc khởi tố không có căn cứ theo quy định của pháp luật sau đó phải đình chỉ điều tra. Số bản án có vi phạm pháp luật hoặc áp dụng pháp luật không đúng được Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Sóc Trăng kháng nghị, yêu cầu xét xử ở cấp cao hơn ngày càng tăng, tỷ lệ kháng nghị của Viện kiểm sát được chấp nhận ngày càng cao. Trong công tác kiểm sát giam, giữ, cải tạo, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Sóc Trăng đã chú trọng kiểm sát thường kỳ và bất thường tại các nơi giam, giữ, cải tạo, trực tiếp ra quyết định trả tự do cho nhiều trường hợp bị giam, giữ không có căn cứ và trái pháp luật. Công tác kiểm sát thi hành án hình sự được coi trọng; Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với cơ quan có liên quan quản lý chặt chẽ đối với các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nhất là các trường hợp bị phạt tù giam nhưng chưa được bắt thi hành án, góp phần khắc phục tình trạng chậm trễ trong công tác thi hành án hình sự của những năm trước đây, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, ngành Kiểm sát thường xuyên đúc rút kinh nghiệm, phối hợp cùng Công an, Tòa án ban hành nhiều văn bản hướng dẫn xử lý các loại tội, nhất là tội tham nhũng, tội về ma túy và nhiều loại tội nghiêm trọng khác. Công tác phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát với các cơ quan bảo vệ pháp luật khác được đẩy mạnh nhằm thống nhất về quan điểm và biện pháp trong phát hiện và xử lý tội phạm. Những hoạt động đó đã khẳng định được vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong đẩy mạnh tiến độ giải quyết án, góp phần làm giảm tội phạm ở một số lĩnh vực, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên phạm vi tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung.

 

Đối với công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng đã tập trung kiểm sát việc giải quyết các tranh chấp về nhà ở, về tài sản và hôn nhân gia đình. Đã chú trọng kiểm sát việc lập hồ sơ án dân sự của Tòa án, tích cực tham gia xét xử ở các giai đoạn tố tụng theo thẩm quyền. Qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng đã phát hiện các vụ xét xử không đúng, đã kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục; đồng thời, tổng hợp tình hình và kiến nghị các cơ quan chính quyền có biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh Luật dân sự, Luật hôn nhân gia đình, chủ động hòa giải để giải quyết các tranh chấp ở cơ sở và có biện pháp phòng ngừa vi phạm. Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật là lĩnh vực còn mới mẻ nhưng Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều cố gắng kiểm sát việc lập hồ sơ, tham gia xét xử nhằm đảm bảo giải quyết các loại án này đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được hai cấp kiểm sát tỉnh Sóc Trăng coi trọng. Những năm gần đây, Viện kiểm sát hai cấp đã tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, nhất là đơn khiếu nại oan, sai, xâm phạm quyền dân chủ và đơn tố cáo hành vi tham nhũng, xâm phạm hoạt động tư pháp. Đồng thời, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Sóc Trăng đã thường xuyên tiến hành kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp. Qua kiểm sát đã phát hiện và yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần chấn chỉnh hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chụp ảnh lưu niệm

Để nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của công tác kiểm sát, ngành Kiểm sát đã chú trọng việc thực hiện đổi mới tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát. Hệ thống tổ chức Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Sóc Trăng ngày càng được kiện toàn và củng cố. Toàn đơn vị đã từng bước quán triệt đầy đủ hơn nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động kiểm sát, đồng thời đảm bảo sự chỉ đạo tập trung thống nhất của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Qua thực tiễn hoạt động kiểm sát, đã góp phần xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản lý và hoạt động nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Cơ sở vật chất của đơn vị ngày càng được tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu công tác. Mạng lưới công nghệ thông tin, cơ yếu được Ngành trang bị theo hướng hiện đại để phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Ban lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm Kiểm sát viên

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng ở địa phương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngành Kiểm sát tỉnh nhà đã và đang có những biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững vàng về lập trường chính trị, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về phẩm chất đạo đức theo lời dạy của Bác Hồ: “Mỗi cán bộ kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Công tác xây dựng ngành đã thường xuyên gắn với công tác xây dựng Đảng trong từng đơn vị kiểm sát. Lực lượng cán bộ kiểm sát ngày càng được củng cố về mọi mặt. Phong trào học tập và rèn luyện để đáp ứng với những yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đã và đang diễn ra ở tất cả các đơn vị trong hai cấp kiểm sát tỉnh Sóc Trăng với phương châm: xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Ban lãnh đạo Viện KSND tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi Chúng tôi là Kiểm sát viên

Tự hào về sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên của hai cấp kiểm sát tỉnh Sóc Trăng hơn 26 năm qua, trong đó tuyệt đại bộ phận đã đoàn kết, luôn kiên định, vững vàng về chính trị, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý, giữ vững phẩm chất và đạo đức cách mạng, được Đảng và nhân dân tin cậy.

Với những cố gắng và trưởng thành qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng được Đảng và Nhà nước tặng thưởng một Huân chương lao động hạng ba, nhiều tập thể đơn vị và cá nhân trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, trong đó có nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động các loại.

Tuy nhiên, so với yêu cầu của công cuộc đổi mới và chức năng, nhiệm vụ mà Hiến pháp và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân quy định thì hoạt động kiểm sát còn có những hạn chế, tồn tại.

Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Sóc Trăng chưa quán triệt và thực hiện thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp một cách đồng bộ đầy đủ và toàn diện nên chất lượng hoạt động của một số mặt công tác còn kém hiệu quả; việc thực hiện kiểm sát hoạt động tư pháp chưa chặt chẽ nên tội phạm còn bị bỏ lọt, nhiều vụ án còn kéo dài quá hạn luật định, thâm chí có trường hợp làm oan người vô tội vi phạm nghiêm trọng quyền dân chủ của công dân; chưa phối hợp với các ngành liên quan để làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, chưa thực hiện tốt công tác kiến nghị phòng ngừa trong hoạt lĩnh vực quản lý Nhà nước ở địa phương

Chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự và hôn nhân gia đình; kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật cũng còn một số khó khăn nhất định, vì lượng án phát sinh ở lĩnh vực này ngày càng nhiều trong khi lực lượng Kiểm sát viên trực tiếp giải quyết án vẫn còn ở chừng mực nhất định chưa đáp ứng yêu cầu nên nhiều vụ việc còn kéo dài.

Những tồn tại nêu trên do nhiều nguyên nhân, một mặt, do có những thay đổi về chính sách kinh tế và cơ chế quản lý trong nền kinh tế thị trường, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện; sự phối hợp hoạt động giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa chặt chẽ; song mặt khác và là mặt chủ yếu là do trình độ của một bộ phận cán bộ, Kiểm sát viên, chưa đáp ứng kịp tình hình và yêu cầu của công cuộc đổi mới. Một bộ phận cán bộ, Kiểm sát viên còn thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến vi phạm pháp luật. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ở một số đơn vị chậm được đổi mới đã làm hạn chế đến chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm sát.

Trong thời điểm lịch sử quan trọng của đất nước, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội đã chỉ ra con đường phát triển của cách mạng nước ta trong thời kỳ tới. Trong những năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất to lớn và quan trọng. Kinh tế phát triển, đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, quan hệ phối hợp được mở rộng, tạo thế và lực mới cho tỉnh nhà phát triển, tạo ra thuận lợi và thời cơ lớn cho Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Sóc Trăng phát triển lớn mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Sóc Trăng cũng đang đứng trước những khó khăn và thách thức lớn. Nhiều vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết, những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức vẫn diễn biến phức tạp. Trước tình hình và nhiệm vụ mới, hơn lúc nào hết, đòi hỏi phải phát huy dân chủ kết hợp với tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng cần phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa về phương thức, biện pháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực công tác; về tổ chức, cán bộ và hoàn thiện thể chế pháp luật; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ. Đồng thời, nỗ lực thực hiện tốt Nghị quyết 49, Kết luận 79 và 92 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; trong đó, tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm cho Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước phải được chấp hành một cách nghiêm chỉnh và thống nhất. Chúng ta phải tiếp tục tiến hành đổi mới toàn diện và sâu rộng về tổ chức bộ máy, về hoạt động nhằm thực hiện đúng chức năng kiểm sát theo quy định của pháp luật và xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát trong sạch, vững mạnh; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị trên cơ sở thấu suốt những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta theo tinh thần và nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII./.

 

Trần Thanh Vũ - Trưởng phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin


Tin liên quan

» Phòng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự - Lịch sử hình thành và phát triển
» Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành - 10 năm hình thành và phát triển
» Thanh Tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Lịch sử hình thành và phát triển