Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Chi bộ Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị: Hiệu quả từ học tập làm theo tấm gương, đạo đức, tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của người đứng đầu Chi bộ mà trên hết là người đứng đầu cấp ủy chi bộ. Người đã từng khẳng định: “Chi bộ do chi ủy lãnh đạo; các đảng viên chịu sự lãnh đạo của chi ủy”. Chi bộ có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của cơ sở đảng, trong đó cấp ủy là bộ phận của chi bộ. Mà trong đó Bí thư chi bộ là người đứng đầu chi ủy, giữ vai trò hạt nhân đoàn kết của chi bộ. Do đó, để phát huy vai trò của chi bộ, thật sự là “nền móng” của Đảng ở cơ sở, cần phải nâng cao trách nhiệm của Bí thư chi bộ. Cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu có vai trò quan trọng, quyết định tới kết quả hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị. Chính vì vậy, việc xây dựng phong cách làm việc dân chủ, khoa học và nêu gương là vấn đề then chốt, quan trọng đóng vai trò định hướng trong công tác lãnh, chỉ đạo của cán bộ đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Đối với Chi bộ Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị là Chi bộ cơ sở đảng thuộc Đảng bộ huyện Thạnh Trị. Chi bộ được tổ chức sinh hoạt ghép giữa đảng viên các đơn vị Viện kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự và Phòng Tư pháp huyện Thạnh Trị. Chi bộ có tất cả 21 đảng viên sinh hoạt, trong đó có 20 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của cấp ủy địa phương, sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu, sát của Chi ủy Chi bộ và sự nổ lực không ngừng phấn đấu của từng cán bộ đảng viên đã giúp Chi bộ Viện kiểm sát luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao cho từng cơ quan. Bên cạnh đó Chi bộ Viện kiểm sát đã thường xuyên thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời, luôn đề ra những giải pháp đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức của Hồ Chí Minh về xây dựng tác phong, phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên thực tiễn cho thấy vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên chưa xây dựng được phong cách làm việc khoa học, hợp lý. Chưa sắp xếp, bố trí thời gian hợp lý, nói chưa đi đôi với làm; việc phát huy dân chủ tại từng cơ quan và trong nội bộ các đoàn thể trực thuộc chi bộ tuy có quan tâm nhưng chưa sâu sát…Mặc khác, do là chi bộ Viện kiểm sát là Chi bộ ghép nên điều đặc biệt là số lượng đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể chiếm số lượng lớn. Từ thực tế đó, ngay từ đầu năm chi bộ tiến hành xây dựng Kế hoạch tổ chức “Học tập làm theo tấm gương, đạo đức, tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, Đảng viên nhất là đối với cán bộ đảng viên là người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức”. Qua đó, từng bước tạo nên sự chuyển biến tích cực về ý thức của cán bộ đảng viên và quần chúng trong Chi bộ về tầm quan trọng của việc xây dựng phong cách làm việc. Đồng thời giúp cán bộ, đảng viên có giải pháp sửa chữa xây dựng phong cách làm việc phù hợp với bản thân góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác được giao.

    Kết quả cụ thể như sau:

    * Những ưu điểm trong thực hiện “Phong cách dân chủ”

    - Thực hiện lời dạy của Bác, Chi bộ Viện kiểm sát Thạnh Trị luôn thường xuyên giáo dục, quán triệt và nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc, quy định, kỷ luật của Đảng, của Ngành, địa phương, đơn vị. Trong thời gian qua cấp ủy chi bộ tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện dân chủ cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn chi bộ. Ngoài thực hiện tuyên truyền lồng ghép vào các cuộc họp Chi bộ hàng tháng bộ, thì tại các cuộc họp sinh hoạt nội bộ tại từng cơ quan thì Lãnh đạo các đơn vị cũng đã cố gắng quán triệt triển khai nội dung các văn bản về phát huy quyền dân chủ.  Việc thực hiện quy chế dân chủ tại Chi bộ Viện kiềm sát luôn gắn với việc đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đưa nội dung thực hiện dân chủ vào nghị quyết, chương trình công tác năm của các cơ quan (Viện kiểm sát, Chi cục Thi hành án và Phòng Tư pháp huyện Thạnh Trị). Trong sinh hoạt tại Chi bộ, luôn thực hiện dân chủ gắn liền với công tác tự phê bình và phê bình từ chi ủy chi bộ đến cán bộ, đảng viên của từng đơn vị trực thuộc Chi bộ được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.  Là cán bộ công chức công tác trong Khối Ngành tư pháp, từng đảng viên của Chi bộ luôn nhất quán tinh thần “bảo vệ pháp luật”, đấu tranh loại bỏ cái sai phạm, luôn đặt lợi ích của tập thể, đơn vị và lợi ích của nhân dân lên hàng đầu.

Người đứng đầu, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc Chi bộ (Viện kiểm sát - Chi cục Thi hành án-Phong Tư pháp huyện Thạnh Trị) luôn thường xuyên đẩy mạnh thực hiện việc quán triệt thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Trách nhiệm của người đứng đầu luôn phải được đề cao. Luôn công khai minh bạch và dân chủ trong nhận xét đánh giá phân loại công chức; trong đề bạt, bổ nhiệm và xét thi đua khen thưởng. Qua đó làm cho cán bộ, đảng viên luôn tin tưởng, an tâm công tác và  nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cấp ủy chi bộ luôn tạo điều kiện để phát huy trí tuệ, kinh nghiệm đối với mọi đảng viên trong Chi bộ. Khi xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và các nội dung có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của tập thể ở từng cơ quan lẫn chi bộ đều được đưa ra tập thể lấy ý kiến trước khi ban hành. Cấp ủy chi bộ luôn thể hiện sự quan tâm sâu sát quần chúng, chú ý tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng, quan tâm mọi mặt, chú ý lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị chính đáng của quần chúng, sẵn sàng tiếp thu phê bình của quần chúng và sửa chữa khuyết điểm của mình. Nhìn chung phong cách làm việc của người cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn được phát huy tốt, góp phần khắc phục những biểu hiện coi thường tập thể, hoặc ngược lại, dựa dẫm, ỷ lại vào tập thể, không dám quyết đoán, không dám nêu cao trách nhiệm cá nhân, làm việc trì trệ, suy yếu năng lực lãnh đạo.

    * Những ưu điểm trong thực hiện Phong cách làm việc khoa học”

Ý thức được tầm quan trọng của phong cách làm việc khoa học nên đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát luôn tự mình điều chỉnh phân bổ công việc và thời gian hợp lý. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ nhận thức được rằng mỗi một khâu công tác, mỗi vị trí việc làm đều có ý nghĩa, tầm quan trọng là cùng nhau hướng về một mục tiêu chung góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho các cơ quan, đơn vị. Từng đảng viên đều tích cực, tự giác thực hiện đến nơi đến chốn; không có tư tưởng làm việc qua loa, cẩu thả, dễ làm, khó bỏ, làm cho xong nhưng chất lượng không đạt, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác…Mọi cá nhân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng phối hợp, hỗ trợ kịp thời cho nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung. Chính vì lẽ đó mà trong thời gian qua các cơ quan trực thuộc chi bộ Viện kiểm sát luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao phó: đối với Viện kiểm sát đã thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, từ đó đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan sai và hạn chế đến mức thấp nhất việc bỏ lọt tội phạm. Đối với Phòng tư pháp đã phát huy có hiệu quả vai trò tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Trị đã có những bước chuyển biến tích cực trong việc tổ chức thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bên phải thi hành án và bên được thi hành án. Từng cá nhân luôn nghiên cứu sâu quy định của pháp luật để áp dụng vào giải quyết công việc một cách hiệu quả. Kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị đối với những vụ việc khó khăn, phức tạp. Vì vậy không để xảy ra khiếu nại tố cáo kéo dài, bức xúc liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên… góp phần nâng cao lòng tin của nhân dân đối với cán bộ đảng viên nói chung cũng như cán bộ, đảng viên của các Cơ quan tư pháp nói riêng.

Trong giai đoạn cải cách tư pháp như hiện nayPhong cách làm việc khoa học” đóng một vai trò quan trọng là công cụ hỗ trợ cho cán bộ, đảng viên chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mà nhất là đối với cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì hơn bao giờ hết luôn cần đến “Phong cách làm việc khoa học” để có phương pháp quản lý, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả.

- Đối với các đồng chí là người đứng đầu, lãnh đạo các Cơ quan thuộc chi bộ Viện kiểm sát đã đánh giá đúng người, đúng việc, sắp xếp công việc đảm bảo hợp lý và phù hợp với năng lực, sở trường của từng cá nhân. Ngay từ đầu năm các đồng chí Lãnh đạo đã phân công nhiệm vụ cho cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý. Trong quá thi hành nhiệm vụ luôn theo dõi, chỉ đạo sâu sát, kịp thời nắm bắt những khó khăn của từng cá nhân để có phương pháp chỉ đạo phù hợp làm hạn chế các vi phạm, thiếu sót. Luôn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện và rút ra kinh nghiệm. Đồng thời luôn chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý đối với cán bộ, đang viên có vi phạm và biểu dương những cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức tại các cuộc họp cơ quan, tổ chức.Cán bộ, đảng viên là lãnh đạo, người đứng đầu luôn thể hiện tính gương mẫu, tiên phong, sáng tạo, đề xuất những ý kiến hay, những phương án tối ưu để thực thi nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

* Những ưu điểm trong thực hiện “Phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm

Từng Cán bộ, đảng luôn giữ vững quan điểm lập trường luôn kiên định với chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và gương mẫu trong việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền và bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mỗi cán bộ, đảng viên công tác tại Viện kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự  và phòng tư pháp luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn xác định dù ở bất kỳ vị trí công tác nào, ở cơ quan nào cũng luôn nêu cao tính chiến đấu tự phê bình và phê bình. Trong thực hiện tự phê bình và phê bình luôn thể hiện: thật sự cầu thị, trung thực, chân tình, công tâm, khi có khuyết điểm thì nhận khuyết điểm và đã nhận khuyết điểm thì xác định có kế hoạch sửa chữa khuyết điểm. Khi phê bình luôn chân thành, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, không có động cơ cá nhân, có tinh thần thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là lãnh đạo, người đứng đầu luôn gương mẫu chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy của cơ quan, quy chế của Ngành, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, gương mẫu chấp hành nghị quyết của Đảng, quy định của Ngành, tuyệt đối phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức; gương mẫu trong thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan và tổ chức trực thuộc chi bộ Viện kiểm sát luôn thể hiện được tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân. Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền. Luôn xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của mình và báo cáo với chi bộ, cấp ủy nơi công tác để được góp ý, giúp đỡ, giám sát, tạo điều kiện thực hiện, coi đây là một trong những căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Trong thực hiện nhiệm vụ là lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị luôn trực tiếp tham gia những công việc khó khăn, phức tạp thể hiện được sự nêu gương, sẵn sàng đối mặt với thử thách, góp phần tạo nên thành tích chung của đơn vị.

    * Một số tồn tại hạn chế:  Một vài đảng viên chưa thật sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chưa phát huy hết tinh thần sáng tạo; Chưa sắp xếp khoa học về thời gian và công việc nên chưa phát huy hết hiệu quả và năng suất làm việc; Trong thực hiện công tác phê bình và tự phê bình, một vài trường hợp còn nể nang né tránh; Việc đăng ký thực hiện học tập làm theo tấm gương phong cách đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên hằng năm nhưng vẫn tồn tại một số ít  nội dung đăng ký còn đại khái mà chưa sát với thực tiễn công việc được giao.

Nguyên nhân chủ yếu là do: Công tác kiểm tra, giám sát của người đứng đầu, lãnh đạo các đơn vị đôi khi chưa sâu sát và kịp thời; Ý thức của một số cán bộ, đảng viên vẫn còn nặng về công tác chuyên môn nghiệp vụ mà chưa thường xuyên nghiên cứu, học tập các nội dung Nghị quyết, quy định về công tác đảng.

    * Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách làm việc của cán bộ đảng viên trong Chi bộ, nhât là đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, người đứng đầu, cơ quan đơn vị.

    -  Đối với cấp ủy chi bộ và người đứng đầu, lãnh đạo Cơ quan, tổ chức trực thuộc Chi bộ:

Cấp ủy chi bộ tiếp tục phát huy  tính  tự giác, nghiên cứu Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền , giáo dục đạo đức, lối sống cho đảng viên, quần chúng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy Chi bộ. Ngoài ra, cấp ủy cần nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về trách nhiệm, thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, giám sát, kiểm tra đảng viên trong thực hiện chính sách của Đảng; Phải giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, kỷ luật của đảng viên; phải giáo dục tư cách và bổn phận đảng viên và rèn luyện tính đảng. Phải có thái độ khen, chê đúng mực đối với mỗi đảng viên và quần chúng. Thường xuyên coi trọng tự phê bình và phê bình. Bản lĩnh lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến phê bình, những phản ứng của cấp dưới và quần chúng. Người đứng đầu chi ủy phải tiêu biểu cho sự đoàn kết, thống nhất cao trên cơ sở vì nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị.

    - Người đứng đầu, lãnh đạo các đơn vị, các Tổ chức đoàn thể cần: Luôn nêu gương trong việc chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị và các hoạt động xây dựng đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; Thường xuyên xây dựng, đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là thực sự dân chủ, kỹ cương, thiết thực, sâu sát cơ sở, sâu sát quần chúng, làm việc có chương trình, kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, nói đi đôi với làm; xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; Phải đánh giá năng lực, cán bộ cấp dưới một cách công tâm, quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch bố trí cán bộ, tạo điều kiện thoải mái, phát huy tối đa dân chủ trong nội bộ đơn vị; Quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho cán bộ tại đơn vị mình, tạo điều kiện để cán bộ đảng viên được tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; hướng cho cán bộ, đảng viên tại đơn vị duy trì phong cách làm việc khoa học, sáng tạo.

    - Đối với cán bộ đảng viên và quần chúng tại Chi bộ:

Phải nắm vững đường lối của Đảng và nghiêm túc nghiên cứu, học tập lý luận Mác-Lênin nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng sáng tạo nội dung quy định của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả công việc. Phải rèn luyện đức tính “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; dũng cảm đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống lợi ích nhóm, chống lối sống cơ hội, thực dụng, lối sống vì tiền tài, danh vọng, vô cảm trước những khó khăn, vất vả của quần chúng nhân dân.  Luôn nhận thức sâu sắc về tư cách và bổn phận của đảng viên, cán bộ, phải tu dưỡng như việc rửa mặt hằng ngày mới khẳng định được tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Duy trì xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ.  Nâng cao nhận thức đầy đủ về việc học tập phong cách làm việc Hồ Chí Minh và phải tự xác định đây không chỉ là trách nhiệm của người đảng viên, mà còn là một giải pháp để hoàn thiện phong cách làm việc, nâng cao chất lượng công tác. Qua đó tự nhìn nhận, tự soi rọi đánh giá các phương pháp, tác phong làm việc của bản thân từ đó xác định phương hướng và các biện pháp cụ thể để dần hình thành phong cách làm việc mới, khoa học và chất lượng hơn.

Nhìn chung, trong năm 2018 tại Chi bộ Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị thể hiện rõ nét nhất của việc học và làm theo Bác là trách nhiệm của từng đảng viên được phát huy, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị. Với sự nổ lực phấn đấu của tập thể đảng viên mà đứng đầu là cấp ủy Chi bộ, kết quả năm 2018 Chi bộ Viện kiểm sát đã đạt được những thành tích nhất định:có 02/03 tập thể trực thuộc Chi bộ được cấp trên đánh giá phân loại “Tập thể lao động xuất sắc”; 03 cá nhân được phân loại “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; 01 cá nhân được Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 01 cá nhân được Ủy ban kiểm tra huyện ủy tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra giám sát .    

Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng, góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nên trong năm 2019 Chi bộ Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo đó từng đảng viên của Chi bộ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu “hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại từng đơn vị và tích cực tham gia các hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần xây dựng chi bộ, đoàn thể trong sạch, vững mạnh./.

Nguyễn Nguyệt Hân - KSV

Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị


Tin liên quan

» Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới
» Những chuyển biến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại VKSND huyện Trần Đề
» Học tập và làm theo Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm
» Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên gắn với 5 đức tính cán bộ Kiểm sát nhân dân nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân
» Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “thi đua ái quốc” trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú