Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, gần 60 năm qua, VKSND cùng các cơ quan tư pháp đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ của mình, góp phần không nhỏ vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước.

Các hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân trong các thời kỳ luôn quán triệt đầy đủ, đúng đắn đường lối của Ðảng, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, nhất là từ sau khi có Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 "Về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới" và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Bộ Chính trị, quán triệt các quan điểm của Ðảng về cải cách tư pháp, VKSND đã có sự đổi mới mạnh mẽ và liên tục về nhận thức, về tổ chức, cán bộ, về chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động.

Qua việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Ðảng về cải cách tư pháp đã tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, Kiểm sát viên viện kiểm sát các cấp về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác tư pháp nói chung, của hệ thống các cơ quan tư pháp nói riêng và thấy rõ tính cấp thiết, yêu cầu khách quan của việc đẩy mạnh cải cách tư pháp. Từng cá nhân cán bộ, Kiểm sát viên đã nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn về các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ cải cách tư pháp và xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; tổ chức bộ máy của VKSND từng bước được kiện toàn.

Sự lãnh đạo của Ðảng đã tạo ra sự chuyển biến thật sự về chất trong tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát; nâng cao vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong hệ thống chính trị để xứng đáng là một trong các "cơ quan trọng yếu của chính quyền" có vai trò "thực hiện chế độ pháp trị, giữ vững và bảo vệ quyền lợi của nhân dân, bảo vệ chế độ dân chủ", như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói. Sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Ðảng, chính quyền cũng tạo nên sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của nhân dân đối với công tác của Viện kiểm sát. Nhân dân đã ngày càng hiểu rõ hơn vai trò, vị trí của Viện kiểm sát trong việc bảo vệ chế độ Nhà nước cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Viện kiểm sát các cấp đã góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm, tội phạm, bảo đảm hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật tuân thủ đúng đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ kiểm sát ngày càng tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành KSND: Truyền thống nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân. Nổi bật là trách nhiệm công tố được đề cao, tiến độ giải quyết các vụ án được đẩy nhanh; đã có nhiều cố gắng bảo đảm yêu cầu xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội. Chú trọng bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Tăng cường các biện pháp chống bỏ lọt tội phạm ngay từ khi tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và trong suốt quá trình tố tụng. Chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên ngày càng được nâng cao, tạo không khí dân chủ hơn tại các phiên tòa.

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được tiến hành chủ động, thường xuyên. Thông qua hoạt động kiểm sát, đã kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu các cơ quan khắc phục, sửa chữa; tham mưu với cấp ủy đảng địa phương ban hành nhiều nghị quyết về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Những năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã chủ động, quyết liệt vào cuộc cùng toàn Ðảng, toàn dân tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng. Ðã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, nhất là các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; xử lý nghiêm minh người phạm tội, củng cố niềm tin của nhân dân về quyết tâm chống tham nhũng của Ðảng và Nhà nước ta.

Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng Ngành được đặc biệt chú trọng và đã đạt nhiều kết quả tích cực: Ðã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay"; tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn Ngành việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng cuộc vận động xây dựng người kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", gắn với việc học tập và làm theo lời Bác dạy: "Cán bộ kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Tiếp tục thực hiện những giải pháp đổi mới căn bản trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm chủ động tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp phát triển lâu dài của Ngành.

Có thể khẳng định, với quyết tâm cao và việc lựa chọn đúng đắn các biện pháp công tác trọng tâm, trọng điểm, ngành KSND đã đáp ứng các yêu cầu cải cách tư pháp của Ðảng. Những thành tích và kết quả đó đã góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Hoàng Thúy Hằng/ VKSND tx Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu


Tin liên quan

» Bài học về lòng yêu nước và đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám với công cuộc chống đại dịch Covid-19 hiện nay
» Lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
» Quy định mới về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 15/8
» Bộ nội vụ hướng dẫn xếp lương công chức hành chính từ ngày 01/8/2021
» Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 7 năm 2021