Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Kinh nghiệm xây dựng cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”
23/10/2018 14:13
(kiemsat.vn)
Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” được phát động từ năm 2012 đến nay trong ngành Kiểm sát nhân dân. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tạo nên nhận thức thống nhất trong ngành trong việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

6 năm triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, với những giải pháp cụ thể, linh hoạt và sáng tạo, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên hai cấp đều vận dụng đúng các quy định của pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu Lãnh đạo Viện có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đầy đủ các thao thác, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao. Có năng lực phân tích, đánh giá, tổng hợp về tình hình vi phạm, tội phạm. Xây dựng hồ sơ kiểm sát chặt chẽ, đúng nội dung, trình tự quy định tại các Quy chế nghiệp vụ của Ngành. Không để xảy ra các trường hợp hình sự hoá các quan hệ dân sự, kinh tế hoặc VKS truy tố Toà tuyên bị cáo không phạm tội. ..

Khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, cán bộ, Kiểm sát viên không ngừng học tập, nghiên cứu, nắm vững và áp dụng đúng các quy định của pháp luật, các quy chế nghiệp vụ của Ngành; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng kiểm sát, vận dụng linh hoạt, nhạy bén chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn bám sát các yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc một cách khách quan, công bằng, đúng chính sách, pháp luật. Đề cao lương tâm, đạo đức nghề nghiệp. Đề xuất quan điểm giải quyết vụ việc, nhất là xem xét, đánh giá chứng cứ hoặc đường lối giải quyết vụ án bảo đảm  khách quan, đầy đủ, toàn diện. Luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân; tôn trọng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Ngành kiểm sát nhân dân. Có thái độ kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

Ban cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo VKSND tỉnh Lâm Đồng xác định công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên theo các tiêu chí của Cuộc vận động là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Ngành trong điều kiện hội nhập quốc tế và cải cách tư pháp. Cùng với việc cử cán bộ, công chức đi học các khóa học về nghiệp vụ, bồi dưỡng chính trị… VKSND tỉnh còn rất chú trọng đến việc đào tạo tại chỗ, mà một trong những giải pháp hiệu quả, mang tính toàn diện là tổ chức thi tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, thi tìm hiểu lịch sử thành lập Ngành KSND cho toàn thể cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát tỉnh, thi tìm hiểu về việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Do tập trung triển khai nhiều biện pháp nên VKSND hai cấp tỉnh Lâm Đồng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với hệ thống chỉ tiêu của ngành đề ra; tích cực đổi mới về tổ chức và hoạt động, phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp quản lý chỉ đạo điều hành; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, điều tra và đưa ra truy tố, xét xử kịp thời các vụ án về an ninh quốc gia, án tham nhũng, ma túy và những vụ án gây nhiều bức xúc ở địa phương đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; các hoạt động trong lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp và xây dựng ngành cũng đạt được những kết quả quan trọng, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp. Những kết quả, thành tích nói trên đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Qua kết quả đạt được, VKSND tỉnh Lâm Đồng rút ra một số bài học kinh nghiệm về xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, như sau:

Một là, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh và các VKSND cấp huyện là nhân tố quan trọng, quyết định trong thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Hai là, tiếp tục quán triệt, nhận thức đúng đắn về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động. Cán bộ, Kiểm sát viên thường xuyên tự liên hệ để gắn nội dung yêu cầu của cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ công tác được giao. Xây dựng kế hoạch, phương hướng, biện pháp, chỉ tiêu cụ thể trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân với các tiêu chí của cuộc vận động đặt ra. Hàng năm, có bản tự kiểm điểm kết quả thực hiện cuộc vận động, rút ra hạn chế, khuyết điểm, phương hướng sửa chữa, khắc phục, gắn với kết quả thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII).  

Ba là, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh người cán bộ kiểm sát, chú trọng xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc và sâu rộng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Ngành, của đơn vị cho cán bộ, Kiểm sát viên.

Bốn là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra nghiệp vụ đối với các VKSND cấp huyện và các Phòng VKSND tỉnh, kịp thời chấn chỉnh, thông báo rút kinh nghiệm.

Năm là, gắn nội dung thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua khác, đặc biệt là phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra. Kịp thời phát động các phong trào thi đua, làm cho cán bộ, Kiểm sát viên  nâng cao hơn nữa nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động; từ đó tự giác, quyết tâm học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sáu  là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật và hoạt động của Ngành, đơn vị trên Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh; làm cho cán bộ, Kiểm sát viên nâng cao hơn nữa nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động; từ đó tự giác, quyết tâm học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bảy là, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết,  biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động.

Trước yêu cầu của Đảng, Nhà nước và yêu cầu đòi hỏi của công cuộc cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay thì mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” đã được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao đặt ra như một yêu cầu cấp thiết, trong khi tình hình tội phạm ngày càng gia tăng, tính chất tội phạm ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn mới cũng là một khó khăn và thách thức không nhỏ đối với cán bộ công chức trong Ngành. Vì vậy, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu nắm vững quan điểm chủ trương đường lối của đảng, có bản lĩnh vững vàng, kiên quyết dám đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, nắm vững kiến thức pháp luật, lấy pháp luật làm căn cứ để thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc, có kỹ năng xử lý tình huống, có khả năng giao tiếp, ứng xử, tranh tụng tại phiêu tòa; phải khách quan, công tâm trong thực hiện chức năng. Chấp hành nghiêm quy chế kỷ luật nghiệp vụ trong Ngành, có kỷ cương, kỷ luật; đặc biệt là phải đề cao vai trò trách nhiệm, trách nhiệm với công việc được giao, trách nhiệm với cơ quan, với đồng chí, đồng nghiệp và trách nhiệm với nhân dân.

Để tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động trên, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng luôn xác định phải đổi mới phương pháp đào tạo bồi dưỡng, tổ chức kiểm tra kiến thức nghiệp vụ, thi tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, có nhiều hình thức biểu dương, khen thưởng để các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” ngày càng có chiều sâu và hiệu quả cao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhân dân đã giao cho ngành Kiểm sát nhân dân./.


Nguyễn Tiến Dân

VKSND tỉnh Lâm Đồng


Tin liên quan

» Bài học về lòng yêu nước và đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám với công cuộc chống đại dịch Covid-19 hiện nay
» Lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
» Quy định mới về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 15/8
» Bộ nội vụ hướng dẫn xếp lương công chức hành chính từ ngày 01/8/2021
» Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 7 năm 2021