Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Những giải pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê và công nghệ thông tin

Những năm gần đây, công tác thống kê và công nghệ thông tin của hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều chuyển biến tích cực, có sự đổi mới trong việc thực hiện báo cáo thống kê và công nghệ thông tin; nhiều đơn vị đã thực hiện nhập án vào các phần mềm Quản lý và thông kê án hình sự, dân sự… đạt tỷ lệ cao. Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê và công nghệ thông tin, thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra…


Theo báo cáo của phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, trong những năm qua, lãnh đạo hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 05/11/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2015 về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm và ký kết Kế hoạch liên ngành số 27/KH-BCĐLN ngày 06 tháng 4 năm 2018 về Kế hoạch phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005 về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm; tham mưu cho lãnh đạo tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng, đảm bảo tiến độ, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước, yêu cầu của Ngành, đáp ứng yêu cầu về chiến lược cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế; trong đó, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của công tác thống kê và công nghệ thông tin trong năm 2018 là: “Nâng cao chất lượng báo cáo thống kê  và chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn Ngành”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, Chương trình công tác trọng tâm của hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng đã tập trung trên các lĩnh vực như: đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp theo quy định; đảm bảo vận hành tốt hệ thống mạng, mail nội bộ, thường xuyên kiểm tra thiết bị để không làm gián đoạn công việc của đơn vị; đảm bảo vận hành tốt nhất Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến để tổ chức hội nghị đạt hiệu quả cao,…
Căn cứ Kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2018, hướng dẫn số 09/HD-VKSTC, ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn công tác Thống kê và Công nghệ thông tin năm 2018, nhiều đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện đã xây dựng và đề ra nhiều biện pháp tập trung vào những nội dung còn sai sót mà Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đã rút kinh nghiệm để tiếp tục đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê và công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình… Qua nỗ lực phấn đấu, phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đã thực hiện đạt được kết quả, như sau:  
- Về công tác báo cáo thống kê ngành, thống kê liên ngành luôn được cải tiến và đi vào nề nếp, phục vụ tốt cho lãnh đạo Viện trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa phương. Chất lượng công tác thống kê luôn được cải tiến và từng bước được nâng lên, phục vụ tốt cho công tác tổng hợp số liệu xây dựng các loại báo cáo tuần, tháng, sơ kết, tổng kết công tác của Ngành, nhất là báo cáo của Viện trưởng trước các kỳ họp Hội đồng nhân dân cùng cấp đảm bảo chất lượng, kịp thời, đúng quy định. Thực hiện tốt việc cung cấp số liệu thống kê cho các bộ phận nghiệp vụ xây dựng báo cáo chuyên đề nghiệp vụ theo chỉ đạo của cấp trên.
- Về công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ; thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện kiểm sát cấp huyện: trong năm 2018, phòng đã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và thông báo rút kinh nghiệm đối với Viện kiểm sát cấp huyện. Theo đó, phòng đã ban hành 06 văn bản văn bản thông báo rút kinh nghiệm tình hình thực hiện báo cáo thống kê và công nghệ thông tin đối với Viện kiểm sát cấp huyện (tăng 02 thông báo, vượt 50% so với chỉ tiêu giao). Đồng thời, thông qua công tác kiểm tra nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp huyện, phòng đã trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ thống kê và nhập án vào phần mềm Quản lý và thống kê án hình sự, dân sự cho nhiều lượt cán bộ làm công tác thống kê và nhập án vào phần mềm Quản lý và thống kê án hình sự, dân sự tại 11 Viện kiểm sát cấp huyện (theo Kế hoạch kiểm tra số 18/KH-VKS-TK ngày 26/2/2018), đã góp phần đưa công tác báo cáo thống kê và nhập án vào phần mềm Quản lý và thống kê án hình sự, dân sự trong hai cấp đi vào nề nếp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu công tác theo Chương trình công tác năm 2018 đã đề ra.
- Về phát triển và nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin: Trong năm 2018, luôn đảm bảo thực hiện vận hành tốt hệ thống mạng, mail nội bộ, thường xuyên kiểm tra thiết bị để không làm gián đoạn công việc của đơn vị; nhất là thực hiện tốt việc kiểm tra toàn diện thiết bị phục vụ Hội nghị trực tuyến của hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng nhằm đảm bảo tốt nhất khi sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến để tổ chức hội nghị. Kết quả trong năm 2018, đã tham mưu tổ chức được 16 cuộc Hội nghị trực tuyến trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng (tăng 12 cuộc Hội nghị, vượt 300% so với năm 2017); đã cài đặt mới hệ điều hành và phần mềm ứng dụng cho hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng nhằm đảm bảo sự đồng bộ để tiếp cận với ứng dụng mới. Trong đó, tiến hành đề xuất và mua xắm máy chủ (server) mới, phục vụ có hiệu quả việc truyền, nhận dữ liệu giữa Viện kiểm sát các cấp bằng hệ thống Mail nội bộ, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác thống kê, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng được kịp thời đúng quy định. Theo đó, xây dựng thêm một số chuyên mục và thiết kế lại giao diện Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng theo góp ý của đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và mua các thiết bị phục vụ công tác thông tin tuyên truyền. Đặc biệt, đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-VKS-TK ngày 18 tháng 4 năm 2018 về nâng cao chất lượng công tác thống kê và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018 - 2022 và ban hành văn bản chỉ đạo đảm bảo an toàn thông tin trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng.
Nhìn chung, công tác thống kê và công nghệ thông tin của hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều chuyển biến tích cực, có sự đổi mới để tiếp tục đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng công tác thống kê và công nghệ thông tin, tạo được thành tích đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin mang lại hiệu quả cao, nhất là khâu hướng dẫn, sử dụng có hiệu quả các phần mềm hiện có đúng theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước và của Ngành. Với sự nỗ lực phấn đấu của hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng trong việc thực hiện kế hoạch trọng tâm về nâng cao chất lượng công tác thống kê và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018 - 2022, nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với yêu cầu đặt ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Bên cạnh đó, ngoài nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác thống kê và công nghệ thông tin, phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin còn tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng trong công tác thống kê và công nghệ thông tin. Dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Viện, các đơn vị trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng đã có sự nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thống kê và công nghệ thông tin. Để trên cơ sở đó, các đơn vị trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng kế hoạch và đăng ký nhiều chương trình đột phá nhằm nâng cao chất lượng thống kê và công nghệ thông tin.
Đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành về công tác thống kê và công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo và vây dựng Kế hoạch về nâng cao chất lượng công tác thống kê và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018 - 2022. Trên cơ sở đó, hàng năm các đơn vị trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng đã vận dụng và chỉ đạo thức hiện tốt công tác thống kê và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đơn vị mình đạt được những kết quả cụ thể trong nhập án vào các phần mềm Quản lý và thống kê án hình sự, dân sự… Bên cạnh đó, các đơn vị trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng đã khẩn trương thực hiện có hiệu quả công tác thống kê và công nghệ thông tin góp phần giúp lãnh đạo hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo và đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa phương.
Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thống kê và công nghệ thông tin trong thời gian tới, hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng cần tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong Kế hoạch về nâng cao chất lượng công tác thống kê và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018 - 2022. Đồng thời, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên, sự nỗ lực của cán bộ, công chức, sớm khắc phục những hạn chế tồn tại, đưa công tác thống kê và công nghệ thông tin đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn theo phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương -Thực chất, hiệu quả” để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp thống kê và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin theo chủ trương chung của Đảng, Nhà nước và của Ngành./.


    Trần Thanh Vũ
Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19