Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi ti?t tin

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng “Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm”

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nói đi đôi với làm không chỉ là nguyên tắc đạo đức, lẽ sống mà còn là biểu hiện sinh động cụ thể của việc quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa suy nghĩ và hành động, giữa tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức của mỗi người. Hiện nay, đất nước ta đang thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích của tập thể lên trên, trước lợi ích cá nhân, gương mẫu, trung thực, tận tụy, không suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm, đây là phong cách thể hiện sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tư tưởng và hành động, nhận thức và việc làm. Để thực hiện được phong cách “nói đi đôi với làm”, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã ra sức phấn đấu vượt qua trước những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ, chịu khó đầu tư nghiên cứu, trao đổi, học hỏi và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ dù công việc lớn hay nhỏ, khó hay dễ, phức tạp hay giản đơn. Việc thực hiện phong cách “nói đi đôi với làm” của cán bộ, đảng viên luôn gắn liền với thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Nhận thức được việc học tập và làm theo Bác “nói đi đôi với làm” là nhiệm vụ quan trong trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm trong công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho ngành Kiểm sát nhân dân nên hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể, trong thời gian qua cán bộ, đảng viên đạt được một số kết quả như sau:

- Cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; đi đầu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gương mẫu thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nói, viết, làm theo Điều lệ Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

Trước bối cảnh phức tạp của tình hình chính trị thế giới, những khó khăn, thách thức của tình hình trong nước nhất là những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã thống nhất tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

- Mỗi cán bộ, đảng viên tận tụy, có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức được rằng: trong ngành Kiểm sát nhân dân, trong cơ quan, đơn vị, mỗi một khâu công tác, mỗi vị trí việc làm đều có ý nghĩa, tầm quan trọng là cùng nhau hướng về một mục tiêu chung góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho Ngành, cho cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt phương châm của Ngành, cán bộ Lãnh đạo: Công tâm, công bằng, gương mẫu. Đối với cấp dưới: Trung thực, trách nhiệm, tận tụy. Trong thực hiện nhiệm vụ luôn đề cao: Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả. Chủ động, sáng tạo trong công việc, đổi mới lề lối, tác phong làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, nề nếp, hướng về cơ sở.

- Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ gương mẫu chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy của cơ quan, quy chế của Ngành, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, gương mẫu chấp hành nghị quyết của Đảng, quy định của Ngành, tuyệt đối phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức; có tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan; chống mọi tư tưởng quan liêu, bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết trong nội bộ. Thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Đối với người đứng đầu Cấp ủy, cơ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, thường xuyên tích cực đấu tranh, phê phán những quan điểm tư tưởng sai trái, lệch lạc, hết lòng vì công việc, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí; có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tổ chức tốt những nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm lãnh đạo của mình; có phong cách làm việc khoa học, sâu sát thực tế, lắng nghe ý kiến của tập thể, quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể những hạn chế, thiếu sót.

- Trong công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt các hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Tự phê bình và phê bình thông qua sinh hoạt chi, Đảng ủy hàng tháng là việc làm mang tính xây dựng.

- Thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; tích cực trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; quyết tâm sữa chữa, khắc phục và người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Không để người thân lợi dụng chức vụ quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật.

- Thực hiện tốt Quy định của Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng, về chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung chuyên đề năm 2021 đối với cán bộ, đảng viên. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên đã chủ động xây dựng bản cam kết về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 2021. Hàng tháng, các chi bộ trực thuộc phân công 01 đến 02 đảng viên báo cáo kết quả thực hiện bản cam kết, qua đó đảng viên tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị, chi bộ giao.

- Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, Chi ủy chi bộ trực thuộc thường xuyên giám sát, nhắc nhở, động viên cán bộ, đảng viên thực hiện bản cam kết phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hóa, công sở văn minh.

Đạt được những kết quả nêu trên là do Ban Chấp hành Đảng bộ phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Viện quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, động viên, nhắc nhở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên cùng với sự tự giác, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm.

 

          Tuy đạt được những kết quả nêu trên nhưng trong thời gian qua cũng còn một số ít cán bộ, đảng viên sắp xếp công việc chưa khoa học, tiến độ giải quyết công việc còn chậm; có lúc chưa chủ động, chưa mạnh dạn trong việc đóng góp ý kiến đối với đồng chí, đồng nghiệp nhất là những hạn chế, thiếu sót. 

Nhằm thực hiện tốt hơn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm” trong thời gian tới, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đề ra một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nội dung quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Hai là, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo các quy định của Trung ương gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ba là, mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu cần phải tự soi, tự sửa, tự rèn luyện đạo đức, phong cách, tác phong, hành động để xây dựng hình ảnh chuẩn mực của người cán bộ, đảng viên. Việc nêu gương phải theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Nói đi đôi với làm” thể hiện: gương mẫu, trung thực, trong sáng, nói ít làm nhiều, nói phải đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không được xuyên tạc, nói sai, không được nói một đằng làm một nẻo; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, đảng viên. Do vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập, luôn trau dồi đạo đức cách mạng, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; phải thật sự gương mẫu về đạo đức, lối sống, thẳng thắn, chân thành để quần chúng học tập và làm theo.

Bốn là, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và làm theo phong cách “Nói đi đôi với làm” của Bác trong công việc cũng như trong sinh hoạt; thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức của người cán bộ kiểm sát; có biện pháp khắc phục có hiệu quả các hạn chế, xem đây là một trong những nhiệm vụ tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên.

Năm là, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao; có ý thức trách nhiệm trên mọi cương vị, vị trí công tác. Khi được Lãnh đạo cơ quan giao nhiệm vụ thì phải tận tâm, tận lực, làm cho đến nơi, đến chốn, vượt qua mọi khó khăn. Trong thực hiện nhiệm vụ cho dù được phân công ở nhiệm vụ hay vị trí nào đi chăng nữa thì mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện được trách nhiệm của bản thân với nhiệm vụ và vị trí công tác đó, cố gắng chuyên tâm với nhiệm vụ của mình, không được chủ quan, coi nhẹ nhiệm vụ của mình vì trong ngành Kiểm sát nhân dân, mỗi khâu công tác, mỗi vị trí công tác đều có ý nghĩa, tầm quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao cho ngành Kiểm sát nhân dân.

Sáu là, nâng cao chất lượng xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát của cấp ủy chi bộ, chọn đảng viên, nội dung giám sát phù hợp, đúng trọng tâm xem đây là giải pháp ngăn ngừa vi phạm đối với đảng viên. Đồng thời, Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc góp ý đồng chí, đồng nghiệp góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”./.

 

                                                           Sóc Trăng, ngày 09/9/2021

                                                                            Vũ Phương Liên


Tin liên quan

» Chi bộ VKSND huyện Trần Đề tiếp Tổ giám sát - UBKT Huyện ủy về việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí lãnh đạo
» Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng tổ chức sinh hoạt chính trị về tìm hiểu nội dung tác phẩm “Đoàn kết là sức mạnh”
» Chi bộ VKS thị xã Ngã Năm sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”
» Ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát
» “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” không phải nói suông