Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu ban hành Kiến nghị khắc phục vi phạm về giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp đối với Chi cục thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu

Căn cứ Điều 5 của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và Điều 159 Luật thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014, ngày 23/8/2018 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu ban hành kiến nghị số 01/KN-VKS-KN ngày 23/8/2018 về việc khắc phục vi phạm về giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp đối với Chi cục thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu trong việc giải quyết đơn của ông Hồ Văn Mười, sinh năm 1951, địa chỉ: Số 81, ấp Năm Căn, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng khiếu nại thông báo số 355/TB-CCTHA ngày 26/7/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu do Chấp hành viên Phan Văn Khải ký.

Trên cơ sở tiếp nhận đơn khiếu nại của ông Hồ Văn Mười ngày 08/8/2018 được Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu tiếp nhận ngày 09/8/2018 qua đường bưu điện và VKSND thị xã Vĩnh Châu qua xem xét đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục THA dân sự thị xã Vĩnh Châu nên ngày 15/8/2018 VKSND thị xã Vĩnh Châu đã ban hành phiếu chuyển đơn số 02/PC-VKS-KN kèm theo đơn khiếu nại của ông Hồ Văn Mười đề ngày 08/8/2018 (Địa chỉ: số 81, ấp Năm Căn, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) để Chi cục THA dân sự thị xã Vĩnh Châu giải quyết theo thẩm quyền, tuy nhiên ngày 20/8/2018 VKSND thị xã Vĩnh Châu nhận được báo cáo số 392/BC-CCTHADS ngày 17/8/2018 của Chi cục THA dân sự thị xã Vĩnh Châu về kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Hồ Văn Mười “Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, ngày 14/8/2018 Chi cục THA dân sự thị xã Vĩnh Châu có mời ông Hồ Văn Mười đến Chi cục thi hành án dân sự để tiếp công dân theo quy định, sau khi nghe Chi cục thi hành án dân sự giải thích quá trình tổ chức thi hành án thì ông Hồ Văn Mười tự nguyện rút đơn khiếu nại đề ngày 08/8/2018 và không khiếu nại gì về sau”

Nhận thấy: Việc rút đơn khiếu nại của ông Hồ Văn Mười, Chi cục THA dân sự thị xã Vĩnh Châu thông qua biên bản tiếp công dân lúc 09 giờ 00 phút ngày 14/8/2018 và biên bản về việc giải quyết khiếu nại lúc 10 giờ 00 phút ngày 14/8/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Vĩnh Châu để trả lời kết quả giải quyết đơn khiếu nại cho VKSND thị xã Vĩnh Châu là chưa đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp “quy định về tiếp nhận đơn”  có quy định “ 1. Đơn tiếp nhận từ các nguồn sau:

  1. Đơn do cơ quan, tổ chức, công dân gửi bộ phận tiếp nhận; hộp thư góp ý; đường dây nóng; địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị hoặc trực tiếp trình bày với người có thẩm quyền được lập thành văn bản;”. Do đó phiếu chuyển ngày 15/8/2018 của VKSND thị xã Vĩnh Châu kèm theo đơn khiếu nại ông Hồ Văn Mười gửi Chi cục THA dân sự thị xã Vĩnh Châu theo điều luật vừa viện dẫn thì Chi cục THA dân sự thị xã Vĩnh Châu phải tiếp nhận đơn, thụ lý và phân loại giải quyết theo quy định của pháp.

Còn đối với đơn khiếu nại của ông Hồ Văn Mười ngày 08/8/2018 gửi Chi cục THA dân sự thị xã Vĩnh Châu qua đường bưu điện nhận ngày 09/8/2018 theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư số 02/2016/TT-BTP, ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp “quy định về tiếp nhận đơn”  có quy định “1. Đơn tiếp nhận từ các nguồn sau:

a)…

b)…

c) Đơn gửi qua dịch vụ bưu chính

Từ điều luật vừa viện dẫn thì Chi cục THA dân sự thị xã Vĩnh Châu phải tiếp nhận đơn, phân loại đơn theo quy định, nếu trường hợp ông Hồ Văn Mười rút đơn khiếu nại phải thể hiện bằng văn bản đơn rút đơn khiếu nại quy định tại điều 10 Luật khiếu nại năm 2011 đã quy định về rút khiếu nại như sau: “Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn xin rút khiếu nại thì đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.”;  Đồng thời, tại khoản 1 Điều 10, Thông tư số 02/2016/TT-BTP, ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp “Quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự” có quy định: Trường hợp người khiếu nại rút một phần hoặc toàn bộ khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết ra Thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại đối với nội dung khiếu nại đã rút và thông báo cho người khiếu nại biết. Việc rút khiếu nại phải được thể hiện bằng văn bản, việc giải quyết khiếu nại kết thúc khi có thông báo đình chỉ”. Do đó việc Chi cục THA dân sự thị xã Vĩnh Châu chỉ căn cứ vào biên bản tiếp công dân và biên bản về việc giải quyết khiếu nại ngày 14/8/2018 để kết thúc việc giải quyết khiếu nại của ông Hồ Văn Mười là chưa giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại của ông Hồ Văn Mười. 

Để việc giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp tại Chi cục THA dân sự thị xã Vĩnh Châu được tuân theo quy định của pháp luật;

VKSND thị xã Vĩnh Châu kiến nghị Chi cục THA dân sự thị xã Vĩnh Châu cụ thể như nội dung:

  1/ Tiếp nhận, thụ lý đơn ông Hồ Văn Mười ghi ngày 08/8/2018 từ Phiếu chuyển số 02/VKS-KN, ngày  15/8/2018 của VKSND thị xã Vĩnh Châu.

  2/ Tiến hành xem xét đơn của ông Hồ Văn Mười, nếu ông Hồ Văn Mười rút đơn khiếu nại thì phải thể hiện bằng văn bản (đơn rút lại đơn khiếu nại ghi ngày 08/8/2018 đã gửi VKSND thị xã Vĩnh Châu).

  3/ Ban hành Thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại (lý do: ông Hồ Văn Mười rút toàn bộ khiếu nại, không yêu cầu giải quyết tiếp), gửi ông Hồ Văn Mười và VKSND thị xã Vĩnh Châu.

 Sau khi ban hành kiến nghị đơn vị đã gửi đến Chi cục Trưởng Chi cục THA dân sự thị xã Vĩnh Châu tổ chức thực hiện các nội dung kiến nghị trên và thông báo kết quả đến VKSND thị xã Vĩnh Châu.

                                                                                                Bùi Mỹ Tiên

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Vĩnh Châu

 


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19