Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

   Thống kê hình sự, thống kê tội phạm

     Góp phần nâng cao hiệu quả

trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

 

Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm chủ trì thống kê tội phạm, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc thống kê hình sự; có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá tình hình tội phạm, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan tố tụng các cấp

 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách tư pháp hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 02-01-2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, đã khẳng định: “Nâng cao chất lượng công tác thống kê tư pháp, nghiên cứu việc thống nhất vào một cơ quan thực hiện công tác này”. Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định: Công tác thống kê tội phạm là một nội dung cơ bản của thống kê tư pháp. Để thực hiện chủ trương trên, công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm đã được giao cho ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện. Theo đó, tại Điều 34 Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 đã quy định: “Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm chủ trì thống kê tội phạm, phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc thống kê hình sự”.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, công tác thống liên ngành được xác định là một trong những công tác nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân. Các số liệu thống kê về tội phạm và số liệu thống kê về kết quả hoạt động của các cơ quan tố tụng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá tình hình tội phạm, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan tố tụng các cấp. Từ đó, có thể tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề quan trọng có liên quan đến xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo điều kiện cho các cơ quan tư pháp làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Sau nhiều năm thực hiện công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành, Viện kiểm sát nhân dân đã rút ra những kết quả và những hạn chế, tồn tại trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đó là:

Kể từ khi thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP, ngày 01/7/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng V/v Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm, các cơ quan tư pháp hai cấp tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của từng ngành, số liệu thống kê hình sự, thống kê tội phạm luôn được đảm bảo độ chính xác cao giữa các ngành, tích cực phục vụ tốt cho việc báo cáo trước kỳ họp Hội đồng nhân dân cùng cấp và đặc biệt đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa phương.

Hội nghị tổng kết Thông tư liên tịch số 01/2005

Qua số liệu thống kê liên ngành cho thấy công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã được kiện toàn và đi vào nề nếp, đảm bảo xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Các cơ quan tư pháp xác định công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là cơ sở, là tiền đề để giải quyết tốt những giai đoạn tiếp theo của vụ án. Từ đó, khi có sự việc phạm tội xảy ra, cơ quan Công an, Viện kiểm sát và trong một số trường hợp có cả Tòa án tham gia trong việc phân loại và bàn biện pháp xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cụ thể trong các năm qua, Viện kiểm sát hai cấp đã thụ lý kiểm sát được nhiều tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của cơ quan điều tra hai cấp. Số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày càng cao… đã góp phần tích cực cho công tác quản lý, chỉ đạo và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Để đạt được kết quả như trên, các cơ quan tư pháp luôn chú trọng thực hiện tốt công tác thống kê ban đầu là khâu thu thập, ghi chép số liệu và thông tin có liên quan; vì, quá trình thống kê hình sự, thống kê tội phạm có quan hệ mật thiết, mang tính chất làm tiền đề, là cơ sở quyết định cho công tác xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Nên việc ghi chép thông tin ban đầu có ý nghĩa quyết định cho giai đoạn xử lý tiếp theo; nó phản ánh chính xác, kịp thời việc đánh giá tình hình vi phạm và tội phạm xảy ra ở địa phương.

Với mục đích đánh giá chính xác, khách quan tình hình vi phạm pháp luật hình sự, tội phạm và kết quả hoạt động của các cơ quan tố tụng trong công tác phòng, chống tội phạm; cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời để phục vụ hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hoạt động quản lý, điều hành có liên quan; đảm bảo tính thống nhất về số liệu thống kê hình sự, thống kê tội phạm của các cơ quan tố tụng trong từng thời gian, thời điểm cụ thể. Từ đó, công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành luôn bám sát hoạt động của từng khâu nghiệp vụ để thu thập, tổng hợp số liệu để trên cơ sở đó tiến hành kiểm tra số liệu đã tổng hợp được bằng nhiều phương pháp; định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý cán bộ thực hiện công tác thống kê liên ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tiến hành tự kiểm tra, đối chiếu số liệu đảm bảo tính thống nhất, chính xác để trình lãnh đạo liên ngành tiếp ký kịp thời, đúng quy định.

Quá trình thực hiện luôn bám theo Kế hoạch liên ngành trong việc phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch về công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm; Quy chế liên ngành về phối hợp thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo Điều 103 Bộ luật tố tụng hình sự năm 1999, từng bước đưa công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm đến sự thống nhất chung giữa các ngành, tạo sự chuyển biến cơ bản góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Mặc dù, công tác phối hợp giữa các ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm luôn được chú trọng và tăng cường. Nhưng trong thực tế, phần lớn cán bộ thực hiện công tác này là kiêm nhiệm nhiều công tác khác của ngành, chưa chuyên sâu công tác thống kê nên trong công tác phối hợp định kỳ hàng tháng trong việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thống kê hình sự, thống kê tội phạm đôi lúc chưa đảm bảo tính kịp thời.

Bên cạnh đó, vẫn còn sự chưa thống nhất giữa các ngành về chỉ tiêu thống kê nên gây không ít khó khăn cho việc tổng hợp số liệu như:

- Giữa Viện kiểm sát và Tòa án cũng chưa thống nhất với nhau về chỉ tiêu trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Đối với thống kê của ngành Tòa án thì việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung được xem là biện pháp giải quyết, sau khi kết thúc điều tra bổ sung được chuyển sang Tòa án thì Tòa án tính vào số thụ lý mới. Như vậy, giữa thống kê của ngành Tòa án và thống kê liên ngành ở cùng một chỉ tiêu nhưng có cách tính thống kê khác nhau nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo dõi thống kê của ngành và thống kê liên ngành.

- Hướng dẫn công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm có quy định về thống kê kết quả tiếp nhận và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có quy định: “cơ quan Công an các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc ghi chép, tổng hợp số liệu, lập báo cáo thống kê kết quả tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát cùng cấp”. Nhưng thời gian qua, tuy Công an có thực hiện nhưng đôi lúc chưa quan tâm đúng mức, do cán bộ làm công tác thống kê được thay đổi thường xuyên nên gây khó khăn cho việc nghiên cứu vận dụng các văn bản có liên quan, dẫn đến việc theo dõi, thực hiện Thông tư liên tịch về hướng dẫn công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành chưa được chặt chẽ.

Từ đó, thông qua việc thực hiện công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành, xin rút ra một số giải pháp để tổ chức thực hiện công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm là:

- Phải thực hiện việc mở sổ ghi chép, theo dõi, thu thập thông tin ngay từ đầu theo trình tự tố tụng. Vì, kết quả thống kê của giai đoạn đầu có liên quan chặt chẽ với kết quả thống kê của giai đoạn kế tiếp. Sau khi tổng hợp được số liệu, cán bộ làm công tác thống kê phải có trách nhiệm tự mình kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số liệu, công việc mà mình đã thực hiện.

- Cán bộ phục trách công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành cần nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng về công tác thống kê; tự giác nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, đút rút kinh nghiệm. Đây là yếu tố hết sức quan trọng để đảm bảo cho chất lượng công tác thống kê được nâng cao; các đơn vị phải hết sức nỗ lực và duy trì mối quan hệ phối hợp liên ngành chặt chẽ mới có thể hoàn thành thống kê đúng thời hạn quy định, nhất là vào thời điểm thống kê liên ngành trùng với ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ tết.

- Lãnh đạo liên ngành phải đảm bảo tính ổn định của cán bộ làm công tác thống kê để phát huy trình độ và tích lũy kinh nghiệm. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ có trình độ, năng lực để sẵn sang thay thế khi cần thiết, có như vậy công tác này mới ổn định, đảm bảo chất lượng và đáp ứng được yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay.

- Cán bộ làm công tác thống kê phải nắm và thực hiện thành thạo các thao tác nghiệp vụ, kỹ năng làm công tác thống kê từ khâu nhập số liệu đến khâu xử lý số liệu và hoàn thành biểu thống kê, có như vậy mới đảm bảo độ chính xác và chất lượng theo yêu cầu công tác thống kê.

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm. Đặc biệt, cần xác định rõ trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân với vai trò là cơ quan chủ trì trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành.

- Đối với báo cáo liên ngành, tuy giữa các ngành có tuân thủ chặt chẽ những quy định, quy chế và hướng dẫn thống kê, nhưng khi đối chiếu lại với thống kê của từng ngành thì mỗi ngành có quy định, quy chế, hướng dẫn thống kê riêng và thời gian lấy số liệu thống kê cũng tùy thuộc yêu cầu của mỗi ngành. Chính vì vậy, số liệu thống kê của ngành luôn có sự khác nhau với số liệu thống kê liên ngành. Từ đó, dẫn đến báo cáo trước kỳ họp Hội đồng nhân dân đôi lúc chưa trùng khớp nhau. Vì, báo cáo ngành phục vụ tốt hơn cho việc phân tích, đánh giá toàn diện các mặt hoạt động công tác của ngành. Do đó, hiện nay đang có sự chồng chéo nhau giữa thống kê liên ngành và thống kê ngành.

- Cần đặc biệt sự quan tâm và có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác thống kê, vì tại Thông tư số 04/2007/TT-BTC ngày 12/01/2007 của Bộ Tài chính về chế độ chi cho công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm nhưng đến nay chưa được tổ chức thực hiện./.

Với kết quả đạt được trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm  của các năm qua chính là tiền đề và động lực quan trọng để tiếp tục phát huy nội lực, nỗ lực phấn đấu vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội, năng động, sáng tạo, từng bước đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm, góp phần khẳng định vai trò của Viện kiểm sát trong thực hiện cải cách tư pháp./.  

 

Trần Thanh Vũ

Phòng Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

 


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến nghị yêu cầu cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố tác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ban hành kiến yêu cầu cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Trị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án Hình sự
» VKSND huyện Kế Sách tăng cường công tác Kiến nghị trong tuyên truyền, phổ biến quy định về họ, hụi, biêu phường tại địa phương
» Viện KSND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật
» Thực hiện tốt việc giải quyết án hình sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19