Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi ti?t tin

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể Lãnh đạo VKSND tỉnh luôn xác định, công tác giáo dục chính trị tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ và luôn song hành với việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát của VKSND tỉnh “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy cấp trên, đồng thời Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể Lãnh đạo VKSND tỉnh thực sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí cao trong đơn vị, bản thân từng đồng chí Lãnh đạo, Đảng ủy viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đã tạo nên sức mạnh tổng hợp lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, ngành Kiểm sát nhân dân giao phó. Đến nay, Đảng bộ VKSND tỉnh đã có 63 đảng viên, sinh hoạt tại 05 Chi bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ hiện có 07 đồng chí, khuyết 02, Ban Thường vụ 03 đồng chí, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy 03 đồng chí.

Trong năm qua, Đảng bộ VKSND tỉnh đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên nên không có biểu hiện sai lệch về tư tưởng và những hành vi nói, viết, làm trái với quan điểm, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đồng thời thường xuyên đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sơ Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ VKSND tỉnh chỉ đạo quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng , chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch , vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Do làm tốt công tác định hướng tư tưởng nên đã thống nhất được tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, nhất là trước những bối cảnh phức tạp của tình hình chính trị thế giới, những khó khăn, thách thức của tình hình trong nước. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng giúp cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước; từ đó cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; gương mẫu thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nói, viết, làm theo Điều lệ Đảng. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng.

Trong công tác cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh đã thật sự dân chủ, khách quan, công tâm. Coi trọng việc cũng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đổi mới phương pháp đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quy trình bổ nhiệm, đề bạt cán bộ ngay từ cấp cơ sở, các Chi bộ, đơn vị trực thuộc; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với công chức và người lao động, thường xuyên quan tâm chăm lo lợi ích vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ, đảng viên, vì vậy đã tạo được không khí phấn khởi, hăng say công tác trong cán bộ, đảng viên. Để nâng cao trình độ lý luận chính trị và tăng cường sức chiến đấu của Đảng, Đảng bộ đã quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên trong Đảng bộ.

Trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể Lãnh đạo VKSND tỉnh đã tiến hành đổi mới và thực hiện nhiều khâu đột phá, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác, giữ gìn sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo và toàn cơ quan, đơn vị, thực hiện phương châm: Lãnh đạo phải thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”; cấp dưới phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc. Vì vậy, trong năm qua, Đảng bộ VKSND tỉnh đã hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng cũng như công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cấp trên, hàng năm Ủy ban kiểm tra, Đảng ủy VKSND tỉnh đều xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát nhằm triển khai tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ. Tập thể Đảng ủy đã phân công cụ thể mỗi Chi bộ đều có 01 đồng chí Đảng ủy viên trực tiếp sinh hoạt. Qua đó, các Chi bộ trực thuộc đều có sự kiểm tra, giám sát của Đảng ủy. Bên cạnh đó, các Chi bộ trực thuộc đều phân công 01 đồng chí trong Chi ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ. Chi bộ giám sát đảng viên thông qua sinh hoạt lệ hàng tháng, qua theo dõi, đôn đốc đảng viên thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện nội quy cơ quan, quy chế của Ngành đảm bảo 100% các đảng viên trong Chi bộ được kiểm tra, giám sát. Do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên trong  năm qua, Đảng bộ cơ sở VKSND tỉnh không có cán bộ, đảng viên nào vi phạm kỷ luật Đảng

Những thành tích mà Đảng bộ VKSND tỉnh đã đạt được năm 2018 được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh công nhận đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Có 03 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ được công nhận “Trong sạch vững mạnh”; trong đó có 01 Chi bộ được công nhận “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; cán bộ, đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ được giao. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được VKSND tối cao công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Để có được những kết quả nêu trên, Đảng bộ VKSND tỉnh đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, cụ thể: Ban Chấp hành Đảng bộ và Lãnh đạo đơn vị đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đồng chí Đảng ủy viên; từng Ủy viên Ủy ban kiểm tra và từng đồng chí lãnh đạo, đảm bảo các Chi bộ trực thuộc đều có 01 đồng chí Đảng ủy viên trực tiếp sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc; kịp thời triển khai các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của Đảng bộ; thường xuyên nắm tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để có biện pháp chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời, động viên cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ, đồng thời Đảng bộ phát huy vai trò trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; Đảng ủy tích cực chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lan tỏa trong Đảng bộ.

Đạt được kết quả nêu trên là có sự quan tâm của Đảng ủy cấp trên đặc biệt là sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ; nổi bật là việc tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; sự quyết tâm, phối hợp trên tinh thần đoàn kết giữa Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Lãnh đạo Viện, Ban Chấp hành các đoàn thể cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

          Tuy nhiên, nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở một số Chi bộ từng lúc chưa có phương pháp triển khai phù hợp với tình hình thực tế ở Chi bộ đối với một số văn bản của Đảng đến đảng viên. Vì vậy, việc đảng viên tiếp thu để thực hiện từng lúc cũng còn hạn chế; từng lúc Đảng ủy, Chi ủy Chi bộ chưa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

         Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ đề ra một số giải pháp cụ thể như sau:

           Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với lời dạy của Bác đối với cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Đây là nội dung giáo dục quan trọng hàng đầu về tư tưởng, chính trị đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan, là cơ sở của sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

           Hai là, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trước hết là trong Cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu Cấp ủy, đứng đầu đơn vị. Cùng với việc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, người đứng đầu đơn vị thì phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phải làm chuyển biến về nhận thức và hành động. Coi trọng việc việc tổ chức sinh hoạt Đảng, chính quyền, đoàn thể, đấu tranh tự phê bình và phê bình là biện pháp quan trọng để tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.          

            Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, đánh giá và giải quyết tốt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, từ đó có những nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

           Bốn là, trước khi triển khai văn bản, Chi ủy viên được phân công phụ trách công tác tuyên truyền của Chi bộ cần nghiên cứu trước văn bản, đưa ra phương pháp phù hợp để triển khai đến đảng viên nắm, thực hiện.

           Năm là, nâng cao chất lượng và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tăng cường và đổi mới công tác lãnh đạo các đoàn thể, đặc biệt là lãnh đạo Đoàn thanh niên để tạo nên sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ.

          Sáu là, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.   

         Bảy là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc thực hiện chính sách cán bộ, để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn và đẩy lùi những biệu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị trung ương 4, khóa XII.   

 

                                                              Sóc Trăng, ngày 16/9/2019

                                                          Vũ Phương Liên


Tin liên quan

» Chi bộ VKSND huyện Trần Đề tiếp Tổ giám sát - UBKT Huyện ủy về việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí lãnh đạo
» Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng tổ chức sinh hoạt chính trị về tìm hiểu nội dung tác phẩm “Đoàn kết là sức mạnh”
» Chi bộ VKS thị xã Ngã Năm sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”
» Ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát
» “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” không phải nói suông