Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi ti?t tin

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng sơ kết 02 năm thực hiện nghị quyết về chuyên đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao "

Năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”. Sau khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh  đã ban hành nghị quyết, đồng thời triển khai, quán triệt đến các Chi bộ trực thuộc, đảng viên nắm thực hiện. Qua 02 năm (2017 – 2018) thực hiện nghị quyết chuyên đề các đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xác định công tác xây dựng Đảng phải luôn gắn liền với công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, có như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên theo Điều lệ Đảng đã quy định nhằm xây dựng Đảng bộ, cơ quan “Hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ được giao.

 Đối với công tác xây dựng Đảng

Năm 2017, 2018, Đảng ủy luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, qua đó tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên luôn ổn định, an tâm công tác, giữ vững phẩm chất chính trị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, từng cán bộ đảng viên luôn giữ vững lập trường quan điểm của Đảng, phẩm chất đạo đức, tác phong của cán bộ kiểm sát, cương quyết đấu tranh chống những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng và hành động làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, các hành vi trái với chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, trong công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng Cấp ủy còn thường xuyên quan tâm sâu sát đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Kịp thời nắm bắt những khó khăn phối hợp với Lãnh đạo Viện, chỉ đạo các đoàn thể tùy theo từng điều kiện hoàn cảnh của từng đồng chí để có biện pháp hỗ trợ phù hợp đã tác động tích cực khích lệ cán bộ, đảng viên ổn định tư tưởng, an tâm công tác góp phần cho việc thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, đơn vị cũng như hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Về đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Trong các buổi họp lệ, Chi bộ đã gắn việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị. Qua học tập Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí.

Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu trong thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Thể hiện, từng đồng chí đều xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy cơ quan, quy chế của Ngành, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn. Nêu cao ý thức bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và của Ngành. Chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không nói trái, làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí, bè phái, lợi ích nhóm.

  Trong sinh hoạt lệ Đảng bộ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Chấp hành Trung ương, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 07-8-2018 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; tăng cường công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng xây dựng lực lượng đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tiên phong gương mẫu, nâng cao sức chiến đấu của đảng viên. Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Trong công tác tự phê bình và phê bình, Cấp ủy luôn mở rộng dân chủ làm cho tư tưởng đảng viên thông suốt, tạo điều kiện cho đảng viên nói thẳng, nói thật và nêu cao ý thức đấu tranh xây dựng nội bộ. Kết quả, năm 2017 Đảng bộ VKSND tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan công nhận Đảng bộ đạt "Trong sạch, vững mạnh"; năm 2018, “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu.

Hàng năm, công tác kiểm tra, giám sát luôn được tăng cường, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban kiểm Đảng ủy kiểm tra, giám sát đối với Cấp uỷ Chi bộ; kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong việc chấp hành Điều lệ, các quy định, nguyên tắc của Đảng, việc chấp hành nội quy quy chế nghiệp vụ của Ngành, của cơ quan. Kết quả, năm 2017, 2018 đã kiểm tra, giám sát 14 cuộc.

Đối với công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đối với vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ  chính trị của Đảng bộ cũng như của Ngành đã giao, mỗi đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn chấp hành nghiêm mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: cán bộ kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Năm 2017, 2018 để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Viện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các đạo luật mới về tư pháp; đề cao kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp. Năm 2017, 2018 thực hiện phương châm của Ngành “Đoàn kết, đổi mới-Trách nhiệm, kỷ cương-Chất lượng, hiệu quả” mỗi cán bộ, đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác được giao. Thường xuyên học tập và rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công việc, có tinh thần học tập về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ của Đảng và Ngành đã giao cho. Đánh giá năm 2017, 2018 là năm mà ngành Kiểm sát nhân dân sẽ triển khai thi hành sâu rộng nhiều quy định mới của pháp luật về tư pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Vì vậy, lãnh đạo đơn vị đã tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của VKSND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhất là tội phạm về tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện, kiến nghị, kháng nghị xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Đối với công tác đoàn thể

 - Công đoàn cơ quan là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Sóc Trăng, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đoàn viên công đoàn phần lớn là đảng viên (64/71 đồng chí, chiếm tỷ lệ 90,1%). Công đoàn đã thực hiện tốt việc tổ chức, động viên cán bộ công chức của cơ quan thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và tổ chức thực hiện các hoạt động công đoàn; làm tốt vai trò đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, người lao động trong cơ quan. Đoàn viên được tham gia ý kiến trong việc xây dựng và triển khai các văn bản về kế hoạch chương trình công tác, chế độ chính sách, quy định của cơ quan liên quan đến công chức, người lao động; đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc của đoàn viên, công chức luôn được chăm lo, quan tâm đúng mức.

Kết quả, năm 2017 – 2018 Công  đoàn cơ sở VKSND tỉnh được Công đoàn viên chức tỉnh xếp loại “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

          - Với những kết quả mà đảng viên đã đạt được đối với hoạt động Công đoàn, đối với lực lượng đoàn viên Chi đoàn VKSND tỉnh luôn phát huy truyền thống, tham gia tích cực vào phong trào của Đoàn thanh niên tỉnh Sóc Trăng. Hiện nay Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan VKSND tỉnh Sóc Trăng là Chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh. Hiện tại, Chi đoàn có 15 đồng chí tham gia sinh hoạt, trong đó có 12 đồng chí là đảng viên. Mỗi đoàn viên của Chi đoàn đã tích cực rèn luyện, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ được giao và nhiệt tình hăng hái trong các phong trào của đoàn, đảm bảo cho các hoạt động đoàn có chất lượng, xây dựng Chi đoàn ngày càng vững mạnh. Kết quả các năm công tác, Chi đoàn đều được Cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan đánh giá cao; được Ban Chấp hành đoàn cấp trên đánh giá, xếp loại là Chi đoàn “vững mạnh, xuất sắc”.

- Với sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chi hội Luật gia tiếp tục được cũng cố và kiện toàn về tổ chức. Tổng số hội viên hiện nay là 50 (Ban Chấp hành 05 đồng chí), các hội viên của Chi hội luật gia đa số là đảng viên, trong đó có nhiều hội viên là Lãnh đạo của Đảng, Lãnh đạo chính quyền và cán bộ chủ chốt của cơ quan, các hội viên đều tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tham gia các hoạt động phong trào, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn thể vững mạnh, cơ quan văn hóa. Với những kết quả đã đạt được, hàng năm Chi hội được Trung ương Hội luật gia Việt Nam công nhận là Chi hội “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, nhiều cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen. 

Nguyên nhân kết quả đạt được:

Đạt được những kết quả nêu trên là có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy cấp trên, sự phối hợp trên tinh thần đoàn kết nhất trí giữa Ban Cán sự đảng, Ban lãnh đạo Viện và Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Chấp hành các đoàn thể cùng sự nỗ lực của Chi ủy Chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”, nên trong thời gian qua Đảng bộ đã đạt được những kết quả nêu trên.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 02 năm cũng còn một vài hạn chế: Trong thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ thì công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trên lĩnh vực hình sự, dân sự vẫn còn để xảy ra chuyên đề nghiệp vụ; một số ít cán bộ, đảng viên đôi lúc còn thụ động, ít đầu tư nghiên cứu nghiệp vụ, thiếu mạnh dạn tham mưu, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ nên chất lượng, hiệu quả một số vụ, việc chưa cao; chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ nên đôi lúc chưa đáp ứng tiến độ những vụ việc được giao.

Nguyên nhân hạn chế:

 Một số hạn chế nêu trên tập thể Đảng uỷ nhận thấy từng lúc, từng nơi kiểm sát viên là đảng viên chưa làm hết vai trò trách nhiệm của mình trong khi thực hiện nhiệm vụ, đôi lúc còn thụ động, ít đầu tư nghiên cứu nghiệp vụ, thiếu mạnh dạn tham mưu, đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ nên chất lượng, hiệu quả một số vụ, việc chưa cao; còn có quan điểm, nhận thức khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết vụ án nhất là một số vụ án hình sự về kinh tế, chức vụ; tình hình các loại án dân sự xảy ra nhiều, nội dung các loại kiện tranh chấp phức tạp, đông người.

Đảng ủy, Chi ủy Chi bộ từng lúc chưa có biện pháp cụ thể để động viên, giáo dục, nhắc nhở đối với những đảng viên có hạn chế nêu trên.

         Để thực hiện tốt nghị quyết về chuyên đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ", Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng đề ra một số giải pháp:

         Một là, mỗi đảng viên phải nâng cao nhận thức, giữ vững lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, nêu cao vai trò gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ của Ngành giao, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 Hai là, thực hiện tốt việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị  05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

Trong sinh hoạt lệ Chi bộ hàng tháng phải đánh giá việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hàng năm có kiểm điểm nhằm đánh giá kết quả thực kết quả làm theo gương Bác.

Ba là, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao; có ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác; thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả”, đối với Lãnh đạo phải “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”, cấp dưới phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc.

Khi được Lãnh đạo cơ quan giao nhiệm vụ thì phải thực hiện với tất cả tâm huyết, tất cả tinh thần trách nhiệm và sức lực của bản thân, làm cho đến nơi, đến chốn, vượt qua mọi khó khăn. Trong thực hiện nhiệm vụ phải dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo để có kết quả cao nhất. Mỗi cán bộ, đảng viên đều được phân công một nhiệm vụ và công tác ở những vị trí nhất định. Tuy nhiên, cho dù được phân công ở nhiệm vụ hay vị trí nào thì mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện được trách nhiệm của bản thân với nhiệm vụ và vị trí công tác đó, phải cố gắng chuyên tâm với nhiệm vụ của mình, không được chủ quan, coi nhẹ nhiệm vụ của mình, mỗi một khâu công tác, mỗi vị trí công tác đều có ý nghĩa, tầm quan trọng như nhau để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước và Ngành giao phó.

Bốn là, nắm vững các quy định của pháp luật, quy chế chuyên môn nghiệp vụ, định hướng công tác của Ngành.

Tinh thần trách nhiệm, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở ý thức tự giác, hăng say trong công việc mà còn phải thực hiện công việc một cách hiệu quả, đúng các quy định của pháp luật. Đặc biệt trong ngành Kiểm sát nhân dân, việc nắm vững các quy định của pháp luật là một yêu cầu hàng đầu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội, kiểm sát tốt hoạt động tư pháp. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, cập nhật các văn bản mới để vận dụng vào quá trình công tác.

Năm là, Liên ngành tư pháp tỉnh cần phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm chuyên đề để nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên trong Ngành và đội ngũ Điều tra viên....làm công tác giải quyết án hình sự, dân sự.

Sáu là, xây dựng cho mình một tác phong công chức, có phong cách làm việc mang tính khoa học, áp dụng tốt công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, có tinh thần đoàn kết, thể hiện tốt tác phong trong giao tiếp ứng xử, xây dựng và rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, ra sức đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực, hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú và chấp hành đúng các quy định của địa phương.

Bảy là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhất là giám sát đảng viên trong Đảng bộ chấp hành Điều lệ, nguyên tắc của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và quy chế nghiệp vụ của Ngành, nội quy của cơ quan.

 

Vũ Phương Liên


Tin liên quan

» Chi bộ VKSND huyện Trần Đề tiếp Tổ giám sát - UBKT Huyện ủy về việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí lãnh đạo
» Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng tổ chức sinh hoạt chính trị về tìm hiểu nội dung tác phẩm “Đoàn kết là sức mạnh”
» Chi bộ VKS thị xã Ngã Năm sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”
» Ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát
» “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” không phải nói suông