Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển

(Ngày đăng: 30/8/2018)                   

Quá trình hình thành và phát triển

Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao thành lập tại Quyết định số 05B/QĐ/TC-CB ngày 14/3/1992; Văn phòng tổng hợp bao gồm cả 02 bộ phận đơn khiếu tố và Tổ chức cán bộ với số lượng công chức là 10 người.

Năm 1996, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thành lập phòng kiểm sát xét khiếu tố trên cơ sở tách bộ phận xét khiếu tố của Văn phòng tổng hợp tại Quyết định số 39/QĐ/TC-CB ngày 24/12/1996 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đến năm 2003, Phòng Tổ chức cán bộ và khiếu tố được thành lập trên cơ sở sáp nhập bộ phận tổ chức cán bộ thuộc văn phòng và phòng xét khiếu tố; đồng thời, thành lập Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm trên cơ sở Văn phòng tổng hợp tại Quyết định số 120/2003/QĐ-VTC (V9) ngày 09/4/2003 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Năm 2009, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 26/QĐ-VKSTC-V9 ngày 30/6/2009 chia tách Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm thành Văn phòng tổng hợp và Phòng Thống kê tội phạm & công nghệ thông tin.

Cơ cấu, tổ chức của Văn phòng

Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng trực tiếp quản lý và chỉ đạo.

* Cơ cấu, tổ chức của văn phòng gồm có: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và 04 bộ phận Tổng hợp-thi đua khen thưởng, Văn thư-lưu trữ, Kế toán- thủ quỹ, lái xe-bảo vệ-phục vụ.

Tổng số cán bộ công chức hiện nay của Văn phòng tổng hợp là 18 người, gồm 02 Kiểm sát viên trung cấp, 01 Kiểm sát viên sơ cấp, 02 Kiểm tra viên, 03 chuyên viên, 02 cán sự và 08 Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP làm các công việc lái xe, bảo vệ, phục vụ. Chi bộ ghép với Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, trong đó có, 13/18 đảng viên là công chức Văn phòng.

          * Lãnh đạo Văn phòng qua các thời kỳ:

     - Chánh Văn phòng:

            1. Đ/c Nguyễn Tuyết Liên (từ 03/1992 - 12/1994)

            2. Đ/c Trầm Thiện Minh (từ tháng 3/1995 - tháng 3/1998)

                                      và (từ tháng 4/2010 - tháng 5/2011)

3. Đ/c Trần Thanh Dũng (từ tháng 6/1998 - tháng 3/2002)

            4. Đ/c Nguyễn Việt Hoàn (từ tháng 4/2002- tháng 3/2010)

            5. Đ/c Lâm Thị Ngọc Sương (từ tháng 8/2011 – nay).

- Phó Chánh Văn phòng:

  1. Đ/c Trầm Thiện Minh (từ tháng 01/1993- 12/1994)
  2. Đ/c Trần Thanh Dũng (từ tháng 01/1995 – 3/1998)
  3. Đ/c Nguyễn Duy Hoán (từ tháng 8/1998 – 8/2010)
  4. Đ/c Lâm Thị Ngọc Sương (từ tháng 12/2007 – 5/2011)
  5. Đ/c Lâm Thị Mai Liên (từ tháng 04/2011 -10/2011)
  6. Đ/c Thạch Minh Mẫn (từ tháng 01/2013 – nay)
  7. Đ/c Đào Tiến Thắng (từ tháng 6/2015 – nay)

Tập thể Lãnh đạo Văn phòng tổng hợp

 

Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng tổng hợp

Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng có chức năng tham mưu, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện các công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành tất cả các hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành ở địa phương; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của hai cấp Kiểm sát.

Với chức năng nêu trên, Văn phòng tổng hợp có các nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác của ngành; tham khảo hoạt động của các ngành trong khối nội chính để đề xuất với Viện trưởng trong việc xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát; đề xuất các biện pháp để tăng cường và cải tiến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

- Theo dõi việc xây dựng, thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và các đơn vị nghiệp vụ, giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát hàng tuần, tháng, hàng quý, hàng năm.

- Tham mưu dự thảo các chương trình, kế hoạch công tác; các báo cáo tổng hợp kết quả công tác tuần, tháng, quý, sơ kết, tổng kết theo Quy chế của ngành; báo cáo của Viện trưởng trước các kỳ họp của Hội dồng nhân dân tỉnh, các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của cấp ủy địa phương.

- Quản lý công tác thông tin, báo cáo ở hai cấp kiểm sát để đề xuất các chủ trương, biện pháp nhằm đưa công tác thông tin, báo cáo đi vào nề nếp theo quy chế về thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.

- Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản; công tác văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hóa hành chính của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Hướng dẫn các Phòng nghiệp vụ và Viện Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về nghiệp vụ văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hóa hành chính theo các Quy chế của Ngành.

-  Giúp Hội đồng thi đua - khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai Chỉ thị, Quy chế và các văn bản có liên quan của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua- khen thưởng; theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các đợt thi đua, phong trào thi đua; nghiên cứu đề xuất và thực hiện chế độ thi đua - khen thưởng của hai cấp kiểm sát đúng quy định của Nhà nước của Ngành. Thực hiện tốt nhiệm vụ giúp việc cho đồng chí Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua-khen thưởng cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh là thành viên (hoặc Trưởng khối, Phó trưởng khối luân phiên) trong Khối thi đua 1 (khối nội chính) ở địa phương.

- Quản lý, theo dõi và kiểm tra việc triển khai các dự án  đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo chống xuống cấp, sửa chữa trụ sở làm việc; việc sử dụng tài sản ở hai cấp kiểm sát; giúp Viện trưởng trong việc mua sắm, bảo quản tài sản cơ quan để sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

- Quản lý việc sử dụng ngân sách của hai cấp dự toán; thực hiện công tác tài chính kế toán cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; theo dõi, kiểm tra, xét duyệt quyết toán định kỳ đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện bảo đảm đúng luật Ngân sách Nhà nước và hướng dẫn của ngành; bảo đảm chi tiêu Ngân sách Nhà nước đúng nguyên tắc tài chính; thực hiện việc mở hệ thống sổ sách kế toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách và Luật kế toán hiện hành; thực hiện thanh quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và báo cáo quyết toán thu chi Ngân sách Nhà nước đối với ngành.

-  Giúp Viện trưởng tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, khánh tiết; thực hiện tốt đối nội, đối ngoại, mối quan hệ giữa Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh các phòng nghiệp vụ với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, cũng như các cơ quan đơn vị cùng cấp ở địa phương. Đảm bảo văn minh, lịch sự khi có quan hệ, giao dịch công tác đối với cơ quan, đơn vị và công dân.

- Làm thư ký ghi chép nội dung các cuộc họp của Uỷ ban kiểm sát; thư ký các cuộc họp lãnh đạo Viện; thư ký một số các cuộc họp liên ngành.

Với chức năng, nhiệm vụ nêu trên, trong thời gian qua Văn phòng tổng hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hiện đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác, hàng năm tập thể văn phòng tổng hợp luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi kế hoạch, chỉ tiêu của đơn vị.

Tập thể công chức, người lao động của Văn phòng tổng hợp

Thành tích đạt được

Từ khi thành lập đến nay tập thể công chức, người lao động Văn phòng tổng hợp luôn đoàn kết, thống nhất phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ năm 1992 đến nay, Văn phòng tổng hợp nhiều năm liên tục đạt  đạt danh hiệu thi đua tập thể lao động xuất sắc trong đó, năm 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 là Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua khối; được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen các năm 2009, 2011, 2012, 2013, 2015; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2001, 2008; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010 và Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2016.

Được tặng Huân chương lao động hạng nhì

     

Tập thể được tặng cờ thi đua Ngành

Nhiều cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua Ngành, được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen...

 

Lâm Thị Ngọc Sương


Tin liên quan

» Phòng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự - Lịch sử hình thành và phát triển
» Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành - 10 năm hình thành và phát triển
» Thanh Tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Lịch sử hình thành và phát triển
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Tú 41 năm hình thành và phát triển