Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi ti?t tin

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2019

          Vào chiều ngày 28/3/2019, Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị tổ chức họp lệ tháng, đồng thời kết hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh về: Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

          Thực hiện theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 08-HD/BTTU ngày 07/8/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, hướng dẫn về “Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Trong đó, đã hướng dẫn đối với sinh hoạt chuyên đề là: căn cứ vào đặc điểm tình hình chi bộ, mỗi quý ít nhất một lần Chi bộ tổ chức sinh hoạt một Chuyên đề.

          Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt[1].  Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Có thể thấy rằng vai trò của chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng. Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Mà hơn hết việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

          Do đó, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị đã xây dựng Chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh về: Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ” để triển khai sinh hoạt trong quý 1 năm 2019.

          Hình thức buổi sinh hoạt được tiến hành trang trọng, nghiêm túc, nội dung theo đúng trình tự, thủ tục quy định, có chất lượng. Các đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với Chuyên đề. Nhìn chung Chuyên đề đã tập trung đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong tổ chức sinh hoạt Chi bộ tại Chi bộ Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị. Cụ thể:

          Trong thời gian qua, việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ đã thể hiện được những ưu điểm rõ rệt như: mặc dù phải tổ chức sinh hoạt ghép từ 03 Cơ quan khác nhau nhưng hầu hết các cuộc họp lệ đều được duy trì tổ chức hợp đúng quy định vào ngày 28 hàng tháng. Chi ủy Chi bộ đã có nhiều cố gắng thực hiện lãnh, chỉ đạo và tổ chức sinh hoạt Chi bộ bước đầu triển khai thực hiện đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Huyện ủy về sinh hoạt Chuyên đề. Đảm bảo ít nhất mỗi 01 quý lựa chọn nội dung xây dựng phù hợp để sinh hoạt Chuyên đề. Thực hiện có hiệu quả việc sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề; Chi ủy luôn quan tâm thực hiện đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt, đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; làm tốt công tác phát triển đảng viên; Phát huy tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

           Đặc biệt là thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ để Chi ủy nắm được diễn biến lập trường, tư tưởng của đảng viên từ đó có phương pháp định hướng lập trường, tư tưởng cho đảng viên tốt hơn và kịp thời uốn nắn những đảng viên có suy nghĩ tiêu cực. Mà quan trọng nhất là thông qua sinh hoạt Chi bộ đã giúp cho chi ủy nắm rõ tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị (Viện kiểm sát-Chi cục THSDS và Phòng tư pháp), đồng thời giúp chi ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Chi bộ đánh giá đúng thực chất vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

          Bên cạnh những ưu điểm đã nêu, trong sinh hoạt chi bộ vẫn tồn tại một vài hạn chế như: Chi ủy chi bộ đôi khi chưa làm tốt việc lựa chọn nội dung dẫn đến nội dung sinh hoạt còn hạn chế về chất lượng như: việc lựa chọn nội dung thông tin thời sự và phổ biến văn bản còn dàn trải, chưa xác định trọng tâm. Nội dung sinh hoạt chi bộ còn nặng về công tác chuyên môn. Phần lớn chỉ đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà chưa đánh giá vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ đối với các hoạt động đoàn thể. Một số đảng viên chưa tích cực tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận trong các cuộc họp chi bộ. Nguyên nhân của hạn chế chủ yếu là do Chi ủy chưa thường xuyên đổi mới về phương thức sinh hoạt và nội dung sinh hoạt chưa phong phú. Chưa kịp thời đề ra giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

          Thông qua đợt sinh hoạt chuyên đề lần này là dịp để chi ủy và đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị nhìn nhận, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong việc tổ chức sinh hoạt Chi bộ trong thời gian qua. Từ đó, đề ra giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt trong thời gian tới. Đó là các giải pháp:

(1). Nêu cao vai trò trách nhiệm của Bí thư và chi ủy chi bộ phải chủ động và chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt Chi bộ. Đặc biệt là đối với Chi ủy, cán bộ chủ chốt phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ.

(2). Chi bộ phải duy trì thường xuyên và thực hiện nghiêm túc, có nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong sinh hoạt Chi bộ trước hết phải tuân thủ theo nội dung Hướng dẫn số 08/HD/BTCTU ngày 07/8/2018 của Ban Tổ chức tỉnh ủy hướng dẫn nâng cao một số nội dung sinh hoạt chi bộ.

(3). Thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ phải kịp thời phổ biến, quán triệt nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước, tình hình thời sự trong và ngoài nước cho đảng viên; tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đảng viên và quần chúng.

(4). Đẩy mạnh chất lượng của việc kết hợp giữa sinh hoạt lệ với sinh hoạt Chuyên đề, đồng thời trong sinh hoạt chi bộ cần gắn việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vào sinh hoạt chi bộ.

(5). Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các Cơ quan (Viện kiểm sát-Chi cục Thi hành án và Phòng Tư pháp). Qua đó phát huy tính tích cực chủ động, trách nhiệm của đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

(6). Nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt Chi bộ như: việc lựa chọn nội dung sinh hoạt  đúng trọng tâm, trọng điểm và có gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Bố trí thời gian phù hợp với từng nội dung hợp lý để vừa phát huy được trí tuệ của tập thể vừa phát huy được tốt tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng.

(7). Từng đảng viên của Chi bộ dù ở cương vị nào, chức vụ nào đều phải thực hiện các nghĩa vụ của người Đảng viên. Tham gia sinh hoạt đúng giờ, đầy đủ; mạnh dạn phê bình và tự phê bình gắn với việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Đồng thời luôn giữ vững lập trường chính trị vững vàng, an tâm công tác. Trong thực hiện công vụ luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, không vụ lợi vì lợi ích cá nhân. Phấn đấu hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Chi bộ hoạt động tốt sẽ  phát huy được vai trò lãnh, chỉ đạo; là nơi đảng viên học tập, rèn luyện, thử thách, phấn đấu và trưởng thành. Ngược lại đảng viên trong chi bộ có đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, có đầy đủ phẩm chất, tư cách đạo đức của người đảng viên chính là cơ sở, điều kiện tiên quyết góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Do đó, “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” luôn là nhiệm vụ được Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị tiếp tục quan tâm và chú trọng thực hiện. Chi ủy Chi bộ sẽ không ngừng đổi mới nội dung đến hình thức sinh hoạt để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên công tác tại 03 cơ quan: Viện kiểm sát, Chi cục thi hành án dân sự và Phòng tư pháp huyện Thạnh Trị nhằm cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong tình hình mới như hiện nay./.

 

Nguyễn Nguyệt Hân

VKSND huyện Thạnh Trị


[1] Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, 2002, tập 12, tr.210.


Tin liên quan

» Chi bộ VKSND huyện Trần Đề tiếp Tổ giám sát - UBKT Huyện ủy về việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí lãnh đạo
» Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng tổ chức sinh hoạt chính trị về tìm hiểu nội dung tác phẩm “Đoàn kết là sức mạnh”
» Chi bộ VKS thị xã Ngã Năm sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”
» Ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát
» “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” không phải nói suông