Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi ti?t tin

Chi b VKSND huyn Thnh Tr, tnh Sóc Trăng: Đánh giá Sơ kết tình hình thc hin “Hc tp và làm theo tm gương đạo đức H Chí Minh” theo Ch th số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 ca Bộ Chính trị

Trước yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị luôn nhận thức việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ là một việc làm rất cần thiết. Do đó, từ năm 2017 đến nay, Chi ủy luôn cố gắng thực hiện các biện pháp lãnh, chỉ đạo nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ một cách nghiêm túc và đạt được những hiệu quả tích cực.

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/HU, ngày ngày 25/02/2019 của Huyện uỷ Thạnh Trị về kiểm tra việc lãnh, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị đã tiến hành đánh giá sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05) từ năm 2017 đến tháng 3/2019, cụ thể như sau:

(Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng)

Về kết quả đã đạt được:

- Công tác lãnh, chỉ đao trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị

- Chi ủy chi bộ luôn kịp thời đề ra những giải pháp lãnh, chỉ đạo tích cực và quan tâm thực hiện có hiệu quả mối quan hệ phối hợp với lãnh đạo từng đơn vị (Viện kiểm sát-Chi cục THSDS và Phòng Tư pháp) nhằm triển khai nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Huyện ủy và của Ngành cấp trên. Đặc biệt là chỉ đạo đảng viên và quần chúng trong Chi bộ đảm bảo 100% tham gia sinh hoạt chuyên đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hằng năm. Cụ thể: Trong năm 2017, đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 26-KH/HU ngày 28/9/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc học tập chuyên đề năm 2017: “Những nội dung cơ bản  của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Năm 2018 thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 27-HD/BTGHU ngày 13/12/2017 của Ban Tuyên giáo huyện ủy về học tập Chuyên đề năm 2018:“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ Đảng viên trong học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đến năm 2019 đã quán triệt thực hiện Hướng dẫn số 29-HD/BTGHU ngày 18/12/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc hướng dẫn học tập Chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Nhằm cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng đến từng đảng viên, Chi bộ đều có xây dựng Kế hoạch học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hằng năm, cụ thể: Năm 2017 Chi bộ đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-CB.VKS ngày 22/01/2017; Năm 2018, chi bộ đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-CB.VKS ngày 22/01/2018 và đến năm 2019 đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-CB.VKS ngày 04/01/2019 về tổ chức, quán triệt triển khai việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến đảng viên trong Chi bộ.

Từng năm trên cơ sở các Kế hoạch hướng dẫn của Chi bộ đã ban hành, đảng viên bám sát nội dung hướng dẫn và căn cứ vào nhiệm vụ được giao để viết Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện và xây dựng Kế hoạch cá nhân về việc học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đúng theo quy định. Đồng thời, chi ủy cũng xác định rõ: kết quả thực hiện Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện năm 2018 và Bản Kế hoạch cá nhân về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của mỗi đảng viên sẽ là một trong những cơ sở để đánh giá, phân loại đảng viên vào cuối năm.

          - Công tác kiểm tra, giám sát:

      Chi bộ luôn quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong nội dung kế hoạch, kiểm tra giám sát hàng năm như: Kế hoạch số 02/KH-CB.VKS ngày 04/4/2017 về kiểm tra, giám sát năm 2017; Kế hoạch số 02/KH-CB.VKS ngày 23/01/2018 về kiểm tra, giám sát năm 2018 và Kế hoạch số 01/KH-CB.VKS ngày 01/02/2019 về kiểm tra giám sát năm 2019 đều lấy kết quả của việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhlàm căn cứ để thực hiện giám sát thường xuyên và giám sát theo Chuyên đề đối với đảng viên nhằm nâng cao ý thức của đảng viên trong Chi bộ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

            Kết quả qua theo dõi và giám sát hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt đã xác định rõ ý thức trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các Cán bộ, đảng viên tong Chi bộ đã thực hiện tốt nội dung cam kết, rèn luyện và kế hoạch cá nhân về thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua việc theo dõi đánh giá kết quả việc đăng ký thực hiện cam kết và kế hoạch cá nhân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW nhận thấy: phần lớn cán bộ, đảng viên, viên chức đều thực hiện tốt nội dung đã cam kết, có chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về ý thức và hành động. Điều đó thể hiện qua việc chấp hành nghiêm nội dung, quy chế của đơn vị; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; nâng cao ý thức xây dựng đoàn kết nội bộ và gẫn gũi với quần chúng nhân dân…

          - Công tác tuyên truyền:

          Nhận thức được rằng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là những hành động, việc làm thiết thực rất gần gũi. Do đó, Chi bộ thường xuyên quan tâm lựa chọn những Bài Báo, Bài viết, Chuyên đề ...về tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác để sinh hoạt, triển khai lồng ghép vào các cuộc họp Chi bộ định kỳ hàng tháng nhằm để đảng viên và quần chúng trong chi bộ vận dụng có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong sinh hoạt hàng ngày.

          Bên cạnh đó, Chi ủy luôn quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ đoàn viên Chi đoàn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể tổ chức sinh hoạt; tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào: thanh niên làm theo lời bác, hành quân về nguồn, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ…vào các Dịp Lễ, Tết, ngày kỷ niệm sự kiện quan trọng của đất nước nói chung và của địa phương nói riêng. Nhìn chung, việc giáo dục đạo đức lối sống cho đảng viên mà đặc biệt là thế hệ đoàn viên theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo thế hệ kế thừa vững vàng về tư tưởng chính trị, trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, có lối sống giản dị, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

          - Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến:

           Đây được xác định là một giải pháp quan trọng thức đẩy việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” mang lại nhiều hiệu quả thiết thức. Đồng thời là động lực thúc đẩy cả tập thể chi bộ từ cán bộ, đảng viên đến quần chúng thi đua rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực. Do đó, Chi bộ luôn quan tâm đề nghị khen thưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo động lực phấn đấu cho các đảng viên. Cụ thể, năm 2017 Chi bộ đã đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy tặng Giấy khen đối với 01 đồng chí với gương điển hình tiên tiến về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”.

          Điểm nổi bật trong học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Chi bộ Viện kiểm sát là  

          - Chi bộ đã xây dựng và đưa vào sinh hoạt chuyên đề: “Học tập làm theo tấm gương, đạo đức, tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, Đảng viên nhất là đối với cán bộ đảng viên là người đứng đầu, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức”. Qua sinh hoạt Chuyên đề đã góp phần phát huy tính gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          - Để việc học tập và làm theo tấm gương của Bác thật sự phát huy hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ đã xây dựng và quán triệt thực hiện các chuẩn mực về “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Đảng viên về Cần, Kiệm, Liêm, chính và Chí công vô tư trong thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh và thống nhất.”

          Kết quả, từ việc học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần vào thắng lợi chung, thành tích của các đơn vị như: Đối với Ngành kiểm sát đã phát huy tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Qua đó đã đảm bảo truy tố đúng người đúng tội, việc bắt, giữ người đều được xem xét thận trọng; kiểm sát hoạt động của tòa án cùng cấp trong xét xử vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật; thực hiện có hiệu quả quyền kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát. Đối với Chi cục Thi hành án dân sự đã đảm bảo tổ chức thi hành án đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án đúng theo quy định. Đối với phòng tư pháp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ủy ban huyện trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công như: công tác xây dựng, thẩm định và triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, phối hợp với các ban, ngành địa phương tổ chức tuyên tuyền pháp luật, quản lý về tư pháp, hộ tịch… trên địa bàn huyện.  Nhìn chung, qua việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, ngày càng được nâng cao; tính chiến đấu tự phê bình và phê bình trong Đảng và ý thức tự rèn luyện về phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong chi bộ từng bước được nâng lên; tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã được nâng lên rõ rệt, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.​

            Để đạt được những chuyển biến tích cực như trên phần lớn là do được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của Ban thường vụ Huyện ủy cũng như sự theo dõi, kiểm tra đôn đốc của cấp ủy Chi bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên Chi bộ thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Mặt khác do phần lớn cán bộ, đảng viên của chi bộ đều cơ bản đáp ứng về trình độ về chuyên môn và lý luận chính trị cơ bản, đồng thời tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên và quần chúng trong chi bộ luôn được nêu cao. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác” có chiều sâu và đạt hiệu quả.

          Bên cạnh những hiệu quả tích cực đã đạt được, nhận thấy việc triển khai thực hiện học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh còn những hạn chế như sau:

Việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một vài cá nhân vẫn còn khái quát, chưa cụ thể và chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên tại các đơn vị; Công tác tuyên truyền tuy luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên nhưng chưa được đổi mới, chưa đi vào chiều sâu. Chưa tổ chức sơ kết việc thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chi bộ định kỳ, từ đó chưa nhân rộng gương điển hình tiên tiến nên việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc chưa kịp thời nên chưa tạo động lực cho đảng viên và quần chúng trong chi bộ.

          Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được cũng như khắc phục những hạn chế trong việc thực Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới, tập thể chi bộ Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị, xác định cần phải thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau:

          - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa đến từng đảng viên và quần chúng trong Chi bộ.

          - Thường xuyên đề ra những nội dung học tập cụ thể, thiết thực về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trực thuộc Chi bộ (Viện kiểm sát-Chi cục THADS-Phòng Tư pháp huyện Thạnh Trị).

          - Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên về việc thực hiện nội dung đã đăng ký trong Bản cam kết, rèn luyện và Kế hoạch cá nhân đã được từng đảng viên đăng ký hằng năm.

          - Chú trọng hơn nữa việc gắn nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các phong trào thi đua thực hiện công tác chuyên môn và hoạt động của các Đoàn thể, có như vậy mới tiếp tục khích lệ, cổ vũ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại từng đơn vị.      

          - Định kỳ thực hiện việc sơ, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời quan tâm nhân rộng những điển hình tiên tiến trong các cơ quan trực thuộc Chi bộ về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

          - Từng đảng viên nâng cao ý thức tự học tập, tự nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức một cách thường xuyên, liên tục. Đồng thời, thường xuyên xây dựng ý thức, trách nhiệm, thái độ và phương pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên tại đơn vị.

          Hiệu quả từ việc “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã góp phần xây dựng ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời là bước đệm làm cho việc học tập quán triệt và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng phát huy hiệu quả tích cực hơn nữa. Qua đó, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không những là một chủ trương mà còn vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài trong công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới hiện nay. Mà qua trong hơn hết là đã góp phần cũng cố niềm tin của quần chúng đối với chi bộ cũng như góp phần nâng cao vị thế và uy tín của khối ngành tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.

                                                                  Nguyễn Nguyệt Hân


Tin liên quan

» Chi bộ VKSND huyện Trần Đề tiếp Tổ giám sát - UBKT Huyện ủy về việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí lãnh đạo
» Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sóc Trăng tổ chức sinh hoạt chính trị về tìm hiểu nội dung tác phẩm “Đoàn kết là sức mạnh”
» Chi bộ VKS thị xã Ngã Năm sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”
» Ban hành Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát
» “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” không phải nói suông