Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi ti?t tin

Hiệu quả từ việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

  Nhận thức rõ vị trí và vai trò của công tác kiểm tra, giám sát đối với công cuộc xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong giai đoạn đổi mới như hiện nay. Vì vậy trong thời gian qua chi ủy Chi bộ luôn quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát đối với đảng viên trong chi bộ. Hằng năm, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị căn cứ vào Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy để cụ thể hóa nội dung, quan điểm chỉ đạo của cấp trên để xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra giám sát tại Chi bộ.

Chi bộ Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

  Trong năm 2018, nhằm để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát cấp ủy Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị đã không ngừng đổi mới, đề ra phương pháp lãnh, chỉ đạo sâu, sát phù hợp với tình hình thực tế tại từng đơn vị trực thuộc Chi bộ (Viện kiểm sát-Phòng tư pháp và Chi cục THSDS huyện Thạnh Trị). Đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với 09 đồng chí; giám sát chuyên đề đối với 03 đồng chí. Về đối tượng giám sát, Chi ủy đã tập trung giám sát đối với các đồng chí đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể, trực thuộc Chi bộ. Về nội dung giám sát đảng viên chủ yếu tập trung và xoay quanh và tập trung vào việc chấp hành chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nội quy, quy chế của ngành, của cơ quan; việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên; kết quả thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018; việc thực hiện nghị quyết của chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình xoay vòng trong những lần kiểm điểm trước đó....

  Qua công tác giám sát thường xuyên và giám sát theo Chuyên đề không phát hiện sai phạm và vi phạm đến mức phải xử lý hoặc kỷ luật trong Đảng. Mà chủ yếu là những han chế nhỏ, như: Một vài trường hợp chưa chấp hành nghiêm giờ công lao động; một vài đảng viên vẫn còn nặng về công tác chuyên môn nên chưa tập trung nghiên cứu các quy định của công tác Đảng; trong sinh hoạt Chi bộ chưa mạnh dạn trong công tác phê bình và tự phê bình...Mặt khác, do thực hiện hiệu quả đối với công tác giám sát nên trong thời gian qua Chi ủy chi bộ cũng đã kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực, một số cá nhân thể hiện được tính gương mẫu trong việc chấp hành Điều lệ đảng, quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị; tích cực tham gia nhiều hoạt động trong công tác xây dựng đảng và tham mưu có hiệu quả trong thực hiện công tác chuyên môn được giao. Cuối năm 2018 Chi bộ Viện kiểm sát đã đạt được những thành tích nhất định: có 02/03 tập thể trực thuộc Chi bộ được cấp trên đánh giá phân loại “Tập thể lao động xuất sắc”; 03 cá nhân được phân loại “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; 01 cá nhân được Ban Tuyên giáo Huyện ủy tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 01 cá nhân được Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.   

  Mặc dù công tác kiểm tra giám sát đã mang lại một số hiệu quả tích cực, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện tại Chi bộ Viện kiểm sát còn những hạn chế nhất định, như: việc giám sát theo Chuyên đề chưa thực hiện đúng quy trình, các văn bản ban hành trong quá trình thực hiện kiểm tra, giám sát còn chưa đúng biểu mẫu theo quy định, báo cáo của đảng viên bị  giám sát còn chung chung, chưa sát với yêu cầu...

  Do đó, năm 2019 Chi bộ Viện kiểm sát tiếp tục quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát. Hiện nay, Chi bộ đã ban hành Chương trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát số 01/CTr-CB.VKS ngày 01/02/2019. Đồng thời đã ban hành Quyết định, Kế hoạch kiểm tra giám sát theo chuyên đề đối với đảng viên Chi bộ trong năm 2019 nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động đối với đảng viên trong Chi bộ mà trước hết là cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể trực thuộc Chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát.

  Thực tế cho thấy, hiệu quả từ việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Đồng thời, giúp chi bộ tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giáo dục đảng viên. Từ đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tình trạng “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, bảo đảm thực hiện dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

  Nhằm để tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị, trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

  - Chi ủy phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền quán triệt, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Phải gắn chặt công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy với nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên và tổ chức đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái.

  - Chi ủy thường xuyên phối hợp kịp thời với Thủ trưởng các đơn vị, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Chi bộ để kịp thời phát huy ưu điểm, cũng như phát hiện, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

  - Chi ủy mà đứng đầu là Bí thư Chi bộ phải không ngừng đổi mới, linh hoạt trong thực hiện phương pháp lãnh, chỉ đạo Chi bộ thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. Đề ra giải pháp tối ưu nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phát huy tối đa dân chủ trong tập thể, thực hiện nghiêm công tác phê bình và tự phê bình; phát huy tính tự kiểm tra, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của từng đảng viên.

  - Đảng viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát phải có bản lĩnh, nắm vững nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra giám sát có chiều sâu, thực chất; nội dung tiến hành kiểm tra giám sát phải đảm bảo đúng trọng tâm.  Phải thực hiện công tác kiểm tra, giám sát một cách thường xuyên, bảo đảm thực hiện đầy đủ về nội dung, quy trình, thủ tục và đảm bảo các Biểu mẫu ban hành phải đúng theo quy định.

  Nhìn chung, có thể nhận thấy rằng: Dù trong giai đoạn nào thì công tác kiểm tra giám sát vẫn giữ nguyên vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh nhằm loại bỏ những hạn chế, sai phạm của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng để góp phần xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, đối với Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị thì việc “Học tập và làm theo tư tưởng của Bác về công tác kiểm tra, giám sát” vừa là cơ sở quan trọng để góp phần khắc phục yếu kém vừa tạo điều kiện để mỗi đảng viên phát huy tính tự giác, không ngừng rèn luyện đạo đức, tư tưởng và phẩm chất chính trị cũng như thường xuyên sửa đổi lề lối làm việc, ra sức học tập nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của từng đơn vị, nhất là đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của địa phương./.

Nguyễn Nguyệt Hân
VKSND Thạnh Trị

Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm làm việc với Đoàn giám sát Thị ủy Ngã Năm
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú tổ chức dâng hương tại Đền thờ Bác nhân kỷ niệm 132 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
» Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức học tập, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
» Học tập tử tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” nâng cao đạo đức cách mạng
» Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng “Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm”