Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Phòng kiểm sát THADS, hành chính thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Quá trình thành lập và phát triển

(Ngày đăng: 13/8/2018)

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 13/QĐ-V9 ngày 15/01/1992 của Viện trưởng Viện Viểm sát nhân dân tối cao và chính thức đi vào hoạt động vào giữa tháng 4/1992, có 07 đơn vị Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trực thuộc. Đồng thời, theo Quyết định 05B/QĐ/TC-CB ngày 14/3/1992 của Viện trưởng Viện Viểm sát nhân dân tối cao V/v thành lập Bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, gồm có 6 đơn vị cấp phòng, gồm: (1) Phòng kiểm sát chung (sau đổi thành phòng kiểm sát việc tuân theo pháp luật); (2) Phòng kiểm sát điều tra, xét xử sơ thẩm án kinh tế; (3) Phòng kiểm sát điều tra, xét xử sơ thẩm án trị an - an ninh; (4) Phòng kiểm sát xét xử phúc thẩm, thi hành án hình sự và kiểm sát giam giữ cải tạo; (5) Phòng kiểm sát xét xử và thi hành án dân sự; (6) Văn phòng tổng hợp và 2 bộ phận khiếu tố và tổ chức cán bộ. Quyết định số 03B/QĐ-V9 ngày 14/3/1992 của Viện trưởng Viện Viểm sát nhân dân tối cao V/v điều động cán bộ cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, gồm: 32 đồng chí.

Theo đó, năm 1993 cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng thành lập Phòng kiểm sát thi hành án dân sự hay được gọi là Phòng 10 (được hình thành từ một phần chức năng hoạt động của phòng kiểm sát xét xử và thi hành án dân sự và Phòng kiểm sát xét xử phúc thẩm, thi hành án hình sự và kiểm sát giam giữ cải tạo). Thực hiện chức năng kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hình sự.

Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành quyết định số 09/QĐ-VKSTC-V9 ngày 11/5/2011 về việc thành lập phòng nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng để thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, hành chính, chuyên sâu trên từng lĩnh vực cụ thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành đề ra. Phòng kiểm sát thi hành án chỉ còn chức năng kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình gọi tắc là kiểm sát thi hành án dân sự.

Trên cơ sở quy định của pháp luật thì Phòng 11 có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, hành chính theo thẩm quyền được quy định tại điều 28 trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và khoản 2 điều 12 Luật thi hành án dân sự. 

2. Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, hành chính tại Cục thi hành án dân sự tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện; giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện quyền yêu cầu, Tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các quyết định các hành vi vi phạm của Châp hành viên của Thử trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp và cấp dưới.

3. Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về nghiệp vụ công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ các Viện kiểm sát cấp huyện về thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính, trả lời các vụ, việc do Viện kiểm sát cấp huyện thỉnh thị, báo cáo.

4. Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến thi hành án dân sự, hành chính thuộc thẩm quyền.

5. Giải quyết các việc khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Từ khi thành lập Phòng kiểm sát thi hành án dân sự cho đến nay, trãi qua 25 năm phấn đấu và trưởng thành với sự lãnh đạo của các đồng chí Trưởng phòng như: Dương Thanh Nhàn, Nguyễn Tuyết Liên, Trần Thanh Vũ, Võ Văn Xuyên, Huỳnh Văn Trường, Hứa Văn Cường, Trần Tân Khoa và 27 đồng chí là kiểm sát viên, chuyên viên qua các thời kỳ đã giúp cho Phòng kiểm sát thi hành án dân sự hàng năm đạt nhiều kết quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành kiểm sát ở địa phương hợp pháp theo quy định của pháp luật thông qua công tác kiểm sát đã có nhiều bản án, quyết định được thi hành đảm bảo quyền, lợi ích. Trong đó, năm 2012, 2013, 2014  có 04 đồng chí được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đến nay Phòng kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính (Phòng 11) hiện tại có 4 đồng chí, gồm: 3 Kiểm sát viên trung cấp và 01 chuyên viên. Trong đó: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 01 Kiểm sát viên trung cấp và 01 chuyên viên.  

* Phòng gồm:

1. Trưởng phòng: Đồng chí Trần Tân Khoa;

2. Phó trưởng phòng: Đồng chí Trần Thảo Trân;

3. Kiểm sát viên trung cấp: Đồng chí Trương Văn Tường;

4.  Chuyên viên: Đồng chí Trần Thanh Nam.

Tập thể Phòng kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính hiện nay

Đồng chí Trần Tân Khoa Trưởng phòng 11

Đồng chí Trần Thảo Trân tham gia trực tiếp kiểm sát

 

Từ khi thành lập đến nay Phòng 11 đã có nhiều thành tích tốt trong các phong trào thi đua ngắn hạn do ngành phát động cụ thể :

1. Thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và XII.

2. Thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

3. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, được tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

4. Hàng năm đơn vị thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hoạt động thi hành án dân sự, hành chính, đều hoàn thành đúng theo kế hoạch đạt và vượt chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành đề ra.

5. Bên cạnh đó, hàng năm tập thể đơn vị còn được công nhận đạt danh hiệu lao động tiên tiến, các cá nhân đều được công nhận lao động tiên tiến; trong đó có một đồng chí được Viện trưởng quyết định công nhận đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cở sở.

Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao Phòng 11 quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Phòng 11 và các huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm sát trong lĩnh vực hoạt động thi hành án dân sự, hành chính 

2. Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức đúng đắn, đầy đủ và nâng cao trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, vận dụng đúng những nội dung của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Luật thi hành án dân sự năm 2014; Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện tốt Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 2013.

3. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Phòng 11 và các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện chủ động đề xuất với Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh kiện toàn về tổ chức, nghiên cứu, sắp xếp cán bộ, Kiểm sát viên, nhằm đáp ứng yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo quy định của Luật thi hành án dân sự năm 2014.

4. Tham gia đầy đủ và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các cuộc kiểm sát, các phiên họp giải quyết các vụ việc về thi hành án dân sự, hành chính

5. Tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát về hoạt động thi hành án dân sự, hành chính kịp thời phát hiện các vi phạm của Chấp hành viên, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát  trong hai cấp:

Thông tin liên hệ:

Phòng 11 – Viện kiểm sát tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ: Số 112, Quốc lộ 1A, khóm 1, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993.829152

 

Trần Thảo Trân


Tin liên quan

» Phòng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự - Lịch sử hình thành và phát triển
» Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành - 10 năm hình thành và phát triển
» Thanh Tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Lịch sử hình thành và phát triển