Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Công tác tổ chức cán bộ - Một chặn đường phát triển

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa VIII về việc phân vạch địa giới hành chính một số tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quyết định số 13/QĐ-V9 ngày 15/01/1992 thành lập Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở chia tách Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang (cũ); bộ máy làm việc có 6 phòng trực thuộc, biên chế 32 đồng chí, trong đó có: Văn phòng tổ hợp và hai bộ phận đơn khiếu tố và tổ chức cán bộ, theo quyết định số 05B/QĐ-TCCB ngày 14/03/1992 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong giai đoạn từ tháng 4 năm 1992 đến tháng 4 năm 2002, đồng chí Nguyễn Việt Hoàn phụ trách bộ phận tổ chức cán bộ, hiện nay đồng chí là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Đồng chí Trần Thanh Dũng phụ trách bộ phận tổ chức cán bộ từ tháng 5 năm 2002 đến tháng 8 năm 2006

Ngày 14 tháng 5 năm 2003, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quyết định số 24/2003/QĐ-VTC(V9) về việc thành lập và đổi tên một số phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, trong đó: Thành lập Phòng Tổ chức cán bộ và khiếu tố trên cơ sở sáp nhập Bộ phận Tổ chức cán bộ thuộc Văn phòng tổng hợp và Phòng kiểm sát xét khiếu tố, đồng chí Ngô Thị Yến Ngọc làm Trưởng phòng.

Đến ngày 28 tháng 7 năm 2006 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quyết định số 14/QĐ-VKSTC-V9 về việc chia tách Phòng Tổ chức cán bộ và khiếu tố thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thành hai phòng: Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Khiếu tố.

Lãnh đạo tiền nhiệm:

- Trưởng phòng

1. Đồng chí Trần Thanh Dũng (9/2006 - 2/2009)

2. Đồng chí Huỳnh Văn Dũng (3/2009 - 8/2009)

3. Đồng chí Trầm Thiện Minh (9/2009 - 4/2010)

4. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hân (4/2010 - 5/2011)

5. Đồng chí Thái Văn Thanh (6/2011 - 6/2013)

6. Đồng chí Bùi Thị Thúy Nga (7/2013 - 7/2015)

- Phó Trưởng phòng: Đồng chí Lâm Thị Mai Liên ( 11/2009 - 4/2011)

Cơ cấu tổ chức hiện tại:

- Trưởng phòng: Trầm Thiện Minh (08/2015 đến nay)

- Biên chế: 05 người; trình độ chuyên môn: 04 Cử nhân luật, 01 Kỹ sư công nghệ thông tin; cơ cấu chức danh: 01 Kiểm sát viên trung cấp, 03 chuyên viên (01 tập sự), 01 cơ yếu.

Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu cho Ban Cán sự đảng trong công tác xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai quán triệt, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nghị quyết, chương trình công tác trọng tâm của Ban Cán sự đảng và chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để tổ chức thực hiện trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng; quyết định phân bổ, điều chỉnh biên chế của các đơn vị trực thuộc trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao giao; quyết định bố trí, phân công công tác đối với cán bộ quản lý hai cấp; quyết định thực hiện quy trình và xác định nguồn cán bộ quy hoạch các chức danh lãnh đạo hai cấp trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, phê duyệt, chỉ định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo phân cấp quản lý; quyết định thẩm tra, xác minh đối với công chức thuộc quyền quản lý có vấn đề cần xem xét về lịch sử chính trị, chính trị hiện tại trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, kết luận.

- Than mưu cho Ban Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác phân bổ biên chế cho các phòng nghiệp vụ và tương đương, các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trực thuộc trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao; quyết định tuyển dụng, tiếp nhận công chức sau khi được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt theo quy định về tuyển dụng công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cử công chức và người lao động thuộc quyền quản lý tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của ngành Kiểm sát nhân dân hoặc của  cấp ủy địa phương; thực hiện công tác đánh giá, phân loại, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức và người lao động theo phân cấp quản lý; quyết định điều động, luân chuyển cán bộ, công chức trong phạm vi biên chế và cơ cấu công chức của đơn vị; quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật và quyết định kỳ luật đối với công chức và người lao động, tạm đình chỉ công tác, giải quyết khiếu nại lần đầu đối với công chức thuộc quyền quản lý; thực hiện các chính sách đối với công chức và người lao động như: quyết định nâng lương thường xuyên, cho thôi việc hoặc chuyển ngành, chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động thuộc quyền quản lý; thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với công chức và người lao động thuộc quyền quản lý.

Một số thành tích đạt được:

- Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy: Nhằm xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý trong hai cấp Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đạt tiêu chuẩn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật cán bộ công chức, Pháp lệnh Kiểm sát viên, trong những năm qua, Phòng Tổ chức cán bộ đã tham mưu tốt cho Ban Cán sự đảng, Ban Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy; hàng năm, luôn được tiếp tục củng cố, sắp xếp, bố trí biên chế, các chức danh quản lý, chức danh pháp lý kịp thời nên đã phát huy được hiệu quả trên tất cả các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Cán bộ, kiểm sát viên được giới thiệu đề bạc, bổ nhiệm các chức vụ quản lý và chức danh pháp lý đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; có ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; gương mẫu về đạo đức lối sống, có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ; có kiến thức về khoa học lãnh đạo và quản lý, chuyên môn nghiệp vụ; có tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, đủ năng lực và sức khỏe đáp ứng phục vụ tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành ở địa phương và tiến trình cải cách tư pháp hiện nay.

- Về quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về “Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kết luận số 24KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC ngày 23/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong ngành Kiểm sát nhân dân, Phòng Tổ chức cán bộ chủ động tham mưu Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng xác định đây là khâu công tác trọng tâm của công tác cán bộ nên đã kịp thời xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng cho từng giai đoạn trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trực thuộc; gắn với quy hoạch tổng thể đội ngũ cán bộ của hai cấp Kiểm sát và cấp ủy Đảng cùng cấp nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo để đưa vào quy hoạch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của từng đơn vị trong hai cấp.

- Công tác thực hiện chính sách cán bộ: Tập thể phòng luôn xác định thực hiện chính sách cán bộ là khâu công tác quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy. Đã chủ động tham mưu bố trí và sử dụng cán bộ đảm bảo đúng tiêu chuẩn, phù hợp với chuyên môn đào tạo và sở trường công tác; đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đúng lúc, đúng người, đúng việc; trọng dụng người có đức, có tài và tạo điều kiện thuận lợi để họ đóng góp hết mình vào thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành ở địa phương. Kịp thời khen thưởng những cán bộ có thành tích xuất sắc trong công tác và tham gia các phong trào do đoàn thể cơ quan, địa phương nơi cư trú phát động; xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm kiểm sát viên, kiểm tra viên

 

Từ những thành tích đạt được nêu trên, Phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng được Hội đồng thi đua Viện kiểm sát nhân dân tối cao công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” các năm 2010, 2015, 2016, 2017 và được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tăng “Bằng khen” các năm 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015.

Phương hướng tới

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong hơn 10 năm qua, Phòng Tổ chức cán bộ nổ lực phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhất là công tác tham mưu cho Ban Cán sự đảng, Ban Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị; Kế luận số 92-KL/TW ngày 12-3-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; Chương trình số 03-CTr/BCĐCCTPTW ngày 06-10-2016 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương về trọng tâm công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021; Chương trình số: 01-CTr/BCSĐ, ngày 05/12/2016 của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Chương trình trọng tâm công tác cái cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2021”; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Bộ Chính trị  về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 65-NQ/BCSĐ ngày 04-5-2018 của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Về việc rà soát điều chỉnh biên chế gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân các cấp”.

 Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện việc rà soát, điều chỉnh biên chế gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở Nghị quyết của Đảng, Kế hoạch và Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; tiến hành rà soát, sáp nhập các đơn vị trực thuộc có tính chất tương đồng nhiệm vụ công tác, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị; điều chỉnh lại biên chế đảm bảo việc bố trí cán bộ hợp lý, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động; gắn công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức với công tác sắp xếp, điều chỉnh biên chế giữa các đơn vị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

Trần Hữu Phương


Tin liên quan

» Phòng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự - Lịch sử hình thành và phát triển
» Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành - 10 năm hình thành và phát triển
» Thanh Tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Lịch sử hình thành và phát triển