Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi ti?t tin

Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII)

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng là loại hình đảng bộ cơ sở. Đảng bộ có 05 Chi bộ trực thuộc, tổng số đảng viên là 63 đồng chí, trong đó có 24 đồng chí đảng viên nữ ; 02 đồng chí đảng viên dự bị. Đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ có 09 đồng chí. Đến tháng 5/2016, Tỉnh ủy có quyết định điều động 01 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành về Ban Nội chính Tỉnh ủy, hiện nay Ban Chấp hành Đảng bộ còn 08 đồng chí (trong đó, Ban Thường vụ có 03 đồng chí).

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 04 đồng chí Thạc sỹ luật; 53 đồng chí Cử nhân luật; 05 đồng chí Đại học khác; 01 đồng chí Trung cấp.

Về trình độ chính trị: 04 đồng chí Cử nhân; 30 đồng chí Cao cấp; 04 đồng chí Trung cấp.

Với đặc điểm tình hình như đã nêu trên, trong 03 năm (2016, 2017, 2018), Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình thông qua sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ, đảm bảo đúng quan điểm chỉ đạo, quy trình, nguyên tắc sinh hoạt. Chi bộ, Đảng bộ thường xuyên giáo dục cho đảng viên nhận thức về ý nghĩa tầm quan trọng trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Chi, Đảng bộ để mọi người thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục những biểu hiện buông lỏng sinh hoạt đảng, coi nhẹ tự phê bình và phê bình. Tự phê bình và phê bình nhằm mục đích chỉ ra ưu điểm để phát huy, những hạn chế để sửa chữa khắc phục, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ. Việc làm rõ trách nhiệm cá nhân trong quá trình tự phê bình và phê bình đã khắc phục khuyết điểm trên từng công việc và lĩnh vực mà mỗi đảng viên được Chi bộ, Đảng bộ và cơ quan giao. Qua kiểm điểm, ý thức tự phê bình và phê bình của đảng viên được nâng lên.

Hàng tháng, Đảng ủy, Cấp ủy Chi bộ luôn chú trọng đến việc tổ chức họp lệ Đảng ủy, họp lệ Chi bộ và họp Tổ đảng để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến, đánh giá đúng và thực chất những công việc mà Đảng ủy, Chi bộ, Tổ đảng đã thực hiện được trong tháng. Trong sinh hoạt lệ, Đảng ủy yêu cầu Cấp ủy Chi bộ quán triệt và tổ chức cho đảng viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của Chi bộ, đóng góp ý kiến đối với đồng chí, đồng nghiệp, khuyến khích những đảng viên trẻ, đảng viên mới kết nạp tham gia đóng góp ý kiến. Đối với những Chi bộ đảng viên ít tham gia ý kiến, Đảng ủy quán triệt Chi ủy khi họp Chi bộ đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư chủ trì cuộc họp chỉ định đảng viên tham gia phát biểu, từ đó nâng cao tính chiến đấu, tinh thần trách nhiệm cũng như ý thức tự giác của từng đảng viên.

Trong công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ thực hiện tốt các hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Tự phê bình và phê bình thông qua sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ hàng tháng là việc làm mang tính thường xuyên; nhận thức, vận dụng đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực công tác; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ, sửa đổi lối làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên, để mỗi người cán bộ, đảng viên, mỗi Chi bộ ngày càng tốt hơn, ưu điểm nhiều hơn, khuyết điểm ít hơn.

Đối với sinh hoạt lệ hàng tháng, Đảng ủy, Cấp ủy Chi bộ trực thuộc duy trì tốt sinh hoạt định kỳ, có quy định ngày sinh hoạt lệ hàng tháng. Phân công Bí thư hoặc Phó Bí thư Chi bộ chuẩn bị nội dung báo cáo, tổ chức họp Cấp ủy, gửi dự thảo báo cáo cho đảng viên để chủ động tham gia đóng góp ý kiến và thông báo thời gian họp cho đảng viên nắm. Cho nên trong sinh hoạt lệ hàng tháng được nhiều ý kiến của đảng viên tham gia đóng góp có trọng tâm và thiết thực.

Hàng năm, Đảng bộ tổ chức tốt công tác tự phê bình và phê bình xoay vòng để phục vụ cho việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và xếp loại đảng viên cuối năm được kịp thời, chính xác. Khi thực hiện công tác này, Đảng ủy cũng tập trung chỉ đạo Cấp ủy Chi bộ quán triệt đảng viên xây dựng bản tự kiểm đảm bảo theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, bản tự kiểm của từng đảng viên phải đánh giá toàn diện các mặt công tác gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khi tiến hành tự phê bình và phê bình phải đảm bảo đúng trọng tâm, có chất lượng, đúng quy trình.

Qua công tác kiểm điểm cho thấy tập thể Cấp ủy và từng đảng viên đã thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, trong kiểm điểm, phê bình đóng góp đối với tập thể Cấp ủy, đóng góp đối với từng đảng viên, từng đồng chí tham gia đóng góp với tinh thần thẳng thắn, trung thực và trách nhiệm cao. Tự phê bình và phê bình được tiến hành một cách kịp thời nên những hạn chế, khuyết điểm không để tái diễn, kéo dài, do đó đã khích lệ đảng viên trong Đảng bộ phát huy được tính chủ động, mạnh dạn đóng góp ý kiến, tự phê bình và phê bình lẫn nhau một cách thẳng thắn, mang tính xây dựng, giúp nhau cùng tiến bộ.

Đối với công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được Đảng ủy, Cấp ủy Chi bộ thực hiện nghiêm túc. Nội dung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thực hiện đúng theo Hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong công tác tự phê bình và phê bình, Cấp ủy luôn mở rộng dân chủ, tạo điều kiện cho đảng viên nói thẳng, nói thật, đồng thời Cấp ủy luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên qua đó tạo cho đảng viên nêu cao ý thức đấu tranh xây dựng nội bộ.

Cuối năm thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tiến hành tổ chức tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trên tinh thần xây dựng đóng góp lẫn nhau cùng tiến bộ. Trong việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình luôn giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng, qua kiểm điểm Cấp ủy đã làm rõ được ưu điểm, khuyết điểm về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhất là Quy định về những điều đảng viên không được làm gắn với việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, từ đó tổng hợp, xem xét, thảo luận và kết luận chính xác các ý kiến đặt ra trong cuộc họp.

Trong quá trình điều hành, Cấp ủy đã xây dựng nội dung sinh hoạt cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị, thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Khi kiểm điểm, tự phê bình và phê bình Bí thư, Cấp ủy tự phê bình trước, đảng viên tự phê bình sau, nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình đúng theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị.

Thông qua công tác tự phê bình và phê bình mỗi cán bộ, đảng viên đã nhận thức đúng và đầy đủ hơn về ý nghĩa, nội dung của công tác tự phê bình và phê bình; nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình trong đấu tranh xây dựng nội bộ. Sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đảng viên đã xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế thiếu sót, từ đó rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, cách mạng của người đảng viên, phát huy trí tuệ, năng lực công tác phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê của Đảng bộ được thể hiện qua kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên từ năm 2016-2018 như sau:

- Năm 2016: có 100% đảng viên (60/60) được xếp loại đảng viên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có 09 đảng viên "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; có 03/05 Chi bộ đạt "Trong sạch, vững mạnh", trong đó Đảng ủy xét chọn 01 Chi bộ đạt "Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu (Chi bộ 4). Qua kết quả chấm điểm cũng như các tiêu chí, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng được Đảng ủy Khối các cơ quan xét công nhận Đảng bộ đạt "Trong sạch, vững mạnh".

- Năm 2017: có 93,75% đảng viên (60/64) được xếp loại đảng viên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", trong đó có 09 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; có 03/05 Chi bộ đạt "Trong sạch, vững mạnh", trong đó Đảng ủy xét chọn 01 Chi bộ đạt "Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu (Chi bộ 5). Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan công nhận Đảng bộ đạt "Trong sạch, vững mạnh".

- Năm 2018: có 95,16% đảng viên (59/62) được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 12 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 05 Chi bộ trực thuộc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 01 Chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu (Chi bộ 1). Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng được Đảng ủy Khối các cơ quan công nhận Đảng bộ đạt "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu.

Đạt được những kết quả nêu trên là có sự quan tâm của Đảng ủy cấp trên đặc biệt là sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ; việc giữ vững nguyên tắc tự phê bình và phê bình xoay vòng và nâng cao chất lượng các cuộc họp lệ Cấp ủy, Chi bộ; sự quyết tâm của người đứng đầu Cấp ủy, Ban Lãnh đạo Viện cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ trên tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm mục đích giúp nhau cùng tiến bộ.

Tuy nhiên, trong công tác tự phê bình và phê bình một số ít đảng viên nhất là đối với đảng viên trẻ, đảng viên mới kết nạp vẫn chưa mạnh dạn, ngại va chạm trong thực hiện phê bình đồng chí, đồng nghiệp.

Đề tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những hạn chế, thiếu sót, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đề ra một số giải pháp như sau:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện tự phê bình và phê bình

 Đảng ủy, Cấp ủy Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tầm quan trọng và mục đích của công tác tự phê bình và phê bình, vì đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của Đảng; nguyên tắc tự phê bình và phê bình vừa là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng, là vũ khí sắc bén để xây dựng Đảng, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên nhằm củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng, ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi, Đảng bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giữ gìn phẩm chất, tư cách đảng viên, nâng cao uy tín của Đảng và củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, qua đó góp phần xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, quan tâm giáo dục đảng viên rèn luyện đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

 Đảng ủy, Cấp ủy Chi bộ quan tâm giáo dục đảng viên rèn luyện đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ thông qua việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Hàng năm Đảng ủy xây dựng chuẩn mực đạo đức, tổ chức cho đảng viên học tập chuyên đề và xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, từng đảng viên có cam kết rèn luyện về bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống nhằm ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cam kết thực hiện tốt một số việc cần làm ngay theo Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương. Ngoài ra người đứng đầu Cấp ủy, Chi bộ, cơ quan tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương nhất là nêu gương trong tự phê bình và phê bình; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí...Hàng tháng, Đảng ủy, Cấp ủy Chi bộ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo của đảng viên trong sinh hoạt lệ.

Thứ ba, chuẩn bị chu đáo và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đúng nguyên tắc, quy định

 Để công tác tự phê bình và phê bình có kết quả, đúng mục đích thì tự phê bình và phê bình phải đúng quy trình, phương pháp, nghiêm túc, không nể nang và phải căn cứ vào sự việc có thật để nhận xét, đánh giá và phân tích, nêu rõ cả ưu điểm và khuyết điểm, có lý, có tình, mềm dẻo, khéo léo về cách thức để người có khuyết điểm nhận thấy khuyết điểm của mình, có thái độ đúng đắn trong tiếp thu phê bình, sửa chữa khuyết điểm. Phải xuất phát từ động cơ đúng đắn, trong sáng, mang tính chất xây dựng trên cơ sở tình đồng chí, đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

 Để nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, Đảng ủy, Cấp ủy Chi bộ quan tâm xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình chu đáo, khoa học, phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi Cấp ủy viên trong việc chỉ đạo thực hiện. Mỗi đảng viên phải nêu cao ý thức trách nhiệm trong tự phê bình và phê bình; trong tự phê bình và phê bình từng đảng viên phải có sự chuẩn bị chu đáo các nội dung kiểm điểm cá nhân theo yêu cầu; trong đó đảng viên phải chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm cụ thể gắn với nhiệm vụ được giao, nguyên nhân và hướng khắc phục, tránh nêu hạn chế chung chung; đảng viên đóng góp ý kiến cho đồng chí, đồng nghiệp một cách tích cực, nhất là đối với đảng viên trẻ, đảng viên mới kết nạp cần có sự chuẩn bị trước, mạnh dạn hơn trong tự phê bình và phê bình, xem Chi bộ là trường học để rèn luyện kỹ năng nói, đóng góp trên tinh thần xây dựng, chân thành, giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ, xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trước khi tiến hành tự phê bình và phê bình Cấp ủy Chi bộ cần kiểm tra bản tự kiểm của đảng viên, phải trình bày đảm bảo đầy đủ cả về bố cục lẫn nội dung theo quy định, nếu viết chưa đạt Cấp ủy Chi bộ hướng dẫn đảng viên viết lại cho đầy đủ; nêu rõ những ưu điểm, hạn chế nhất là trong thực hiện nhiệm vụ, phải nêu cụ thể rõ ràng nguyên nhân dẫn đến hạn chế, đề ra hướng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

 Phát huy vai trò gương mẫu của Cấp ủy, cán bộ chủ chốt trong tự phê bình và phê bình; Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan phải tạo điều kiện để mỗi đảng viên mạnh dạn trình bày những tâm tư, nguyện vọng, những chính kiến của mình, phải thật sự tôn trọng lắng nghe ý kiến góp ý của đảng viên một cách chân thành, cởi mở và nếu có khuyết điểm thì phải nghiêm túc tiếp thu, sửa chữa.

 Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có nề nếp nguyên tắc tự phê bình và phê bình xoay vòng, bố trí thời gian hợp lý, nội dung làm việc khoa học, tạo điều kiện để đảng viên phát huy trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến chất lượng; đối với những đảng viên có hạn chế về năng lực, trình độ, phẩm chất, đạo đức, quan hệ xã hội... Cấp ủy cần trực tiếp gặp gỡ, gợi ý để đảng viên đó chuẩn bị bản tự kiểm đầy đủ theo yêu cầu, việc điều hành của cấp ủy trong công tác tự phê bình và phê bình nếu xét thấy có ít ý kiến đóng góp hoặc chưa đạt yêu cầu thì cấp ủy phải gợi ý để đảng viên phát biểu.

Đưa chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ thành nề nếp thường xuyên, theo định kỳ, không làm qua loa, chiếu lệ, hình thức. Việc chấp hành nguyên tắc tự phê bình và phê bình thường xuyên trong sinh hoạt đảng nhằm giúp cho Cấp ủy và Chi bộ sớm phát hiện những ưu điểm và khuyết điểm của cán bộ, đảng viên để kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm; rèn luyện tinh thần dân chủ, tính tự giác, ý thức trách nhiệm trước lời nói và việc làm của đảng viên.

 Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt trong tự phê bình và phê bình. Cán bộ, đảng viên giữ cương vị càng cao càng phải nghiêm khắc tự phê bình; cấp trên phải gương mẫu tự phê bình trước cấp dưới, cấp dưới phải mạnh dạn phê bình cấp trên, tổ chức đảng và đảng viên phải lắng nghe ý kiến phê bình của quần chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: “Uy tín của người lãnh đạo là ở chỗ mạnh dạn thực hiện tự phê bình và phê bình, biết học hỏi quần chúng, sửa chữa khuyết điểm, để đưa công việc ngày càng tiến bộ chứ không phải ở chỗ giấu giếm khuyết điểm và e ngại quần chúng phê bình”.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và Cấp ủy Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm trước; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những Chi bộ, đảng viên không thực hiện tốt các quy định của Đảng về tự phê bình và phê bình, nhất là các trường hợp đảng viên, cán bộ lãnh đạo có thành kiến đối với đảng viên phê bình, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm của mình. Đồng thời có biện pháp động viên, khuyến khích, bảo vệ người phê bình, dũng cảm chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết đấu tranh loại bỏ hiện tượng "dĩ hòa vi quý", không dám phê bình vì sợ trù dập...hoặc lợi dụng phê bình để đã kích lẫn nhau, gây mất đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đồng thời có sơ kết, rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp phù hợp, nhằm đảm bảo cho công tác tự phê bình và phê bình có chất lượng, đạt hiệu quả thiết thực./.

 

 

Vũ Phương Liên


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm làm việc với Đoàn giám sát Thị ủy Ngã Năm
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú tổ chức dâng hương tại Đền thờ Bác nhân kỷ niệm 132 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
» Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức học tập, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
» Học tập tử tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” nâng cao đạo đức cách mạng
» Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng “Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm”