Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi ti?t tin

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Xây dựng tác phong làm việc của đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng là loại hình đảng bộ cơ sở. Đảng bộ có 05 chi bộ trực thuộc, tổng số đảng viên là 60 đồng chí, trong đó có 23 đồng chí đảng viên nữ; 01 đồng chí đảng viên dự bị. Ban Chấp hành Đảng bộ có 08 đồng chí (trong đó, Ban Thường vụ có 03 đồng chí).

Đ/c Đinh Gia Hưng - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh Sóc Trăng

Với đặc điểm tình hình như đã nêu trên, trong năm qua cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tác phong làm việc. Qua đó mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã có phương pháp, tác phong làm việc khoa học, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cụ thể đã đạt được một số kết quả:

- Phong cách dân chủ

Lúc sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm chăm lo xây dựng Đảng ta lớn mạnh về tất cả các mặt, trong đó Người vẫn luôn nhắc nhỡ phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ vì đây là một trong những nguyên tắc cơ bản trong tổ chức, xây dựng của Đảng ta. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải luôn đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phải thường xuyên tự phê bình và phê bình coi đó là một trong những quy luật phát triển của Đảng là biện pháp củng cố sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, tạo nên sức mạnh của Đảng.

Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức, xây dựng của Đảng. Dân chủ và tập trung có mối quan hệ gắn bó và thống nhất với nhau. Dân chủ phải đi đến tập trung, tránh dân chủ tùy tiện, vô tổ chức; về tập trung, sau khi dân chủ phải đi đến tập trung tức là biểu quyết để thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động. Sau khi biểu quyết thì thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, mọi đảng viên phải phục tùng Nghị quyết của Đảng. Nếu tuyệt đối hóa dân chủ sẽ dẫn đến tình trạng vô tổ chức, nếu tuyệt đối hóa tập trung sẽ dẫn đến quan liêu, độc đoán, chuyên quyền.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, Cấp ủy, Chi bộ, Đảng bộ luôn coi trọng việc quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các yêu cầu của cấp trên đến cán bộ, đảng viên; thường xuyên giáo dục, quán triệt và nghiêm chỉnh chấp hành các nguyên tắc, quy định, kỷ luật của Đảng, của Ngành, địa phương, đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của đơn vị thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn đủ số lượng cho các chức danh, đảm bảo đủ phẩm chất năng lực, được bồi dưỡng, tập huấn, tích cực rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, phục tùng sự lãnh đạo của tổ chức đảng.

Việc tiến hành đều đặn các cuộc họp, hội nghị của Đảng ủy, Chi bộ đã đề cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy viên, đảng viên, tạo điều kiện để phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của mọi đảng viên trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy, Chi bộ.

 

Đảng ủy VKSND tỉnh Sóc Trăng tiến hành họp định kỳ

Mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ đều được Cấp ủy, Lãnh đạo Viện quan tâm chỉ đạo thực hiện nội dung Quy chế dân chủ theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành tại địa phương, luôn phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình công tác đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ trong nội bộ của cơ quan, trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức, từ đó phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu Cấp ủy, cơ quan, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Các vấn đề như: Đánh giá, tuyển chọn, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ đều được đưa ra bàn bạc trong tập thể Ban Lãnh đạo và Ban Cán sự Đảng và quyết định theo đa số. Từ đó đã lựa chọn những cán bộ có tiêu chuẩn, trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí được bố trí, phát huy tốt năng lực, sở trường công tác.

Đảng ủy, Cấp ủy chi bộ nhất là người đứng đầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức về tự phê bình và phê bình bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực, Cấp ủy luôn mở rộng dân chủ làm cho tư tưởng đảng viên thông suốt, tạo điều kiện cho đảng viên nói thẳng, nói thật, đồng thời cấp ủy luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên qua đó tạo cho đảng viên nêu cao ý thức đấu tranh xây dựng nội bộ. Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu và vận dụng thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhận thức đúng về nguyên tắc tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng và đối với cán bộ, đảng viên, giúp tổ chức đảng và đảng viên thấy rõ ưu điểm để phát huy, thiếu sót, khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục từ đó xây dựng mục tiêu phấn đấu cho tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện tự phê bình và phê bình.

Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi ủy Chi bộ đều xây dựng quy chế làm việc, nội dung quy chế quy định chặt chẽ và sát với tình hình lãnh đạo của Chi bộ, Đảng bộ. Quy chế làm việc của Ban Chấp hành đảm bảo yêu cầu tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, làm cơ sở điều chỉnh hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và từng đồng chí Cấp ủy viên; các điều khoản trong quy chế được nghiên cứu kỷ lưỡng, cân nhắc, thảo luận, tạo sự thống nhất cao trong Cấp ủy trước khi ban hành. Quy chế làm việc sau khi đã ban hành đã tổ chức quán triệt đến cán bộ, đảng viên nhất là trong Cấp ủy viên để nắm chắc nội dung, ý thức trách nhiệm chấp hành nghiêm nội dung của quy chế.

Cấp ủy luôn coi trọng việc mở rộng dân chủ trong bàn bạc, thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể Cấp ủy trong việc đề ra chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ của Cấp ủy; chỉ đạo chấp hành nghiêm nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy. Những vấn đề thuộc thẩm quyền lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được thảo luận dân chủ và quyết định theo đa số, tạo được sự thống nhất cao. Qua đó phát huy được trí tuệ tập thể Cấp ủy và vai trò của từng đồng chí Cấp ủy viên.

Hội nghị sơ kết công tác đảng bộ 06 tháng đầu năm 2018

- Phong cách làm việc khoa học

Trong suốt cuộc đời hoạt động Cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức Cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm suốt đời tận tụy hết lòng vì nhân dân, vì Tổ quốc. Kể từ khi được thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và chỉ đạo sâu sát đối với ngành Kiểm sát nhân dân, Bác căn dặn người cán bộ Kiểm sát phải: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn. Những yêu cầu đối với người cán bộ kiểm sát được đề ra xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng chỉ giao phó cho Viện kiểm sát nhân dân thực hiện đó là: Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn đất nước phát triển và hội nhập hiện nay, thời cơ luôn đan xen với thách thức, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp nên công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vẫn còn đó những khó khăn. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh phải xây dựng cho mình phong cách làm việc khoa học bởi vì nếu làm việc không khoa học thì sẽ không nhìn xa thấy rộng, gặp việc nào làm việc nấy nên công việc không đạt chất lượng, hiệu quả, gây lãng phí thời gian. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện theo lời dạy của Bác bằng những việc làm cụ thể:

- Cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; luôn trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân; kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ công lý, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Chuyên tâm với nhiệm vụ của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhận thức được rằng: Trong ngành Kiểm sát nhân dân, trong cơ quan, đơn vị, mỗi một khâu công tác, mỗi vị trí việc làm đều có ý nghĩa, tầm quan trọng là cùng nhau hướng về một mục tiêu chung góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho Ngành, cho cơ quan, đơn vị.

Từ nhận thức đúng đắn trên, việc triển khai thực hiện công việc được giao dù lớn hay nhỏ, cán bộ, đảng viên đều tích cực, tự giác thực hiện đến nơi đến chốn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ; đa số cán bộ, đảng viên không có tư tưởng làm việc qua loa, cẩu thả, dễ làm, khó bỏ, làm cho xong nhưng chất lượng không đạt, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Thực hiện tốt phương châm của Ngành, cán bộ Lãnh đạo: Công tâm, công bằng, gương mẫu. Đối với cấp dưới: Trung thực, trách nhiệm, tận tụy. Trong thực hiện nhiệm vụ luôn đề cao: Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả.

Không chỉ dừng lại ở ý thức tự giác trong công việc mà mỗi cán bộ, đảng viên làm việc có kế hoạch, thực hiện công việc được giao đúng với quy định của pháp luật, quy chế nghiệp vụ của Ngành bởi vì việc nắm vững và vận dụng các quy định của pháp luật, quy chế nghiệp vụ của Ngành là một yêu cầu cấp thiết trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, kiểm sát tốt hoạt động tư pháp.

- Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp cán bộ, đảng viên luôn có tâm trong sáng, nhìn nhận, đánh giá sự việc một cách khách quan, toàn diện, tôn trọng sự thật, không vì tư lợi mà thiên vị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn đứng về lẽ phải và bảo vệ lẽ phải. Khi đề xuất giải quyết một vụ, việc nhất là xem xét, đánh giá chứng cứ hoặc đường lối giải quyết một vụ án cán bộ, đảng viên thật sự  khách quan, toàn diện, công bằng, sáng suốt, minh bạch rõ ràng, bảo vệ chân lý, không làm oan người ngay và không để người phạm tội hoặc hành vi phạm tội tránh khỏi việc xử lý của pháp luật mà phải xử lý đúng người, đúng tội và đúng mức độ lỗi của họ gây ra, đúng đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Có tinh thần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân; bảo vệ quan điểm, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước; không dao động trước những tác động tiêu cực; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có sáng kiến đổi mới trong công tác; có thái độ kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm, các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Có ý thức tự phê bình và phê bình, dám nói thẳng, nói thật, khách quan, không nể nang, né tránh với ý thức xây dựng.

- Khi thực hiện nhiệm vụ được giao cán bộ, đảng viên luôn cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng, đánh giá đầy đủ mọi mặt để có quyết định đúng đắn; luôn có ý thức báo cáo đầy đủ, trung thực những công việc được giao, dám chịu trách nhiệm với tổ chức, với Lãnh đạo những công việc mà mình giải quyết.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ quyền hạn, quy trình chuyên môn nghiệp vụ trong công tác; hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Có ý thức xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh; có tinh thần giúp đỡ, phối hợp với đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ; không lùi bước trước khó khăn trong công việc được giao; mang hết khả năng để phục vụ yêu cầu nhiệm vụ; không để xảy ra sai sót do lỗi chủ quan. Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của quần chúng để giải quyết công việc khách quan, thận trọng, kịp thời; tự giác nhận khuyết điểm về những sai sót xảy ra trong khi thực hiện nhiệm vụ, kịp thời khắc phục những sai sót, không đùn đẩy, đỗ lỗi của mình cho người khác.

Với những phương pháp làm việc khoa học nêu trên, trách nhiệm công tố được đề cao, tiến độ giải quyết các vụ án được đẩy nhanh; xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội; chú trọng bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Tăng cường các biện pháp chống bỏ lọt tội phạm ngay từ khi tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và trong suốt quá trình tố tụng. Chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên ngày càng được nâng cao, đáp ứng với nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp tiến hành chủ động, thường xuyên. Thông qua hoạt động kiểm sát, đã kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu các cơ quan khắc phục. Đồng thời, đã chú trọng tổng hợp nguyên nhân, điều kiện phạm tội, vi phạm pháp luật, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương để đề ra giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ở địa phương.

- Phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm

Phong cách “nêu gương” trong tư tưởng, đạo đức của Bác Hồ là tài sản vô cùng to lớn của Đảng và nhân dân ta. Mãi mãi là nguồn sáng, là tấm gương soi rọi vào tâm hồn con người Việt Nam. Chúng ta coi phong cách “nêu gương” của Bác Hồ là tấm gương để suốt đời học tập và làm theo Bác, phấn đấu cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Học tập và làm theo phong cách “nêu gương” của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên nhất là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo. Giúp cho cán bộ, đảng viên luôn tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, luôn gương mẫu cho quần chúng nhân dân noi theo, góp phần vào củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm, nếu cán bộ, đảng viên nói nhiều làm ít, nói mà không làm hoặc nói một đằng làm một nẽo thì nhất định sẽ mất uy tín trước tập thể, trước Lãnh đạo và trước quần chúng và vai trò nêu gương sẽ không phát huy được. Do đó, sự thống nhất giữa lời nói và việc làm là một yêu cầu khách quan của phẩm chất người cán bộ, đảng viên và trong suốt cuộc đời hoạt động Cách mạng đầy gian khổ hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực cho mọi người học tập và noi theo.

Trên cơ sở những quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong cách “nêu gương” mà mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã được quán triệt, học tập trong chuyên đề năm 2018 đó là: Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ đã học tập và làm theo Bác về phong cách “nêu gương” trong tu dưỡng, rèn luyện một số nội dung sau:

- Nêu gương về tư tưởng chính trị: Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ có tư tưởng chính trị, quan điểm lập trường luôn kiên định với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Gương mẫu trong việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, nói, viết và làm theo đúng quan điểm của Đảng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ, đảng viên: Gương mẫu trong thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên thực hiện đức tính khiêm tốn, giản dị, trung thực, tác phong quần chúng, sâu sát gần gũi để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng trong đơn vị; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Không để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Có ý thức bảo vệ tài sản của cơ quan, thực hành tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả tài sản mà cơ quan giao.

- Nêu gương trong việc tự phê bình và phê bình: Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thật sự cầu thị, trung thực, chân tình, công tâm, khi có khuyết điểm đã nhận khuyết điểm và có kế hoạch sửa chữa khuyết điểm. Khi phê bình luôn chân thành, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng, không có động cơ cá nhân, có tinh thần thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

- Nêu gương trong công tác chuyên môn nghiệp vụ: Trong công tác mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, thường xuyên học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Chủ động, sáng tạo trong công việc, đổi mới lề lối, tác phong làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, nề nếp, hướng về cơ sở.

- Nêu gương về ý thức tổ chức kỷ luật: Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ gương mẫu chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy của cơ quan, quy chế của Ngành, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, gương mẫu chấp hành Nghị quyết của Đảng, quy định của Ngành, tuyệt đối phục tùng sự phân công, điều động của tổ chức.

- Nêu gương về xây dựng đoàn kết nội bộ cơ quan: Mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu trong sinh hoạt, trong công tác, có tinh thần đoàn kết trong nội bộ cơ quan. Chống mọi tư tưởng quan liêu, bè phái, cục bộ gây mất đoàn kết trong nội bộ. Thương yêu, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với người đứng đầu Cấp ủy, cơ quan ngoài nội dung nêu gương đã làm được nêu trên thì người đứng đầu Cấp ủy, cơ quan còn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, thường xuyên tích cực đấu tranh, phê phán những quan điểm tư tưởng sai trái, lệch lạc, hết lòng vì công việc, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí; có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; tổ chức tốt những nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm lãnh đạo của mình; có phong cách làm việc khoa học, nói đi đôi với làm, sâu sát thực tế, lắng nghe ý kiến của tập thể, quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể những hạn chế, thiếu sót.

Đạt được kết quả nêu trên là có sự quan tâm của Đảng ủy cấp trên đặc biệt là sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ; nổi bật là việc tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; sự quyết tâm, phối hợp trên tinh thần đoàn kết giữa Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Lãnh đạo Viện, Ban Chấp hành các đoàn thể cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Tuy nhiên, trong việc xây dựng tác phong làm việc vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên làm việc thiếu tính khoa học, thụ động, ....nên chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao; chưa thật sự nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, trong công tác tự phê bình và phê bình; việc đề ra kế hoạch khắc phục hạn chế còn nêu chung chung, chưa cụ thể, rõ ràng.

Để xây dựng tác phong làm việc của đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đề ra một số giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Hội nghị Trung ương tư khóa XII, chuyên đề toàn khóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền , giáo dục đạo đức, lối sống cho đảng viên, quần chúng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Cấp ủy, đảng viên và quần chúng.

Hai là, tiếp tục tổ chức học tập, liên hệ chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương tư khóa XII trong sinh hoạt lệ định kỳ Chi bộ, Đoàn thể, cơ quan.

Ba là, Đảng ủy lãnh đạo các Đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với các phong trào, các cuộc vận động, chương trình của các Đoàn thể và sơ kết đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, Chi ủy Chi bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, quần chúng trong thực hiện kế hoạch làm theo của cá nhân đã đăng ký để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện.

           

Vũ Phương Liên


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm làm việc với Đoàn giám sát Thị ủy Ngã Năm
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú tổ chức dâng hương tại Đền thờ Bác nhân kỷ niệm 132 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
» Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức học tập, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
» Học tập tử tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” nâng cao đạo đức cách mạng
» Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng “Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm”