Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi ti?t tin

Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

Tập trung phấn đấu hoàn thành tốt

nhiệm vụ công tác năm 2018

 

Với những giải pháp phù hợp, cùng với Kế hoạch số 32 ngày 18/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng về nâng cao chất lượng công tác thống kê và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018 - 2022, phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đang từng bước chuyển mình, đổi thay trên nhiều lĩnh vực. Những kết quả đạt được cũng chính là tiền đề, là động lực và quyết tâm chính trị để tập thể phòng tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới công tác quản lý chỉ đạo điều hành, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác. Quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/7/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong Ngành, phòng đã tham mưu thực hiện tốt công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm, từng bước đưa công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm đến sự thống nhất chung giữa các ngành, tạo sự chuyển biến cơ bản góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đặc biệt, đã tham mưu tổ chức thành công hội nghị tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 V/v Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm và Tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng. Đặc biệt, tiếp tục tham mưu thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đắc lực cho hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Cụ thể như: Trên trang thông tin điện tử của đơn vị đã cài đặt Cổng thông tin điện tử pháp điển để cán bộ, Kiểm sát viên tìm kiếm tra cứu hệ thống văn bản pháp luật phục vụ công tác; đồng thời, xây dựng nhiều chuyên mục khác và mail nội bộ để giúp cho cán bộ, Kiểm sát viên và người lao động trong đơn vị nghiên cứu, học tập, tạo thuận lợi trong việc trao đổi thông tin, liên hệ công tác…

Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin họp đánh giá kết quả công tác

Tiếp tục phát huy hiệu quả của hệ thống truyền hình trực tuyến. Từ năm 2017, Phòng đã tham mưu cho lãnh đạo Viện tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản trị Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; sử dụng phần mềm Quản lý và thống kê án hình sự; phần mềm Quản lý và thống kê án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng. Bước đầu đã nâng cao được kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong lực lượng cán bộ, Kiểm sát viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác. Đây là một biện pháp hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhưng lại rất chủ động trong việc bố trí cán bộ, Kiểm sát viên theo dõi, nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong toàn đơn vị. Cũng chính từ kết quả thực hiện phần mềm Quản lý và thống kê án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính… giúp cho lãnh đạo theo dõi, kiểm tra kịp thời tiến độ giải quyết án của các đơn vị được nhanh chóng, phục vụ tốt hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong hai cấp Kiểm sát tỉnh Sóc Trăng.

Để thực hiện tốt kế hoạch 5 năm về nâng cao chất lượng công tác thống kê và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018 - 2022, Phòng đã tập trung hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ khai thác và thực hiện tốt các phần mềm hiện có như: phần mềm quản lý cán bộ; phần mềm Thi đua - Khen thưởng; phần mềm quản lý tài chính, kế toán; phần mềm quản lý chuyên đề án hình sự; phần mềm quản lý và thống kê án hình sự; phần mềm quản lý và thống kê án dân sự, thực hiện tốt công tác thống kê kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố… Trong đó, quan tâm khai thác tốt nhất các phần mềm quản lý chuyên đề án hình sự, phần mềm quản lý và thống kê án hình sự, phần mềm quản lý và thống kê án dân sự,… nhằm góp phần nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Ngành.

Bên cạnh đó, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đã kịp thời thiết kế lại giao diện Trang thông tin điện tử đảm bảo đầy đủ các chuyên mục và đưa vào hoạt động theo đúng hướng dẫn của Đoàn kiểm tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tuyên truyền, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin kết quả hoạt động kiểm sát của Ngành và đơn vị.   

Trong thời gian tới, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch 5 năm về nâng cao chất lượng công tác thống kê và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2018 - 2022. Trong đó, tập trung khai thác và thực hiện tốt các phần mềm hiện có nhằm nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin với phương châm tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong Ngành theo Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/7/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.   

Với quyết tâm chính trị của mình, phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018, nhất là tiếp tục phát huy hiệu quả của hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, đảm bảo thực hiện tốt phần mềm Quản lý và thống kê án hình sự; phần mềm Quản lý và thống kê án dân sự,… góp phần giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện được tăng cường. Các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng quản lý chặt chẽ các loại án trên các lĩnh vực hình sự, dân sự,… quản lý chặt chẽ, chính xác chỉ tiêu, tiến độ giải quyết án thuộc thẩm quyền của đơn vị; theo dõi các vi phạm trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tố tụng có liên quan góp phần giúp cho lãnh đạo, các đơn vị nghiệp vụ có biện pháp tác động kịp thời với các cơ quan tố tụng cùng cấp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo pháp luật quy định, góp phần xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân với các cơ quan tố tụng cùng cấp, tạo thuận lợi cho việc thực hiện công tác chuyên môn.

Có thể nói, với những giải pháp phù hợp, cùng với việc phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đang từng bước chuyển mình, tiếp tục đổi mới công tác quản lý chỉ đạo điều hành, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, Tòa án cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành, đảm bảo số liệu thống kê chính xác, kịp thời báo cáo về Cục 2 Viện kiểm sát nhân dân tối cao đúng theo quy định; trong đó, tiếp tục tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua đề ra trong năm 2018. Tuy còn nhiều việc phải làm, song kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018 chính là tiền đề và động lực quan trọng để tập thể phòng tiếp tục phát huy nội lực, nỗ lực phấn đấu vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội, năng động, sáng tạo, từng bước đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Ngành, đưa phòng ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của tập thể lãnh đạo đơn vị./.

 

 

Trần Thanh Vũ

Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

 


Tin liên quan

» Chi bộ V, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật”
» Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
» Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng sơ kết 02 năm thực hiện nghị quyết về chuyên đề \"Nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao \"
» Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình
» Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I/2019