Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi ti?t tin

Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Cấp ủy chi bộ:

Tạo chuyển biến tích cực cho công tác xây dựng Đảng

Ngày 26-7-2018, Chi ủy chi bộ 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Cấp ủy chi bộ”. Chi ủy xác định đây là biện pháp hữu hiệu để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo chuyển biến tích cực cho công tác xây dựng Đảng. Trang thông tin điện tử của đơn vị trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của chuyên đề trên

Như chúng ta đã biết, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vai trò rất quan trọng; giúp cho Chi ủy lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và vận dụng đưa các  nghị quyết của đảng bộ, chi bộ vào thực tiễn, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng ở cơ sở và nâng cao chất lượng đảng viên. Đồng thời, đây là biện pháp hữu hiệu để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong chi bộ. Vì vậy, việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nói chung và của mỗi chi bộ nói riêng là rất quan trọng và cần thiết.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực; cùng với việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chi bộ luôn quan tâm đến việc học tập, quán triệt các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, từ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên trong chi bộ về công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên; mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống; tham gia học tập quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Hàng năm, trên cơ sở tiếp thu chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cấp trên, Chi ủy Chi bộ đã chủ động xây dựng Chương trình giám sát đảng viên đúng theo chỉ đạo. Việc tổ chức thực hiện chương trình công tác giám sát phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, tập trung giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng; kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng ủy và của Chi bộ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan; ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật của đảng viên, v.v... Kết quả trong năm 2017, Chi ủy chi bộ đã lập thủ tục và tiên hành giám sát đối với 02 đảng viên và trong 8 tháng đầu năm 2018, đã tiến hành giám sát xong 02 trường hợp (hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch năm). Qua các cuộc giám sát đảng viên, chi ủy đều có kết luận chỉ ra được những ưu điểm cần phát huy và những thiếu sót cần khắc phục giúp cho đảng viên phát huy những ưu điểm, phát hiện hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục và ngăn ngừa vi phạm.

Trên cơ sở quy định tại Điều 30 của Điều lệ Đảng, Chi ủy đã tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; trong đó, đi sâu kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt nghị quyết; việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng; việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Để góp phần cùng với chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trên cơ sở phát huy kết quả đã đạt được của các năm qua, Chi ủy phối hợp cùng với lãnh đạo Văn phòng, phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, phấn đấu cải tiến phương pháp làm việc, đổi mới phong cách lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của chi bộ, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Đảng ủy, thực hiện tốt quy chế làm việc của chi bộ và quy chế nghiệp vụ của Ngành. Trong đó, xác định một số nhiệm vụ cơ bản để tập trung chỉ đạo thực hiện như sau:

- Chi ủy cần tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn của mỗi đảng viên.

- Trong các cuộc họp chi bộ, Chi ủy thường xuyên đánh giá, nhận xét và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng và công tác chuyên môn nghiệp vụ của Ngành để từ đó đề ra chương trình công tác cụ thể cho từng thời gian tiếp theo.

- Trong sinh hoạt lệ, Chi ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nói và làm việc theo nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, đi sâu đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, công tác xây dựng đảng và công tác lãnh đạo thực hiện phối hợp hoạt động với các đoàn thể.  

- Trong hoạt động kiểm tra, giám sát, Chi ủy tiếp tục nêu cao tính tiền phong gương mẫu trước quần chúng, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong công việc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ và của cơ quan đề ra.

- Chi ủy tiếp tục giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các trưởng phòng nghiệp vụ và tranh thủ sự chỉ đạo của Đảng ủy để lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám sát và công tác chuyên môn của Ngành. Đồng thời, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành và của cơ quan. Trong đó, đi sâu gắn kết công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Cấp ủy chi bộ”. Chi ủy đã quán triệt cho đảng viên nhận thức được đầy đủ về trách nhiệm, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời,  quán triệt đầy đủ nội dung Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, với phương châm: “Việc giám sát cốt để người ta khắc phục, sửa chữa, tiến bộ, cốt để nhận ra khuyết điểm để sửa”. Từ đó, có kế hoạch và chương trình hành động cụ thể để triển khai “Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Cấp ủy chi bộ”, góp phần thực hiện thắng lợi Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.    

Theo đó, từng nội dung kiểm tra, giám sát được xây dựng gắn với thực tiễn quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Chi ủy tăng cường chỉ đạo để tất cả cán bộ, đảng viên thuộc chi bộ quản lý phải thực hiện nghiêm túc Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Trong quá trình tổ chức thực hiện “Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Cấp ủy chi bộ”, mỗi cán bộ, đảng viên và Chi ủy chi bộ luôn ý thức cao về vai trò, trách nhiệm, tinh thần và thái độ của mình khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Cấp ủy chi bộ. 

Để thực hiện tốt chuyên đề “Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Cấp ủy chi bộ”, tạo chuyển biến tích cực cho công tác xây dựng Đảng, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp sau đây:

Thứ nhất là, Chi ủy chi bộ phải nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát, tích cực đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát. Thực hiện đồng bộ, chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát với tự phê bình và phê bình. Chú trọng nâng cao chất lượng và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ.

Thứ hai là, hàng năm, chi ủy phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các đảng viên phải sắp xếp công việc khoa học để dành thời gian cho công tác kiểm tra, giám sát góp phần hoàn thành đúng kế hoạch đã đặt ra.

Thứ ba là, đảng viên phải tự giác chấp hành các chế độ, quy định trong sinh hoạt Đảng. Khắc phục các hiện tượng ngại phát biểu, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào cũng phải luôn nêu cao ý thức tổ chức, kỷ luật, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện; tăng cường chế độ trách nhiệm trong Đảng, quán triệt và thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Thứ tư là, tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên ở mọi lúc, mọi nơi; phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng phải được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, đạt hiệu quả thiết thực, nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của cấp ủy chi bộ, gắn kiểm tra, giám sát với thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm để làm trong sạch nội bộ Đảng.

Thứ năm là, thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả phấn đấu của cán bộ, đảng viên, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ nâng cao trách nhiệm của đảng viên về phát biểu, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình xây dựng nội bộ làm tiêu chí để nhận xét, đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên hàng năm…

Để quá trình tổ chức thực hiện giải pháp “Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Cấp ủy chi bộ” được triển khai một cách sâu rộng, mạnh mẽ thì phương pháp tiến hành kiểm tra, giám sát phải thực sự đa dạng, phong phú, đúng nguyên tắc; các nội dung và biện pháp thực hiện phải được cụ thể hoá và triển khai đồng bộ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ góp phần tạo chuyển biến tích cực cho công tác xây dựng Đảng./.

 

Trần Thanh Vũ

Phòng Thống kê tội phạm và CNTT


Tin liên quan

» Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ngã Năm làm việc với Đoàn giám sát Thị ủy Ngã Năm
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú tổ chức dâng hương tại Đền thờ Bác nhân kỷ niệm 132 ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
» Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức học tập, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
» Học tập tử tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân” nâng cao đạo đức cách mạng
» Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng “Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm”