Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ án hình chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật - Quá trình thành lập và thực hiện nhiệm vụ

(Đăng ngày: 27/7/2018)

Trên cơ sở quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; Bộ luật tố tụng dân sự năm 2005 và Luật tố tụng hành chính năm 2010 được sửa đổi năm 2015. Trước khi thành lập phòng (Trước ngày 15 tháng 5 năm 2011) thì khâu kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật là một bộ phận của phòng kiểm sát giải các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình được tổ chức và bố trí vào cùng một phòng (Phòng 5 hiện nay là Phòng 9). Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trên lĩnh vực này các tranh chấp phát sinh ngày càng nhiều, đa dạng và tính chất phức tạp hơn. Các quan hệ tranh chấp được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật khác nhau và mở rộng đối tượng và thẩm quyền giải quyết của Tòa án, nên trong hoạt động kiểm sát gặp không ít những khó khăn. Để đảm bảo thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, trong hoạt động kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như của ngành đề ra. Đồng thời, đảm bảo việc thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật chặt chẽ phát hiện đầy đủ các vi phạm trong hoạt động tư pháp, nhằm thực hiện đảm bảo các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành quyết định số 09/QĐ-VKSTC-V9 ngày 11/5/2011 về việc thành lập phòng nghiệp vụ kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình; Phòng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thành hai phòng nghiệp vụ riêng biệt để thực hiện chức năng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình cũng như kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động chuyên sâu trên từng lĩnh vực cụ thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành đề ra. Do đó đơn vị mới được thành lập và đi vào hoạt động kể từ ngày 15/5/2011.

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án trong lĩnh vực Hành chính, Kinh tế, Lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, sau đó đổi thành phòng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trước đây là phòng 12 nay là Phòng 10.

Trên cơ sở quy định của pháp luật thì Phòng 10 có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp và kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án( theo pháp lệnh 09) theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Bộ luật tố tụng dân sự và luật tố tụng hành chính. 

2. Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật ở các trình tự sơ thẩm, phúc thẩm; giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện quyền yêu cầu, tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định của Toà án cùng cấp và Toà án cấp dưới có vi phạm.

3. Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn các Viện kiểm sát cấp huyện về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ các Viện kiểm sát cấp huyện về thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động... Trả lời các vụ, việc do Viện kiểm sát cấp huyện thỉnh thị, báo cáo.

4. Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ việc hành chính, kinh doanh thương mại, lao động trong quá trình giải quyết và xét xử của Toà án.

5. Giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp do đồng chí Nguyễn Minh Trí - Phó Trưởng phòng 10 tham gia xét xử

Quá trình xây dựng, phát triển của phòng trải qua các giai đoạn sau:

Phòng 10 – Viện kiểm sát tỉnh Sóc Trăng được thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-VKSTC-V9 ngày 11/5/2011 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao chia tách phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, thành phòng:

- Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Phòng 5 nay là Phòng 9).

- Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, sau đó đổi thành phòng kiểm sát gải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 12 nay Phòng 10).

Ngày 18/8/2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 587/QĐ-VKSTC-V15 về việc quy định tên gọi tắt, ký hiệu của các đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Phòng 12 đổi tên thành Phòng 10, thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Qua nhiều lần thay đổi, điều động, luân chuyển thì nhân sự của Phòng hiện tại (2018) có 4 đồng chí, gồm: 2 Kiểm sát viên trung cấp là Lãnh đạo phòng và 02 chuyên viên.

* Lãnh đạo phòng gồm:

1/ Trưởng phòng: Đồng chí Lê Văn Ninh

2/ Phó trưởng phòng: Đồng chí Nguyễn Minh Trí

* Chuyên viên:

1/ Đồng chí Huỳnh Công Nguyên

2/ Đồng chí Lê Thị Bội Bội

Đồng chí Lê Văn Ninh - Trưởng phòng 10

Tập thể Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2018

Từ khi thành lập đến nay Phòng 10 đã có nhiều thành tích tốt trong các phong trào thi đua ngắn hạn do ngành phát động cụ thể :

1. Thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và XII.

2. Thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

3. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, được tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

4. Hàng năm đơn vị thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trên lĩnh vực án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật đều hoàn thành đúng theo kế hoạch chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành đề ra.

5. Bên cạnh đó, hàng năm tập thể đơn vị còn được công nhận đạt danh hiệu lao động tiên tiến, các cá nhân đều được công nhận lao động tiên tiến; trong đó có một đồng chí được Viện trưởng quyết định công nhận đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cở sở.

Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao Phòng 10 quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Phòng 10 và các huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm sát trong lĩnh vực giải quyết các vụ án hành chính; các vụ việc kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp và kiểm sát việc xét quyết định xử lý vi phạm hành chính trong việc áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện bắt buộc (theo quy định tại Pháp lệnh số 09 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội). 

2. Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức đúng đắn, đầy đủ và nâng cao trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ, vận dụng đúng những nội dung của Luật tố tụng hành chính năm 2015; Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; Pháp lệnh số 09 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hiện công tác kiểm sát. Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện tốt Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 2013.

3. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Phòng 10 và các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện chủ động đề xuất với Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh kiện toàn về tổ chức, nghiên cứu, sắp xếp cán bộ, kiểm sát viên, nhằm đáp ứng yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo quy định của Luật tố tụng hành chính sửa đổi năm 2015 và Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Pháp lệnh số 09 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, đảm bảo có đủ kiểm sát viên tham gia các phiên toà, phiên họp giải quyết vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp và việc thực hiện Pháp lệnh số 09.

4. Tham gia đầy đủ và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên tại các phiên toà, phiên họp giải quyết các vụ án hành chính; các vụ việc kinh doanh thương mại, lao động theo quy định của pháp luật.

5. Tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng, hiệu quả kháng nghị của Viện kiểm sát hai cấp nhất là kháng theo thủ tục phúc thẩm cùng cấp đối với các bản án, quyết định về hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, việc thực hiện Pháp lệnh số 09 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Thông tin liên hệ:

Phòng 10 (tầng 5) – Viện kiểm sát tỉnh Sóc Trăng Địa chỉ: Số 112, Quốc lộ 1A, khóm 1, phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 02993.829.538

 

                                                                                 Lê Văn Ninh


Tin liên quan

» Phòng thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự - Lịch sử hình thành và phát triển
» Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - 26 năm hình thành và phát triển
» Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành - 10 năm hình thành và phát triển
» Thanh Tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng - Lịch sử hình thành và phát triển