Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Cán bộ, đảng viên VKSND huyện Trần Đề gương mẫu “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tổng kết 04 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngày 12/5/2015 tại Hội trường UBND huyện Trần Đề, Chi bộ VKSND huyện Trần Đề được Chủ tịch UBND huyện trao tặng giấy khen “Đã có thành tích tiêu biểu trong 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị”.

Đ/c Viện trưởng Nguyễn Việt Hoàn- Bí thư Chi bộ VKSND huyện Trần Đề

nhận giấy khen của Chủ tịch huyện tại Hội nghị

Việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi người, mỗi vị trí công tác, trong đó đối với cán bộ, đảng viên làm công tác lãnh đạo, quản lý trách nhiệm càng phải cao hơn và việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo phải toàn diện trên các mặt.

Trong đó bao gồm: ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng và pháp luật của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực được phân công phụ trách; ý thức phục vụ nhân dân; về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong “Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”, cũng như mạnh dạn, kiến quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

Và việc nêu gương của cán bộ chủ chốt bao gồm cả đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình.

Nhận thức sâu sắc quan điểm trên cùng với việc tiếp thu, quán triệt thực hiện Quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; quy định của Tỉnh ủy về 08 chuẩn mực đạo đức cần học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công chức và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát trong toàn ngành KSND “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” đây là những nội dung quan trọng, thiết thực và là mục tiêu phấn đấu rèn luyện thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị.

Với tình hình, đặc điểm của đơn vị Viện kiểm sát huyện không đông về số lượng cán bộ, công chức, viên chức (14 đồng chí), trong đó đảng viên 08 đồng chí (gồm cả 03 đồng chí lãnh đạo), chiếm 57% - đây là lực lượng nồng cốt, quyết định trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Ngành ở địa phương.

Hiện nay, trong tiến trình thực hiện chiến lược cải cách tư pháp theo tinh thần các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, thực hiện Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức VKSND năm 2014 trong đó có nhiệm vụ không ngừng nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; để góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức; bảo vệ pháp chế XHCN. Do vậy, việc nêu gương, tính gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi Kiểm sát viên trong đơn vị có ý nghĩa thực tiễn rất cao.

Kiểm điểm, đánh giá lại tình hình triển khai, thực hiện việc tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và các Chuyên đề học tập hàng năm, nhất là việc thực hiện Quy định nêu gương, vừa qua đơn vị đã đạt được một số kết quả bước đầu như sau:

Trước hết, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tích cực trong việc nghiên cứu các tài liệu, hướng dẫn, vận dụng xây dựng Bảng đăng ký thực hiện, đạt yêu cầu chất lượng (có liên hệ gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, các chuẩn mực trong Ngành), theo đó 100% quần chúng cũng đã thực hiện Bảng đăng ký cá nhân gửi Chi bộ theo dõi .

Đơn vị luôn tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm không ngừng nâng cao đạo đức công vụ và ý thức trách nhiệm của người cán bộ kiểm sát; Mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng, mục tiêu của Đảng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, không dao động về tư tưởng chính trị; chấp hành nghiêm túc kỷ luật phát ngôn, ý thức bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và của Ngành.

Với vai trò trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác chuyên môn cũng như lực lượng đảng viên là Kiểm sát viên là người trực tiếp giải quyết các vụ việc thuộc chức năng, nhiệm vụ đều nắm vững và đề cao quan điểm, đường lối của Đảng và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật cũng như các thao tác trình tự nghiệp vụ theo quy chế trong Ngành quy định; từng đồng chí đều nêu cao tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ đường lối, bảo vệ pháp chế XHCN.

Từng đồng chí thể hiện ý thức, gương mẫu trong chế độ sinh hoạt Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách được phát huy, việc phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt được duy trì thường xuyên trên tinh thần thẳn thắng, chân tình, giúp đỡ đồng chí; khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị được giữ vững, trong đó từng đồng chí lãnh đạo luôn giữ vai trò trung tâm. Nguyên tắc lãnh đạo tập trung thống nhất trong Ngành được thực hiện nghiêm túc; chủ trương “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương” được đơn vị quán triệt thực hiện thường xuyên.

Từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị đều thắm nhuần và thường xuyên ra sức rèn luyện các đức tính của người cán bộ kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng và khiêm tốn”, đây là những khuôn mẫu, nguyên tắc trong xử sự của người cán bộ Kiểm sát trong đơn vị cũng như khi tiếp xúc với những người khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Các chuẩn mực đạo đức này cũng phù hợp với nội dung nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong theo quy định của Đảng, qua thực tiễn công tác, phấn đấu đã dần tạo được hình ảnh của người cán bộ kiểm sát, xây dựng được niềm tin đối với nhân dân trong thực thi công vụ.

Từng đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, luôn khắc phục vượt quá khó khăn trong điều kiện chưa đảm bảo, luôn quan tâm chất lượng hiệu quả, tiến độ qua từng vụ việc được phân công; tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, thường xuyên tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn, trao dồi kỷ năng nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa cán bộ và nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình hiên nay.

Qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị 03, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã có sự chuyển biến về nhận thức và hành động, tính nêu gương được phát huy từ đó đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, nhiều năm liền Chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh; đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, trong đó có năm đạt Cờ dẫn đầu khối cấp huyện, là đơn vị được điển hình tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong hai cấp kiểm sát; những kết quả trên phản ánh được sự quyết tâm, cố gắng liên tục của cả tập thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Vừa qua, tại Hội nghị Tổng kết 04 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” diễn ra ngày 12/5/2015 tại Hội trường UBND huyện Trần Đề, Chi bộ VKSND huyện Trần Đề được Chủ tịch UBND huyện trao tặng giấy khen “Đã có thành tích tiêu biểu trong 04 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị”.

Đinh Hoàng Minh   

Đơn vị VKSND huyện Trần Đề


Tin liên quan

» Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới
» Những chuyển biến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại VKSND huyện Trần Đề
» Chi bộ Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị: Hiệu quả từ học tập làm theo tấm gương, đạo đức, tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh
» Học tập và làm theo Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm
» Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên gắn với 5 đức tính cán bộ Kiểm sát nhân dân nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân