Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Viết tắt  Chỉ thị số 05-CT/TW), trong 05 năm (2016-2020) cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng đã ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, coi việc làm theo Bác gắn với việc đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân trong đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ, cơ quan với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, các buổi sinh hoạt Chi bộ, đoàn thể. Qua công tác tuyên truyền đã tạo sức lan tỏa đến toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ, tác động tích cực vào việc rèn luyện đạo đức, lối sống, xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan và các đoàn thể; nhiều đồng chí đứng đầu Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong làm việc, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Định kỳ hằng năm Đảng ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; xây dựng Bản quy định nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng; trong đó kế hoạch, Bản quy định nội dung, Bản cam kết gắn với nội dung chuyên đề của từng năm, phù hợp với tình hình thực tế, nhiệm vụ của Đảng bộ, cơ quan và nhiệm vụ cụ thể của từng đảng viên, quần chúng. Trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy, Chi ủy Chi bộ, các đoàn thể đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đảng viên, quần chúng xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đảm bảo về nội dung và hình thức theo hướng dẫn của Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đồng thời, thông qua họp lệ cấp ủy, Chi bộ đã triển khai kế hoạch của Đảng ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đến đảng viên nắm, thực hiện. Kết quả có 5 Chi bộ và 3 tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đạt 100%); đảng viên và quần chúng tham gia học tập chuyên đề và viết bản cam kết (đạt 100%).

Hằng tháng, thông qua các cuộc họp lệ Chi bộ, họp lệ đoàn thể, các Chi bộ và các đoàn thể đã gắn kết nội dung sinh hoạt lệ với việc đánh giá việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, Chi bộ, các đoàn thể với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). Trong các buổi họp lệ định kỳ các Chi bộ, các đoàn thể đã đưa từng chuyên đề cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, đồng thời Chi bộ, đoàn thể tiến hành đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung vào thảo luận, đánh giá kết quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, chỉ ra ưu điểm để phát huy, khắc phục những khuyết điểm. Qua ®ã mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nội dung đã cam kết, tự giác gương mẫu cả trong công tác, làm việc và sinh hoạt hàng ngày.

Định kỳ hằng tháng, Đảng ủy yêu cầu Chi ủy Chi bộ quán triệt và tổ chức cho đảng viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của Đảng bộ, Chi bộ, đóng góp ý kiến đối với đồng chí, đồng nghiệp, khuyến khích những đảng viên trẻ, đảng viên mới kết nạp tham gia đóng góp ý kiến. Đối với những Chi bộ đảng viên ít tham gia ý kiến, Đảng ủy chỉ đạo Chi ủy khi họp Chi bộ đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư chủ trì cuộc họp chỉ định đảng viên tham gia phát biểu, từ đó nâng cao tính chiến đấu, tinh thần trách nhiệm cũng như ý thức tự giác của từng đảng viên. Thông qua cuộc họp đã đánh giá công tác xây dựng Đảng; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, theo đó Đảng ủy, Chi bộ đã đánh giá, nhận xét việc thực hiện cam kết về giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW; đề ra giải pháp để khắc phục những hạn chế. Kết thúc cuộc họp Chi bộ, các đảng viên đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ được thể hiện qua các nội dung khung tiêu chí và thực hiện biểu quyết trên tinh thần dân chủ, trung thực, thẳng thắn. Trên cơ sở kết quả đánh giá của Chi bộ, hàng tháng Đảng ủy tổng hợp, đánh giá, nhận xét, xếp loại chất lượng sinh hoạt Chi bộ thông qua cuộc họp Ban Chấp hành.

Đ/c Nguyễn Việt Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh nhận giấy khen của Đảng ủy các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Hằng năm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII vào Chương trình kiểm tra, giám sát, cụ thể nội dung kiểm tra, giám sát: Việc xây dựng, thực hiện bản cam kết, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc thực hiện chuyên đề, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả, đã kiểm tra, giám sát 32 cuộc, không có đảng viên nào vi phạm.

Đ/c Đinh Gia Hưng, Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh nhận giấy khen của Đảng ủy các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Với những thành tích đã đạt được, Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen tập thể Đảng bộ VKSND tỉnh và 01 cá nhân do có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (giai đoạn 2016 - 2020).

Vũ Phương Liên


Tin liên quan

» Tổ chức hoạt đồng tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2021
» Trao quà người dân tại khu cách ly tập trung
» Chi đoàn khối nội chính thị xã Ngã Năm tặng quà cho các em tại khu cách ly tập trung
» Mang quà trung thu đến trẻ em nghèo
» Đẩy mạnh phong trào “Thứ 7 tình nguyện, Chủ nhật xanh”