Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng: Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng bộ, điều cốt lõi là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề. Đây là điều kiện cơ bản nhất để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chuyên môn, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng trong sạch, vững mạnh nhiều năm liên tục.

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh là loại hình đảng bộ cơ sở cơ quan hành chính tư pháp; với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất;

Đảng bộ có 05 chi bộ trực thuộc, tổng số đảng viên 63 đồng chí (trong đó có 23 đảng viên nữ); trình độ chuyên môn nghiệp vụ có 06 Thạc sĩ Luật (chiếm 9,5%), 51 Cử nhân Luật (chiếm 81%), lý luận chính trị (cử nhân, cao cấp, trung cấp) có 40 đồng chí (chiếm 63,5%). Với đội ngũ cán bộ, đảng viên trên là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong nhiệm kỳ qua.

Thời gian qua, quán triệt thực hiện Chỉ thị, Kết luận của Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Hướng dẫn một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (như Hướng dẫn số 11-HD/BTCTU, ngày 14/3/2014; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU, ngày 07/8/2018, các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan (nay là Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh); đồng thời nhận thức rõ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có sinh hoạt chuyên đề là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chi bộ và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

Cùng với việc thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác hàng năm của ngành KSND, trong đó tiếp tục xác định công tác cán bộ là khâu đột phá để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ và công tác nghiệp vụ; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, nhằm xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ngành trong tình hình mới

Các cấp ủy Đảng và đảng viên trong Đảng bộ cơ quan đã nhận thức và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức và tham gia sinh hoạt chuyên đề, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, Đảng bộ và cơ quan; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đảm bảo cả về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, nội dung phù hợp và xác với thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ-đảng viên trong Đảng bộ có đủ phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc sinh hoạt chuyên đề và để sinh hoạt chuyên đề đi vào chiều sâu thiết thực hàng năm, trên cơ sở triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu năm Đảng ủy và Chi ủy các Chi bộ đã thực hiện kịp thời việc xác định nội dung sinh hoạt chuyên đề, ấn định thời gian cụ thể để thực hiện, từ đó không bị động về nội dung và thời gian, cấp ủy phân công đảng viên có năng lực, kinh nghiệm, am hiểu vấn đề tiến hành chấp bút chuyên đề theo nội dung đã định hướng, dự thảo chuyên đề được thông qua cấp ủy để cho ý kiến hoàn chỉnh.

Đảng ủy thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng năm để cấp trên tiện theo dõi, chỉ đạo; theo đó, mỗi năm trách nhiệm của Đảng ủy thực hiện 02 chuyên đề, mỗi chi bộ thực hiện 02 chuyên đề, trung bình toàn Đảng bộ cơ quan thực hiện 12 chuyên đề/ năm; một số chuyên đề được Đảng ủy, chi ủy báo cáo sơ kết 01 năm, 03 năm để đánh giá hiệu quả qua thời gian thực hiện. 

Nội dung chuyên đề được Đảng ủy, các chi ủy xác định phong phú, đa dạng, khá toàn diện theo 06 nhóm vấn đề được hướng dẫn; phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Đảng bộ và từng chi bộ, đáp ứng được yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ-đảng viên mang tính thực chất, hiệu quả, giải quyết thực trạng về điểm yếu trong nhận thức, hành động, đề ra yêu cầu khắc phục, cũng như mục tiêu phấn đấu;

Việc sinh hoạt chuyên đề cũng đã giúp đảng viên tìm hiểu, thảo luận các nội dung liên quan đến các quy định của Đảng về thi thành điều lệ Đảng, công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể , thảo luận và đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung cấp bách xây dựng đảng hiện nay mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; bên cạnh có các chuyên đề sinh hoạt gắn với việc nâng cao năng lực chuyên môn, kỷ năng nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật.

Việc xây dựng nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề được thực hiện kết hợp trong sinh hoạt của các Chi bộ và Đảng bộ vừa qua đã tạo thành nề nếp, đã đạt được nhiều kết quả nhất định, góp phần nâng cao một bước chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ, thông qua đó vai trò của các cấp ủy đảng được phát huy và đội ngũ cán bộ đảng viên có nhiều chuyển biến trong nhận thức, hành động, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và các nhiệm vụ được chi bộ phân công.

Thông qua sinh hoạt chi bộ chuyên đề cấp uỷ nắm bắt được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, để từ đó có biện pháp khắc phục, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, sinh hoạt chuyên đề vừa qua còn một số hạn chế nhất định, cụ thể: việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa thực hiện đúng số lượng quy định “mỗi quý ít nhất một lần”; một số chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề đảng viên tham gia ý kiến ít sôi nổi, chưa đồng đều; vai trò điều hành sinh hoạt, gợi ý thảo luận của một số Bí thư chi bộ chưa linh hoạt; nguyên nhân chủ yếu là khối lượng công việc chuyên môn hàng năm phát sinh nhiều nên không đủ thời gian thực hiện số lượng chuyên đề theo quy định; trình độ, nhận thức của một bộ phận đảng viên không đồng đều, còn hạn chế nên chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình khi tham gia sinh hoạt chi bộ; kinh nghiệm, kỷ năng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng của một số cấp ủy còn thiếu, ít được tập huấn, bồi dưỡng.

Trong thời gian tới để giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục các han chế, tồn tại nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chuyên đề, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; Đảng bộ cơ quan đã đề ra một số giải pháp trọng tâm sau:

-Tiếp tục triển khai trong Đảng ủy, các Chi ủy và toàn thể Đảng viên, quán triệt đầy đủ tinh thần Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; nắm chắt Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 07/8/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; để làm cẩm nang thực hiện, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

             - Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo và bám sát 6 nhóm vấn đề để hướng dẫn cụ thể nội dung, cách thức tiến hành, theo dõi, kiểm tra sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời, phân công thành viên ủy viên Ủy ban kiểm tra thường xuyên dự, giám sát các chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề. Các chi ủy phân công đảng viên có trình độ, năng lực chuẩn bị tốt nội dung các chuyên đề có trọng tâm, thiết thực với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị chuyên môn của từng chi bộ, nhất là các lĩnh vực còn hạn chế, yếu kém, những vấn đề bức xúc của chi bộ, cơ quan, đơn vị theo tinh thần hướng dẫn của Ban Tổ chức Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh gợi ý.

             -Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ đối với chất lượng Báo cáo chuyên đề, phải chủ động thời gian đảm bảo việc lấy ý kiến trong cấp ủy tu chỉnh trước khi tổ chức sinh hoạt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gởi tài liệu chuyên đề cho từng đảng viên tiếp cận nghiên cứu sớm; có cơ chế theo dõi, tổng hợp việc đảng viên tham gia thảo luận, làm cơ sở cho việc đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm; Đảng ủy quan tâm tạo điều kiện cho cấp ủy tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác đảng, cách thức điều hành sinh hoạt chi bộ.

             - Đề cao và phát huy tính dân chủ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đảng viên trong việc tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chuyên đề, nhất là đánh giá những hạn chế, tìm ra nguyên nhân và giải pháp để khắc phục, trên tinh thần xây dựng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật Đảng, xây dựng đoàn kết, thống nhất cao trong chi bộ. Đặc biệt, những ý kiến xây dựng, thẳng thắn, trung thực phải được tôn trọng và động viên, khuyến khích, tiếp thu một cách cầu thị.

           - Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện; kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình; biểu dương, khen thưởng kịp thời những chi bộ, đảng viên thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chuyên đề, đồng thời có hình thức xử lý nghiêm những chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc sinh hoat chuyên đề và những đảng viên thoái hoá về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật Nhà nước.

Nguyễn Việt Hoàn

Một số hình ảnh:


Tin liên quan

» Tìm hiểu nguyên tắc bầu cử trong Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015
» Một số vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử
» Phiếu bầu cử như thế nào là không hợp lệ?
» Phiếu bầu cử như thế nào là hợp lệ?
» 7 điều cần nhớ khi tham gia bầu cử