Để có trải nghiệm tốt hơn trên trên trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Sóc Trăng, bật JavaScript trong trình duyệt của bạn
Bật javasrcipt trình duyệt Chrome Bật javasrcipt trình duyệt IE
chi tiết tin

Những chuyển biến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại VKSND huyện Trần Đề

Tập thể Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Trần Đề thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05) và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Để phát huy vai trò trách nhiệm cũng như khắc phục những hạn chế yếu kém của cán bộ, đảng viên hiện nay; toàn thể cán bộ, đảng viên của VKSND huyện Trần Đề phải là người cán bộ không những có phẩm chất đạo đức, năng lực mà còn phải biết tự ý thức về trách nhiệm và quyền hạn của mình, xứng danh với lời Bác dạy đối với cán bộ Kiểm sát phải: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trong, khiêm tốn”.

Trong thời gian qua, Chi bộ đã chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới nội dung chuyên đề: xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân của ngành, địa phương để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua do Ngành và địa phương phát động; đặc biệt là, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên để cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị cam kết thực hiện.

Hàng tháng Chi bộ yêu cầu đảng viên đăng ký sinh hoạt chuyên đề về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng viên chi bộ; thảo luận, trao đổi phát huy những mặt đạt được và các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo, những bài học rút kinh nghiệm. Từng đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo.

Sau học tập các chuyên đề, nghị quyết của Đảng, Chi bộ yêu cầu các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Chi bộ VKSND huyện Trần Đề họp định kỳ tháng

Thông qua việc học tập, thực hiện các Chuyên đề hằng năm, từng cán bộ, đảng viên, công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những chuyển biến trong hành động để học tập làm theo một cách thiết thực, hiệu quả, nói đi đôi với làm, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, giữa công tác giáo dục tuyên truyền với hiệu quả chất lượng công tác thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm sát.

          Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân và trong thực hiện nhiệm vụ, kiểm sát chặt chẽ việc xử lý tin báo, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm; kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức và công dân, nâng cao chất lượng kiểm sát, chú trọng chất lượng tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp; đẩy mạnh chất lượng công tác xử lý các loại án thụ lý theo đúng quy định của pháp luật, không để vi phạm thời hạn giải quyết.

          Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao, tính đầu tàu gương mẫu của người đứng đầu cơ quan đơn vị, chấp hành  nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết hợp giữa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát  “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và phong trào thi đua của Ngành kiểm sát xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” nhằm đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu cán bộ trong tiến trình cải cách tư pháp. Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức trong ngành Kiểm sát, xem đây là những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phấn đấu rèn luyện thường xuyên. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo phải thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Ngành, tuân thủ pháp luật không vì tư lợi làm trái pháp luật.

Phối hợp giữa Chi bộ với chính quyền cơ quan, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với quần chúng. Phát huy gương điển hình trong học tập kết quả làm theo để biểu dương đề nghị khen thưởng nhân rộng.

Đơn vị có 13/13 đồng chí xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề từng năm, viết Bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó nhấn mạnh vai trò nêu gương của Bí thư Chi bộ, lãnh đạo đơn vị.

Song bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, thời gian tới Chi bộ cần tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng. Trong thực hiện nhiệm vụ cần giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng; thực hiện tốt tự phê bình và phê bình. Cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề còn yếu kém.

Đề cao tính nêu gương, tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phẩm chất, năng lực, đạo đức, tác phong công tác; gắn lời nói với việc làm cụ thể. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu gắn với đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05; tiếp tục nghiên cứu nội dung, phương pháp đưa các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ, đoàn thể, cơ quan gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Nguyễn Kiến Thức

 


Tin liên quan

» Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới
» Chi bộ Viện kiểm sát huyện Thạnh Trị: Hiệu quả từ học tập làm theo tấm gương, đạo đức, tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh
» Học tập và làm theo Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm
» Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên gắn với 5 đức tính cán bộ Kiểm sát nhân dân nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân
» Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “thi đua ái quốc” trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Phú